Year 2015, Volume 23, Issue 1, Pages 105 - 122 2015-01-15

SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
THE INFORMAL PUNISHMENT IN THE CLASSROOM WITH ANALYTIC HIYERARCHY PROCESS

Çiğdem APAYDIN [1] , Oxana MANOLOVA [2]

228 956

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin informal cezalar hakkında görüşlerini analitik hiyerarşi yöntemi kullanarak incelemektir. Araştırmanın birinci aşamasında nitel bir araştırma yöntemi olan “betimsel analiz” yöntemi, ikinci aşamasında ise nitel araştırma yönteminden elde edilen sonuçlar kullanılarak analitik bir yöntem olan analitik hiyerarşi yöntemi (AHY) kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; öğrencinin olumsuz davranışları sırasıyla arkadaşlarına, dersin akışına ve öğretmene yönelik olmaktadır. Öğrencilere çoğunlukla psikolojik ceza uygulanmaktadır. İnformal cezaya daha çok kurallara uymamayı üstünlük olarak gören öğrenciler maruz kalmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin olumsuz davranışlarını önlemek için aktif yöntemi tercih ederek konuşmaktadır. Öğretmenler öğrencilerin sorumsuz ve sorunlu olmasından dolayı informal ceza uygulamaktadır.
The main purpose of this study is to examine teachers’ opinions about informal punishments using analytic hierarchy process. The methodology of this study consists of two stages. Phenomenology approach, which is one of the qualitative research methods, was used at the first stage, whereas analytic hierarchy process (AHP) which is an analytic method that used the outcomes of the previous qualitative stage, was used at the second stage. According to the findings, negative behaviors of the students were towards their friends, to disrupt the flow of the course and towards their teacher. Psychological punishment was applied to students. According to teachers, students suffering from informal punishments are the ones “who consider the failure to comply with the rules as superiority”. In order to prevent negative behaviors of the students, teachers prefer an active method and talk with the pupils. Teachers relate the usage of informal punishment to “students being irresponsible and problematic”.
 • Ackerman, C.M.T. (2003). Zero tolerance: Development of an instrument to measure how zero to- lerance is defined and implemented in schools. The Pennsylvania State University, Unpublished Doctoral Dissertation. Pennsylvania University, America.
 • Akın, G. (2002). Ortaöğretim kurumlarında öğretmenlerin sınıf yönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunla- rı ve baş etme yolları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Apaydın, Ç. & Seçkin, M. (2013). Civilized and uncivilized behaviors in the classroom: An exam- ple from the teachers and students from the second stage of primary education. Educational Sciences: Theory & Practice. Advance online publication. doi: 10.12738/estp.2013.4.1596
 • Atçı, A. (2004). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf içi problem davranışlara yönelik müda- halelerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi,Adana.
 • Barberoshie, A., Gremalski, A., Jigeu, İ. Afteni, V., Bolbochanu, A., Bortsoy, S., Kara, A., & Kostyuk, L. (2009). Базовое Образование в Республике Молдова с Перспективы Школы Дружественной Ребёнку. [Çocuk Dostu Okul Perspektifinden Moldova Cumhuriyeti’nde Temel Eğitim.] Moldova Eğitim ve Gençlik Bakanlığı. Kişinev: Kamu Politikaları Enstitüsü Yayını.
 • Bulucu, Ö. (2003). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf davranış yönetiminde yetkinlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Chin K.S. , Chiu, S., & Tummala, V. M. R. (1999). An evaluation of success factors using the AHP to implement ISO 14001-based EMS. International Journal of Quality and Reliability Mana- gement, 16 (4), 341-361.
 • Civelek, K. (2001). İlköğretimde sınıf öğretmenlerinin sınıf içi disiplini sağlamada kullandıkları yöntemler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çetin, Ş. (2001). İdeal öğretmen üzerine bir araştırma. Millî Eğitim Dergisi, 149 http://dhgm.meb. gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/149/cetin.htm
 • Çocuklara Karşı Kaba Davranışları Engelleme Derneği & Okul Dışı Sosyo-Psikolojik Hiz- metler Merkezi. (2003). Анaлитическая Справка Проблемы Жестокого Обращения С Детьми. [Çocuk İstismarı Sorununun Analitik Değerlendirilmesi]. Журнал «Социально- Педагогическая Работа». №5. Minsk, Beyaz Rusya. 02.04.2011 tarihinde http://nonviolence. iatp.by/specialist/opros/Analit_inf.htm adresinden ulaşılmıştır.
 • Dağlı, A. & Baysal, N. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarının nedenlerine ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 18, 259- 271.
 • Dirik, K. (2002). İzmir ili ilköğretim okullarında ödül ve ceza. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Dodson, F. (1998). Doğumdan yirmi bir yasa kadar sevgiyle disiplin. (Çev: Born, İ) İstanbul: Ku- raldışı Yayıncılık.
 • Dubonoski, R. A., Inaba, M. & Gerkewicz, B. A. (1983). Corporal punishment in schools: Myths, problems and alternatives. Child Abuse & Neglect, 7(3), 271-278.
 • Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (Ed.) (2006). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 31.01.2013 tarihinde html?id=H1bv8FsMUQEC&redir_esc=y adresinden alınmıştır.
