Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 843 - 860 2015-05-15

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi
The Effect Of Cooperative Learning Method On Physics Lesson Success Of The Students With Different Learning Styles

Fatih ÖNDER [1] , İlhan SILAY [2]

137 854

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stillerine göre işbirlikli öğrenme sürecinden eşit düzeyde yararlanıp yararlanamadıklarının belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde Fizik III dersine kayıtlı 36 öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesinde “Algısal Öğrenme Stilleri Ölçeği”, başarılarının belirlenmesinde ise “Elektrik Üniteleri Başarı Testi” kullanılmıştır. Tek grup ön test-son test modeli ile desenlenen araştırmada öğrenciler akademik başarılarına göre heterojen olarak gruplanması ile işbirlikli gruplar oluşturulmuştur. Araştırma sonunda işitsel öğrencilerin görsel ve hareketsel öğrencilere göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin başarı testi puanları ile öğrenme stilleri ölçeğinin işitsel boyutundan aldıkları puanlar arasında pozitif, görsel boyutundan aldıkları puanlar arasında negatif yönlü ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir.
The purpose of this study is investigated to students who have different learning style preferences whether equally benefit from cooperative learning process. The participants of the study consist of 36 students who are attending to Physics III lesson in Dokuz Eylul University Education Faculty of Buca. In the research which was arranged with one group pretest-posttest model, the students were attended to the cooperative groups according to their academic success. The “Perceptual Learning Style Inventory” and “Electric Units Achievement Test” were used for collecting the research’s data. At the end of the study it was seen that there was a significant differences on the student achievement test’s scores according to their learning styles. The auditory students were more successful than visual and kinesthetic ones. Besides, it was determined that the students’ visual scores which was taken from learning style scale is positive correlated with achievement scores while the auditory scores are negative correlated.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Aripin, R., Mahmood, Z., Rohaızad, R., Yeop, U., & Anuar M. (2008). Students’ Learning Styles and Academic Performance. 22. Annual SAS Malaysia Forum, Kuala Lumpur, Malezya.
 • Avis, J., Fisher, R., & Thompson, R. (2009). Teaching in lifelong learning: a Guide to Theory and Practice. Maidenhead: Open University Pres/McGraw-Hill Education.
 • Avşar, Z., Alkış, S.,(2007). İşbirlikli öğrenme yöntemi “Birleştirme I” tekniğinin sosyal bilgileri derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Cinsiyetin Sınıf Öğretmenliği Öğ- retmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Karşı Tutumlarına, Fen Bilgisi Öğretimi I Dersindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 9-18.
 • Boydak, A. H. (2001). Öğrenme stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Cano, J. (1999). The relationship between learning style, academic major, and academic performance of college students. Journal of Agricultural Education, 40 (1), 30-37.
 • Charkins, R. J., O’Toole, D. M. ve Wetzel, J. N. (1985). Linking teacher and learning styles student achievement and attitude. Journal of Economic Education, 16, 111-120.
 • Dodge, D.T., Colker, L.J., & Heroman, C. (2002). The creative curriculum for preschool (4th ed.). Washington, DC: Teaching Strategies, Inc.
 • Doyle, W., & Rutherford, B. (1984). Classroom research on matching learning and teach- ing styles. Theory into Practice, 23, 20-25.
 • Doymuş, K., Şimşek Ü., Bayrakçeken S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi,1, 2, 103-115
 • Dunn, R. (1984). Learning style: state of science. Theory into Practice, 23, 10-19.
 • Dunn, R. (1990). Rita Dunn answers questions on learning styles. Educational Leadership, 48, 15-19.
 • Dunn, R., Bruno, J., Sklar, R. I., Beudry, J. (1990). Effects of matching and mismatching minority developmental collage students’ hemispheric preferences on mathematics scores. Journal of Educational Research, 83(5), 283-288.
 • Dunn, R., Dunn K. and Price G.E. (1975). The Learning Style Inventory. Lawrence, KS: Price Systems.
 • Dunn, R., Gianitti, M. C., Murray, J. B., Rossi I., ve Quinn, G. P. (1990). Grouping students for instruction: Ef- fects of learning style on achievement and attitudes. The Journal of Social Psychology, 130 (4), 485-494.
 • Felder, R. M., & Silverman L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78, 674-681.
 • Gagne, R. M. (1977). The conditions of learning. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş K., ve Karaçöp A. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 193-209
 • Gökdağ, M. (2004). Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme, Öğrenme Stilleri, Akademik Başarı ve Cinsiyet İlişkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Hall, E. & Moseley, D. (2005). Is there a role for learning styles in personalized education and train- ing. International Journal of Lifelong Education, 24 (3) 243-255.
