Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 711 - 722 2015-05-15

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Social Studies Teachers’ Related To The Use Of Computers In Education Perception Study Of Self-Efficacy

İsmail Hakan AKGÜN [1] , Muhterem AKGÜN [2] , Nihat ŞİMŞEK [3]

211 691

Bu araştırma Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar kullanmaya ilişkin öz-yeterlilik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencileri arasından rastlantısal olarak seçilen toplam 62 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar kullanmaya ilişkin öz-yeterlilik algılarının belirlenmesi amacıyla Arslan (2006) tarafından hazırlanan “Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz-Yeterlilik Algısı Ölçeği” ile kişisel bilgilerini içeren bir demografik bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde frekans, t-testi ve ANOVA’dan faydalanılmıştır. Araştırma sonunda; Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin öz-yeterlilik algılarının katılıyorum düzeyinde olduğu, cinsiyete, üniversiteye gelmeden önceki yerleşim yerine ve bilgisayara sahip olma durumuna gore istatistik olarak anlamlı farklılık göstermediği, bilgisayar kullanım yılına gore daha uzun süredir bilgisayar kullananlar lehine anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.
This study Social Studies teachers' training on how to use the PC in order to determine the perception of self-efficacy were made. The research sample of Adiyaman University, Faculty of Education, Social Studies Teacher, who are studying in section 4 A total of 62 randomly selected students from class student poses . Data collection phase of Social Studies teacher candidates to use computers in the self - efficacy beliefs in order to determine Arslan ( 2006) prepared by the " Computer Aided Education Related Self-Efficacy Perception Scale " with personal information, including demographic information form was used . In the analysis of the data collected , frequency, t-test and ANOVA were utilized . End of the study ; Social Studies teachers' computer-assisted training on self- efficacy, good level as gender, age attend college before the settlement and having a computer case according to a statistically significant difference in the use of computers years, according to a long-time computer users in favor significant has been found to be noticeable
 • Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BOTE) Bölümü öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasında- ki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (3), 86-93.
 • Aktunç, E.& Özçınar, Z. (2008) İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminin Eğitim Teknolojileri Açısın- dan İncelenmesi, İnternational Educatioanal Technology Conference, Eskişehir.
 • Arslan, A.(2006). Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bolu.
 • Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (24), 101–109.
 • Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1–8.
 • Baki, A., Kutluca, T. & Birgin, O. (2008). Matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. VIII. International Educational Technology Conference Bildiriler Kitabı, 6–9 May, 77–81, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bandura, A.(1977).Social Learning Theory. http://www.jku.at/org/content/e54521/e54528/e54529/ e178059/Bandura_SocialLearningTheory_ger.pdf Erişim Tarihi: 14.01.2014.
 • Bandura, A. (2009). Corsini Encyclopedia of Psychology. Published Online: 30 JAN 2010 DOI: 10.1002/9780470479216.corpsy0836
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Erişen,Y. & Çeliköz, N. (2007). Eğitimde Bilgisayar Kullanımı.( Ed: Demirel, Ö. & Altun, E.), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • http://www.meb.gov.tr/belirligunler/internet/bt/bilgisayar_destekli_egitim.htm (Erişim Tarihi.: 25.12.2013)
 • http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 (Erişim Tarihi: 30.12.2013.)
 • Karasar, N. (2007).Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kutluca, T. & Ekici G. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum ve Öz-yeterlilik Algılarının İncelenmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 177-188 [2010]
 • National Council for the Social Studies (1994), Curriculum Standards for Social Studies, United States of America.
 • Özçelik, H. & Kurt, A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim Online Dergisi, 6 (3), 441–451.
 • Pajares, F. (2003). Self-Efficacy Beliefs, Motivation, and, Achievement in Writing:A Review of the Literarute, Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 19:2, 139-158, DOI: 10.1080/10573560308222
 • Schunk, D. H. (2009). Learning Theories An Educational Perspective. (Çev: Muzaffer ŞAHİN), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Seferoğlu, S. & Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algı- ları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 89–101.
 • Seferoğlu, S.S. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (1996), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yenilmez,K.& Ersoy, M. (2008). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik tutumları. 8. İnternational Educational Techonolgy Conference. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Other ID JA43DU55EC
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail Hakan AKGÜN
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Author: Muhterem AKGÜN
Institution: Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, BÖTE Anabilim Dalı

Author: Nihat ŞİMŞEK
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Dates

Publication Date: May 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241414, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {711 - 722}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AKGÜN, İsmail Hakan and AKGÜN, Muhterem and ŞİMŞEK, Nihat} }
APA AKGÜN, İ , AKGÜN, M , ŞİMŞEK, N . (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 711-722. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241414
MLA AKGÜN, İ , AKGÜN, M , ŞİMŞEK, N . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 711-722 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241414>
Chicago AKGÜN, İ , AKGÜN, M , ŞİMŞEK, N . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 711-722
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi AU - İsmail Hakan AKGÜN , Muhterem AKGÜN , Nihat ŞİMŞEK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 711 EP - 722 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi %A İsmail Hakan AKGÜN , Muhterem AKGÜN , Nihat ŞİMŞEK %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD AKGÜN, İsmail Hakan , AKGÜN, Muhterem , ŞİMŞEK, Nihat . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 711-722.
AMA AKGÜN İ , AKGÜN M , ŞİMŞEK N . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(2): 711-722.
Vancouver AKGÜN İ , AKGÜN M , ŞİMŞEK N . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 722-711.