Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 743 - 760 2016-07-15

EXAMINATION OF PARTICIPATION’S SELF PRESENTATIONS IN EXERCISE WHO PARTICIPATED IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING SPECIAL SKILL TEST
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ

İlyas GÖRGÜT [1] , Tolga ESKİ [2] , Mehmet GÜLLÜ [3]

163 746

The purpose of this study was to determine the participants self presentation in exercise who involved in the special ability exam.Scanning model was adopted in the research. Study group was composed of 59 female and 198 male in totaly 257 paticipans who was entered the Kastamonu University Physical Educatşon and Sport Department Special Ability Exam in 2010-2011 Academiz Year. For the tendency of participants self presentation in exercise “Self Presentation in Exercise Questionnaire” (Conroy, Motl ve Hall, 2000) and for demographic information variables “Infornation Form” was used. Firstly nomality test was done for determining that it was normal or not.Nonparametric tests were used because of not showing normal distribution. For binary comparisions Mann-Whitney U test and for bilateral comparisons Kruskal Wallis variance analysis, was used in the study and 0,05 was considered statistically significant. In study; while there was no significant in sex, type of graduated school, sport branche, sport age, having coaching certificate or not, parents education, preparation time fort he special ability test, family’s economic income variables (p>0,05), Significant was found only in having sport licence or not variable (p<0,05). In conclusion, ıt was seen that there was difference only in the variable of having sport licence or not and ıt was not more effective being a branche, the real impact was occured because of making good impression on enviroment for teaching in physical education and sport field.
Bu araştırmanın amacı özel yetenek sınavına katılan adayların egzersizde benlik sunumlarının incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli benimsenmiştir. Araştırma grubunu 2010-2011 Öğretim yılı Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılan 59 bayan ve 198 erkek olmak üzere toplam 257 öğrenci oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Conroy, Motl ve Hall, (2000) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Özenir ve Aşçı (2005) tarafından yapılan “Egzersizde Benlik Sunumu Anketi” (Self Presentation in Exercise Questionnaire) ile araştırmacılar tarafından düzenlenen “Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi için önce normallik testi yapılmış ve normal dağılım göstermedikleri için nonparametrik testler uygulanmıştır. İkili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U testi ve çoklu karşılaştırmalar için Kruskal Wallis varyans analizi yapılmış, istatistiksel olarak 0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmada; cinsiyet, mezun olunan okul türü, spor branşı, spor yaşı, antrenörlük belgesine sahip olup olmama, ebeveynlerin eğitim durumu, özel yetenek sınavına hazırlık süresi ve ailenin ekonomik geliri değişkenlerinde anlam görülmezken (p>0,05) sadece lisanslı olup olmama değişkeninde “başkalarını etkileme” alt boyutunda anlam görülmüştür (p
 • Altıntaş, A., Aşçı, F.H., Özenir, B.T. (2007). “Benlik sunumunun cinsiyete ve Egzersiz dav- ranışı parametrelerine Göre incelenmesi” Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 2007, 18 (2), 91-99
 • Altıntaş, A., Aşçı, F. H. (2010). Egzersizde Benlik Sunumu Anketi’nin Geçerlik ve Güvenirli- ğinin Orta Yaş Yetişkinler için Belirlenmesi. 10-12 Kasım 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • Conroy, D. E., Motl, R. W. & Hall, E. G. (2000). Progress toward construct validation of the self presentation in exercise questionnaire (SPEQ). Journal of Sport & Exercise Psycho- logy. 22, 21-38.
 • Conroy, D. E., Motl R. W. (2009). Modification, Cross-Validation, Invariance, and Latent Mean Structure of the Self- Presentation in Exercise Questionnaire Measurement In P.E And Exercıse Scıence, 7, 1–18
 • Culos-Reed, S. N., Brawley, L. R., Martin, K. A., & Leary, M. R. (2002). Self-presentation concerns and health behaviors among cosmetic surgery patients. Journal of Applied Soci- al Psychology, 32, 560–569.
 • Cumming. J., Ntoumani C.T. (2002). Self-Presentational Cognitions for Exercise in Female Adolescents Journal of Applied Social Psychology, 2011, 41 (2):. 429–444.