 • Hsiung, C. M (2010). An experimental investigation into the efficiency of cooperative learning with con- sideration of multiple grouping criteria. European Journal of Engineering Education, 35 (6), 679-692.
 • Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999a).Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive and Individualistic Learning (5. Baskı).Massachusetts: Allyn and Bacon.
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999b). Making cooperative learning work. Theory into Practice, 38, 67-75.
 • Johnson, D. W. and Johnson R. T. (2008). The Teacher’s Role in Implementing Cooperative Lear- ning in the Classroom. Gillies R. M , Ashman A. F., Terwel J. (Eds.), Social Interdependence Theory and Cooperative Learning: The Teacher’s Role (pp. 9-38). New York: Springer.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. (1998). Cooperation in the classroom. Edina, MN: Interaction Book Co.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kefee, J. W. (1979). Learning style: An overview. Kefee, J. W. (Ed.), In NAASP’s Student learning styles: Di- agnossing and presicribing programs. Reston, VA: National Assocation of Secondary School Principals.
 • Keramati, M. (2010). Effect of Cooperative Learning On Academic Achievement of Physics Cour- se. Journal of Computers in Mathematics & Science Teaching. 29 (2), 155-173,
 • Lazarowiz, R., Lazarowiz R. H., and Baird, J. H. (1994). Learning science in a cooperative setting: Academic achievement and affective outcomes. Journal of Research in Science Teaching, 31 (10), 1121-1131.
 • Lenehan, M. C., Dunn, R., Ingham, J., Murray, W., and Signer, B. (1994). Learning style: Necessary know how for academic success in collage. Journal of Collage Student Development, 35, 461-466.
 • Lincoln, F., & Rademacher, B. (2006). Learning styles of ESL students in community colleges. Community College Journal of Research and Practice, 30, 485–500.
 • Naimie, Z., Sıraj, S., Abuzaid, R. A. ve Shagholi, R. (2010). Hypothesized learners’ technology preferences based on learning style dimensions. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9, 4, 83-93.
 • Nelson, B., Dunn, R., Griggs, S., Primavera, L., Fitzpatric, M., Bacilious, Z., and Miller, R. (1993). Effects of learning style intervention on collage students’ retention and achievement. Journal of Collage Student Development, 34, 364-369.
 • Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Önder, F., Çelik, P., ve Sılay, İ. (2010). The effect of learning styles on teacher candidatesı academic success. Balkan Physics Letters, 18, 407-413.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Reid, M. J. 1987. The learning style preferences of ESL students. TESOL Quarterly, 21(1): 87-111.
 • Slavin, R. E. (1978). Student teams and achievement division. Journal of Research and Develop- ment in Education, 12, 39-49.
 • Slavin, R. E. (1980). Cooperative learning. Review of Educational Research Summer, 50 (2), 315-342.
 • Stahl, R. J. (1994). The Essential Elements of Cooperative Learning in the Classroom. ERIC Di- gest. Retrieved from ERIC database. (ED370881)
 • Tanel, Z. (2006). Manyetizma konularının lisans düzeyindeki öğretiminde geleneksel öğretim yön- temi ile işbirlikli öğrenme yönteminin etkilerinin karşılaştırılması.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tatar, E., Tüysüz, C., ve İlhan, N. (2008). Kimya öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarıları ile ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5, 10, 185-192.
 • Willis, M., & Hodson, V. K. (1999). Discover your child’s learning style, Rocklin, CA : Prima Publishing.
 • Yildirim, O., Acar, A.C., Bull, S., & Sevinc, L. (2008). Relationship between teachers’ perceived leadership style, student’s learning style, and academic achievement: a study on high school students. Educational Psychology, 28, 73-81.
Subjects
Other ID JA43EE43RG
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih ÖNDER
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: İlhan SILAY
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bibtex @ { kefdergi241439, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {843 - 860}, doi = {}, title = {İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {ÖNDER, Fatih and SILAY, İlhan} }
APA ÖNDER, F , SILAY, İ . (2015). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 843-860. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241439
MLA ÖNDER, F , SILAY, İ . "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 843-860 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241439>
Chicago ÖNDER, F , SILAY, İ . "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 843-860
RIS TY - JOUR T1 - İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi AU - Fatih ÖNDER , İlhan SILAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 843 EP - 860 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi %A Fatih ÖNDER , İlhan SILAY %T İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD ÖNDER, Fatih , SILAY, İlhan . "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 843-860.