Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 635 - 648 2016-07-15

SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF FACEBOOK: A METAPHOR ANALYSIS
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ

Fetah EREN [1] , İsmail ÇELİK [2] , Ahmet Oğuz AKTÜRK [3]

422 968

This study investigates the secondary school students’ perceptions toward Facebook by means of metaphor analysis. Phenomenological design from qualitative research techniques is used in this study. The participants of this study are 144 students from a secondary school. These students are asked to complete the sentence “Facebook is like a … because …” Content analysis technique is used in the analysis of the data. According to the results, the participants mention 37 metaphors. Based on the metaphorical images, 5 conceptual categories are identified. As a result of this study, it is clear that students have quite positive concepts about Facebook. However, it is also identified that students have some negative concepts such as source for evil and addiction.
Bu çalışmada bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin Facebook algıları metafor analizi ile araştırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi ile olgu bilim deseni kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları bir ortaokulda okuyan 144 öğrencidir. Çalışmaya katılan öğrencilerden “Facebook … gibidir çünkü …” cümlesinin tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda 37 metafor ve bu metaforların ortak özelliklerine göre gruplandırılmasıyla oluşan 5 kategori ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinin Facebook hakkında oldukça olumlu kavramlara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin, bağımlılık ve kötülük kaynağı gibi bazı olumsuz kavramlara da sahip oldukları görülmüştür.
 • Acır, E. (2008). İnternet’in Türk toplumunun iletişimindeki rolü: Facebook’taki Tür- kiye. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aksüt, M., Ateş, S., Balaban, S., & Çelikkanat, A. (2012, Şubat). İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerine ilişkin tutumları (Facebook Örneği). 15. Aka- demik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Atal, D., & Usluel, Y. K. (2011). İlköğretim öğrencilerinin okul içinde ve dışında teknoloji kullanımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 24-35.
 • Blackey, H., & Chew, E. (2009). Social Software Policy 2009-2012 for The Univer- sity of Glamorgan. The Policy of the University of Glamorgan.
 • Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social network sites: Definition, history, and scho- larship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1). <http://jcmc.indiana. edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> (2012, Kasım 25).
 • Comscore (2009). Internet users in Turkey spend more time online and consume more pages than users in other European Countries. <http://www.comscore.com/Press_ Events/Press_Releases/2009/5/Turkey_has_Seventh_Largest_Online_Audience_in_ Europe> (2012, Kasım 24).
 • Ellison, N.B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook ‘‘Fri- ends:’’ Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, O. (2010, Aralık). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. 15. Türkiye’de İnternet Konferansı’nda sunulmuş bildiri. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., & Chew, E. (2010). Get out of MySpace . Computers & Education, 54(3), 776-782.
 • Kobak, K., & Biçer, S. (2008, Mayıs). Facebook sosyal paylaşım sitesinin kullanım nedenleri. 8. International Educational Technology Conference’da sunulmuş bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Koç, M., & Karabatak, M. (2011, Eylül). Sosyal ağların öğrenciler üzerindeki etkisi- nin veri madenciliği kullanılarak incelenmesi. 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium’da sunulmuş bildiri. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kwon, O., & Wen, Y. (2010). An empirical study of the factors affecting social net- work service use. Computers in Human Behavior, 26(2), 254-263.
 • Mazman, S. G. (2009). Sosyal ağların benimsenme süreci ve eğitsel bağlamda kulla- nımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Murray, C. (2008). Schools and social networking: Fear or education? Synergy, 6(1), 8-12.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M., & Baysal, N. (2011, Mayıs). Sosyal ağ si- telerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. 6. International Advanced Technologies Symposium’da sunulmuş bildiri. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulama- da Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.
 • Saban, A. (2008a). İlköğretim I. Kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramı- na ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Saban, A. (2008b). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöne- timi, 55, 459-496.
 • Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğre- tim programlarına farklı bir bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(40), 125-140.
 • Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Yayıncı- lık.
 • Toprak, A., Yıldırım A., Aygül E., Binark M., Börekçi S., & Çomu T. (2009). Top- lumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım ”. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tuomi, I. (2001). Internet, innovation, and open source: Actors in the network. First Monday, 6(1-8 January). <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/rt/ printerFriendly/824/733> (2012, Kasım 27).
 • Turan, Z., & Göktaş, Y. (2011, Eylül). Çevrimiçi sosyal ağlar: Öğrenciler neden Facebook kullanmıyor? 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium’da sunulmuş bildiri. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Valenzuela, S., Park, N., & Kee, K.F. (2009). Is there social capital in a social net- work site?: Facebook use and college students’ life satisfaction, trust, and participation, Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 875-901.
 • Wang, S.S., Moon, S., Kwon, K.H., Evans, C.A., & Stefanone, M.A. (2010). Face off: Implications of visual cues on initiating friendship on facebook. Computers in Hu- man Behaviour, 26(2), 226-234.
Subjects
Other ID JA43JB93BC
Journal Section Articles
Authors

Author: Fetah EREN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Author: İsmail ÇELİK
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Author: Ahmet Oğuz AKTÜRK
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241503, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {635 - 648}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ}, key = {cite}, author = {EREN, Fetah and ÇELİK, İsmail and AKTÜRK, Ahmet Oğuz} }
APA EREN, F , ÇELİK, İ , AKTÜRK, A . (2016). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 635-648. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241503
MLA EREN, F , ÇELİK, İ , AKTÜRK, A . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 635-648 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241503>
Chicago EREN, F , ÇELİK, İ , AKTÜRK, A . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 635-648
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ AU - Fetah EREN , İsmail ÇELİK , Ahmet Oğuz AKTÜRK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 635 EP - 648 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ %A Fetah EREN , İsmail ÇELİK , Ahmet Oğuz AKTÜRK %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD EREN, Fetah , ÇELİK, İsmail , AKTÜRK, Ahmet Oğuz . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 635-648.