Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 875 - 888 2015-05-15

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri
Change Tendency Of The Public Education Centers’ Administrators

Mehmet Metin ARSLAN [1]

164 421

Bu çalışmada, halk eğitimi merkezi müdürlerinin hayat boyu öğrenmeye yönelik değişim eğilimlerinin (değişimde girişimcilik, değişimin yararına inanma, değişime direnme, değişimden kaçınma) incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, halk eğitimi merkezlerinde görev yapan 771 merkez müdürü oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Akbaba Altun ve Büyüköztürk (2011) tarafından geliştirilen değişim eğilimleri ölçeği (DEÖ) ile toplanmıştır. Araştırmada grupların ölçek puanları arasındaki farkların manidarlığının test edilmesinde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada, ilköğretim kurumlarından gelen müdürlerin yaygın eğitim kurumlarından gelen müdürlere göre girişimcilik boyutundaki değişim konusunda daha olumlu düşündükleri görülmüştür. Kıdemli müdürlerin, girişimcilik boyutundaki değişim eğilimlerinin daha yüksek, değişime dirençlerinin ise daha az olduğu bulunmuştur.
Bu çalışmada, halk eğitimi merkezi müdürlerinin hayat boyu öğrenmeye yönelik değişim eğilimlerinin (değişimde girişimcilik, değişimin yararına inanma, değişime direnme, değişimden kaçınma) incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, halk eğitimi merkezlerinde görev yapan 771 merkez müdürü oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Akbaba Altun ve Büyüköztürk (2011) tarafından geliştirilen değişim eğilimleri ölçeği (DEÖ) ile toplanmıştır. Araştırmada grupların ölçek puanları arasındaki farkların manidarlığının test edilmesinde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada, ilköğretim kurumlarından gelen müdürlerin yaygın eğitim kurumlarından gelen müdürlere göre girişimcilik boyutundaki değişim konusunda daha olumlu düşündükleri görülmüştür. Kıdemli müdürlerin, girişimcilik boyutundaki değişim eğilimlerinin daha yüksek, değişime dirençlerinin ise daha az olduğu bulunmuştur.
 • Akbaba Altun, S. ve Büyüköztürk, Ş. (2011). Değişim eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 73 – 90.
 • Aydın, B. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Kır- şehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2 ), 75-93.
 • Argon, T. ve Özçelik, N. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin değişimi yönetme yeter- likleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (16), 70-89.
 • Balcı Bucak, E. ve Göksoy, S. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin değişime karşı di- renci azaltma yöntemlerinden eğitim ve karara katılımı sağlama yöntemini uygulama düzeylerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri, 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 Eylül 2010 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC.
 • Beycioğlu, K. ve Aslan, M. (2010). Okul gelişiminde temel dinamik olarak değişim ve yenileşme: Okul yöneticileri ve öğretmenlerin rolleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 153-173.
 • Burford, K. (2003). Managing Change and Transitions. www.nlta.nf.ca/HTML Files/ html_pages/publications/bulletins/Sept-Oct/human.html. Erişim (07. 04. 2013).
 • Erdoğan, İ. (2002). Eğitimde değişim yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Escalente, E. (2005). Organizational Change/Transformation Strategies. www.voctechorgb- nVirtuallib/programme/Regular/Hrm98/Change_Transform.htm Erişim (05. 05. 2013).
 • Fullan, M. G. (1993). The complexity of the change process. In Change forces: Probing the depth of educational reform, pp. 19-41. Falme Press.
 • Green, S.B. and Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for windowsand Macintosh: Analyzing and understanding data. Newe Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Kondakcı, Y., Zayim, M. ve Çalışkan, Ö. (2010). Okul yöneticilerinin değişime hazır olma tutumlarının okulun öğretim düzeyi, yöneticilerin deneyimi ve okul büyüklüğü bağ- lamında incelenmesi.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(29), 155-176.
 • Peker, Ö. (1995). Yönetimi geliştirmenin sürekliliği. Ankara: TODAİE Yayını no 258.
 • Taş, A. (2009). Ortaöğretim okulu müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğret- men algılarının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 1–18
 • Töremen F. (2002) Eğitim örgütlerinde değişimin engel ve nedenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 185-202.
 • Tunçer, P. (2013-a). Değişim yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 6 (2), 891 – 915.
 • Tunçer, P. (2013-b). Değişim yönetimi sürecinde değişime direnme. Ondokuz Mayıs Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (1), 373 – 406.
 • Temel Eğitime Destek Programı-Web Sayfası Dokümanı (Bkz. http://tedp.meb.gov.tr ) Erişim (09. 05. 2013).
 • Yıldız, K. (2012). Yöneticilerin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (12), 177-198.
Subjects
Other ID JA43EF58MF
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Metin ARSLAN
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241429, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {875 - 888}, doi = {}, title = {Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Mehmet Metin} }
APA ARSLAN, M . (2015). Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 875-888. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241429
MLA ARSLAN, M . "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 875-888 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241429>
Chicago ARSLAN, M . "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 875-888
RIS TY - JOUR T1 - Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri AU - Mehmet Metin ARSLAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 875 EP - 888 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri %A Mehmet Metin ARSLAN %T Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD ARSLAN, Mehmet Metin . "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Değişim Eğilimleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 875-888.