 • Greydanus, D. E., Pratt, H. D., Spates, C. R., Blake- Dreher, A. E., Greydanus- Gearhart, M. A. & Patel, D. R. (2003). Corporal punishment in schools. Journal of Adolescent Health, 32, 385- 393.
 • Griffin, M. M., Robinson, D. H. & Carpenter, H. M. (2000). Changing teacher education students’ at- titudes toward using corporal punishment in the classroom. Research in the Schools, 7(1), 27- 30.
 • Ho, I. T. (2010). A comparison of Australian and Chinese teachers’ attributions for student problem behaviors. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 24(3), 375-391.
 • Hyman, I. A., Irwin, A. & Lally, D. (1982). Discipline in the 1980’s: Some alternatives to corporal punishment. Children Today, 11, 10-13.
 • Hyman, I. A. (1988). Eliminating corporal punishment in schools: Moving from advocacy research to policy implementation. Child Legal Right, 9, 14-20.
 • Kundakçı, B. (2002). İlköğretim besinci sınıf öğretmenlerinin cezayı tercih nedenleri ile ilgili tu- tumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Kuruüzüm A. & Atsan, N. (2001).Analitik hiyerarşi yöntemi ve işletmecilik alanındaki uygulamala- rı. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1(1), 83–105.
 • Krivtsova, S. & Muhamatulina, E. (2002). Учитель И Проблемы Дисциплины Или Как Приемлемо Отвечать На Неприемлемое Поведение Учеников. [Öğretmen ve Disiplin So- runları ya da Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Nasıl Bir Tepki Verilmelidir]. Журнал “На Путях К Новой Школе - На Стороне Подростка” No:3. Санкт-Петербург.
 • Lewis, R., Romi, S., Qui, X. & Katz, J. (2005). Teachers’ classroom discipline and student misbeha- vior in Australia, Chine and Israel. Teaching and Teacher Education, 26(1), 729-741.
 • Lynnette, R. (2001). Corporal punishment in American public schools and rights of the children. Journal of Law Education, 30, 554, 563.
 • Mahiroğlu, A. & Buluç, B. (2003). Ortaöğretim Kurumlarında Fiziksel Ceza Uygulamaları. G. Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 81- 95.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mineeva, E. (2010). Искусство Наказывать и Прощать. [Cezalandırma ve Affetme Sanatı]. Газета «Начальная Школа» № 06. Москва: Издательский дом «Первое Сентября».
 • Nelsen, J., Lott, L. & Glenn, S. (1999). Sınıfta pozitif disiplin, (Çev: Koyuncu, M.). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Okutan, M. (2010). Sınıf yönetiminde örnek olaylar. (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özyürek, M. (1998). Sınıfta Davranış Değiştirme. Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Ps˘under, M. (2005). How effective is school discipline in preparing students to become responsible ci- tizens? Slovenian teachers’ and students’ views. Teaching and Teacher Education 21(3) ,273–286.
 • Saaty, T. L. (2007). Fundamentals of decision making and priority theory: with the analytic hierarch process. Pittsburg: RWS Publications.
 • Saaty, T. L. (2002). Decision making with the analytic hierarchy process. Scientia Iranica, 9(3), 215–229.
 • Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operations Research, 48(3), 9–26.
 • Yılmaz, F. & Babaoğlan, E. (2013). Reward and punishment methods used elemantary teachers to provide classroom discipline. Elemantary Education Online, 12(1), 36- 51.
 • Yontar, A. (2007). Sorumluluk eğitiminde ceza uygulamalarına ilişkin ilköğretim 5. sınıf öğretmen ve öğ- renci görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yontar, A. ve Yurtal, F. (2009). Investigation of sanctions used by teachers for improving responsi- bility. Education and Science, 34(153), 144-155.
 • Zeshui, X. & Cuiping, W. (1999). A consistency improving method in the analytic hierarchy pro- cess. European Journal of Operational Research, 116(2), 443- 449.
 • Zinovyeva, N. & Mihailova, N. (2003). Психология и психотерапия насилия. [Şiddet Psikolojisi ve Psikoterapi]. Санкт-Петербург: Издательство «Речь».
Other ID JA43FC49SG
Journal Section Articles
Authors

Author: Çiğdem APAYDIN
Institution: Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, EYTEP Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Author: Oxana MANOLOVA

Dates

Publication Date: January 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241446, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {105 - 122}, doi = {}, title = {SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {APAYDIN, Çiğdem and MANOLOVA, Oxana} }
APA APAYDIN, Ç , MANOLOVA, O . (2015). SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 105-122. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241446
MLA APAYDIN, Ç , MANOLOVA, O . "SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 105-122 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241446>
Chicago APAYDIN, Ç , MANOLOVA, O . "SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 105-122
RIS TY - JOUR T1 - SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ AU - Çiğdem APAYDIN , Oxana MANOLOVA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 122 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ %A Çiğdem APAYDIN , Oxana MANOLOVA %T SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD APAYDIN, Çiğdem , MANOLOVA, Oxana . "SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (January 2015): 105-122.
AMA APAYDIN Ç , MANOLOVA O . SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(1): 105-122.
Vancouver APAYDIN Ç , MANOLOVA O . SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(1): 122-105.