Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 400 - 418 2016-07-15

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ELEMENTARY STUDENTS’ IDEAS ABOUT ON IMPLEMENTATION OF ARGUMENTATION BASED SCIENCE LEARNING APPROACH

Esra KABATAŞ MEMİŞ [1]

231 1688

Bu çalışmanın amacı, Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının ve öz değerlendirmenin uygulandığı ilköğretim öğrencilerinin bakış açısıyla fen derslerini değerlendirmektir. Çalışmaya ilköğretimin 6. sınıfta iki farklı şubede öğrenim gören 63 öğrenci dahil edilmiştir. Bu öğrencilere fen dersi kapsamında “Yaşamımızdaki Elektrik” ve “Madde ve Isı” üniteleri ATBÖ yaklaşımına uygun olarak işlenmiştir. Bu gruplardan biri rastgele seçilerek ATBÖ öğrenci raporlarına ilave öz değerlendirme yapmışlardır. Öğretim sonunda 16 gönüllü öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler, ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Ses kayıtları yazıya geçirilerek kodlanmış ve birbiriyle uyumlu kodlar bir araya getirilerek şu temalar oluşturulmuştur: “ATBÖ ve geleneksel yaklaşımların karşılaştırılması”, “öğrencideki değişim”, “ATBÖ’ de öğretmenin görevi” ve ‟öz değerlendirme”. Öğrenciler, yapılan uygulamaları bir önceki dönem geleneksel yaklaşımla öğrenim gördükleri dersle karşılaştırdıklarında, uygulamalar arasındaki farkları; deney yapma, yazma etkinliği gerçekleştirme, bireysel ve grup çalışması ve yazmalar için öz değerlendirme yapma olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler, ATBÖ yaklaşımı sayesinde daha iyi öğrendiklerini, öz güvenlerinin arttığını, sorumluluk duygusu kazandıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler derslerde sıklıkla ATBÖ yaklaşımına uygun etkinliklerin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdir.
The purpose of the current research is to investigate the science classes from the perspectives of elementary students taught through Argumentation Based Science Learning (ABSL) and self-evaluation. 63 elementary students from two different 6th grade groups were included in the study. These students studied “Electricity in Our Lives” and “Matter and Heat” units within science class through ABSL approach. Self-evaluation in addition to ABSL student reports were conducted with one of these groups randomly selected. At the end of the semester, 16 students volunteered to participate in semi-structured interviews. These interview sessions were audio-recorded. Audio recordings were transcribed and coded. Later, matching codes were put together to reveal the following themes: “comparison of ABSL and traditional approaches”, “change in the student”, “teacher’s task in ABSL”, and “self-evaluation”. When students compared the current practice with previously courses with traditional teaching approach, they stated the following differences between approaches: conducting experiments, doing writing activities, individual and group work, and self-evaluating the writings. Students stated that through ABSL approach they learned better, had increased self-confidence and gained responsibility. Majority of the students stated that they wanted activities in consistence with the ABSL approach in their classrooms.
 • Akar, S., Erkol, M., Kabataş, E., Büyükkasap, E. & Günel, M. (2007). How did pre-service science teachers ıdeas toward laboratory activities changed after using the science writing heuristic student template? ESERA Conference, 2007 August 21st - August 25th At Malmö University, Malmö, SWEDEN.
 • Akkuş, R., Günel, M. & Hand, B. (2007). Comparing an ınquiry-based approach know as the science writing heuristic to tradational science teaching practices: are there differences. International Journal of Science Education, 1-21
 • Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about ınquiry. Jour- nal of Science Teacher Education, 13 (1), 1-12.
 • Ateş, S. (2004). The effect of ınquiry- based ınstruction on the development of ıntegrated science process skills in trainee primary school teachers with different piagetian develop- mental levels. Gazi eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 275-290.
 • Brickman, P., Gormally, C., Armstrong, N. & Hallar, B. (2009). Effects of ınquiry- based learning on students’ science literacy skills and confidence. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3(2).
 • Burke, K., A., Hand., P., Poack., J., and Greenbowe, T., 2005. Using the science writing heu- ristic. Journal of College Science Teaching, 35 (1), 36-41.
 • Ceylan, Ç. (2010). Fen laboratuvar etkinliklerinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme- atbö yaklaşımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Choi, A., Notebaert,A., Diaz, J. & Hand,B. (2007). Examining structure of science argument generated from the science writing heuristic approach acroos year 7 and 10 students. ESE- RA Conference, 2007 August 21st - August 25th At Malmö University, Malmö, SWEDEN.
 • Crawford, B. A. (2000). Embracing the Esence of Inquiry: New Roles for Science Teachers. Journal of Research in Science Teaching, 37(9), 916-937.
 • Davies, P. (2002). Using students reflective self- assessment for awarding degree classificati- ons. Innovations in education and teaching ınternational, 39 (4), 307 -319.
 • Gibson, H. L. & Chase, C. ( 2002). Longitudinal ımpact of an ınquiry- based science program on middle school students’ attitudes toward science. Science Education, 86 (5), 693-705.
 • Grimber, B., I. (2008). Promoting high-order thinking through the use of the science writing heuristic. In B. Hand (Ed.), Science Inquiry, Argument and Language (pp. 87-98). Rotter- dam: Sense Publisher.
 • Günel, M., Hohenshell, L. & Hand, B. (2006). The Impact of students’ self-evaluations of the science writing heuristic: closing the achievement gap. Paper presented at the National Association for Research in Science Teaching (NARST), San Francisco, California.
 • Günel, M., Kabataş-Memiş, E., & Büyükkasap, E. (2010). Yaparak yazarak bilim öğrenimi- YYBÖ yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen dersine yönelik tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 49-62.
 • Hand, B., & Keys, C. (1999). Inquiry investigation: A new approach to laboratory reports. The Science Teacher, 66, 27-29.
 • Hand, B., Wallace, C., & Yang, E. (2004). Using the science writing heuristic to enhance learning outcomes from laboratory activities in seventh grade science: Quantitative and qualitative aspects. International Journal of Science Education, 26, 131-149.
 • Hohenshell, L. M. (2008). Scendory students’ perception of the swh approach to nonconven- tial writing: Features that support learning of biology concepts and elements of scientific argumentation. In B. Hand (Ed.), Science Inquiry, Argument and Language (pp. 99-110). Rotterdam: Sense Publisher.
 • Hohenshell, M. L. & Hand, B., 2006. Writing-to-learn strategies in secondary school cell bio- logy: A mixed method study. International Journal of Science Education. 28(2), 261-289.
 • Kabataş Memiş, E., Günel M. & Büyükkasap E. (2009). Isı ünitesinin ilköğretim 6. Sınıf seviyesi öğretiminde yaparak yazarak bilim öğrenimi- YYBÖ yaklaşımının kullanılmasının öğrenci akademik başarı ve tutumuna etkisi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim, Ege Üniversitesi, İZMİR.
 • Keys, C. W., Hand, B., Prain, V. & Collins, S., (1999). Using the science writing heuristic as a tool for learning from laboratory ınvestigations in secondary science. Journal of research in science Teaching. 36(10), 1065-1084.
 • Kıngır, S., Geban, Ö. & Günel, M. (2011). Öğrencilerin kimya derslerinde Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 15-28.
 • Mao, S. L. & Chang, C. Y. (1998). Impacts of an ınquiry teaching method on earth science students’ learning outcames and attitudes at the secondary school level. Proc. Natl. Sci- ence Counc. ROC (D). 8 (3), 93-101.
 • MEB (2006). Milli eğitim bakanlığı talim terbiye kurulu başkanlığı, ilköğretim fen ve teknloji dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Nartgün, Z. (2006).Fen ve teknoloji öğretiminde ölçme ve değerlendirme. M. Bahar (Ed.) Fen ve Teknoloji Öğretimi (ss. 355-415). Ankara: Pegem A Yayını.
Subjects
Other ID JA43HN23BK
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra KABATAŞ MEMİŞ
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241494, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {400 - 418}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {MEMİŞ, Esra KABATAŞ} }
APA MEMİŞ, E . (2016). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 400-418. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241494
MLA MEMİŞ, E . "İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 400-418 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241494>
Chicago MEMİŞ, E . "İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 400-418
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Esra KABATAŞ MEMİŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 400 EP - 418 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Esra KABATAŞ MEMİŞ %T İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD MEMİŞ, Esra KABATAŞ . "İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 400-418.