 • Gammage. K.L., Hall. C. R., Inıs M.A.K. (2004). Self-presentation in Exercise Contexts: Differences Between High and Low Frequency Exercisers Journal of Applied Social Psychology, 2004, 34.
 • Gammage. K.L., Hall, R. C., Prapavessıs. H., Maddıson R., Haase. A., Inıs M.A.K (2004). Re Examination of the Factor Structure and Composition of the Self-Presentation in Exercise Questionnaire (SPEQ), Association for Advancement of Applied Sport Psychology ISSN: 1041-3200
 • Harrell, JS. (2003). Assessing physical activity in adolescents: common activities of children in 6th-8th grades. Clin Pract. 2003; 15(4):170-178.
 • Heather A. Hausenblas, Brıtton W. Brewer & Judy L. Van Raalte (2004). Self-Presentation and Exercise, Journal of Applied Sport Psychology, 16 (1): 3-18
 • Heather A., Kathleen A. Martin Ginis, Diane E. Mack & Philip M. Wilson. (2006). Examining Self-Presentational Exercise Motives and Social Physique Anxiety in Men and Women. Journal of Applied Biobehavioral Research, 2006, 11, 3–4, pp. 209–225.
 • Karasar, N. (1984). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd.
 • Kimberly A. Selzman & Leonard S. Gettes. (2004). Exercise-Induced Premature Ventricular Beats Should We Do Anything Differently? Circulation. 2004;109:2417-2422, published online before print May 17 2004, doi:10.1161/01.CIR.0000129762.41889
 • Lasheras L, Aznar S, Merino B & Lopez, EG. (2001). Factors associated with physical acti- vity among Spanish youth through the National Health Survey. Prev Med 32(6): 455–464.
 • Leary, M. R., (1992). Self-presentational processes in exercise and sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 14, 339–351.
 • Leary, M. R., Tchividjian, L. R., & Kraxberger, B. E. (1999). Self-presentation can be hazar- dous to your health: Impression management and health risk. In R. F. Baumeister (Ed.), The self in social psychology (pp. 182–194). Philadelphia, PA: Psychology Press.
 • Martin, K. A., Sinden, A. R., & Fleming, J. C. (2000). Inactivity may be hazardous to your image: The effects of exercise habit information on impression formation. Journal of Sport & Exercise Psychology, 22, 309–317.
 • Martin, K., Mack, D. (1996). Relationships between physical self-presentation and sport com- petition trait anxiety: A preliminary study. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18 (1): 75-82
 • Nelson-Jones, R. (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları (Çev. F. Akkoyun, S. Doğan, V. Duyan, B. Eylem, F. Korkut). Cassel Educational Ltd.
 • Özenir, B. T. & Aşçı, F. H. (2005). Egzersizde benlik sunumu anketi Türk versiyonunun psi- kometrik özelliklerinin test edilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 10, 3-12.
 • Pişkin, M. (2000). Özsaygıyı Geliştirme Eğitimi, İlköğretimde Rehberlik. Nobel Yayın Da- ğıtım, Ankara.
 • Rizvançe, Ş. (2005). Türkiye ve Makedonya’da ki Türk Asıllı Lise Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (ak:, Aktaş, 2011).
 • Strong. H, A., Ginis, K. A. M., D. E., Wilson. M. P. (2006).Examining Self-Presentational Exercise Motives and Social Physique Anxiety in Men and Women Journal of Applied Biobehavioral Research, 11, 3–4
 • Wong, E. H., Lox, C. L. & Clark, S. E. (1993). Relation between sports context, competitive trait anxiety, perceived ability, and self presentation confidence. Perceptual and Motor Skills. 76; 847-850.
 • Yeung, R. R., & Hemsley, D. R. (1997). Personality, exercise and psychological well-being: Static relationships in the community. Personality and Individual Differences, 22, 47–53.
 • Yörükoğlu, A. (2004). Gençlik Çağı. 12. Baskı, İstanbul: Özgür Yayınları, 2004:13-203.
Subjects
Other ID JA43JK63CV
Journal Section Articles
Authors

Author: İlyas GÖRGÜT
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Author: Tolga ESKİ
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Author: Mehmet GÜLLÜ
Institution: İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Malatya, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241504, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {743 - 760}, doi = {}, title = {BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {GÖRGÜT, İlyas and ESKİ, Tolga and GÜLLÜ, Mehmet} }
APA GÖRGÜT, İ , ESKİ, T , GÜLLÜ, M . (2016). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 743-760. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241504
MLA GÖRGÜT, İ , ESKİ, T , GÜLLÜ, M . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 743-760 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241504>
Chicago GÖRGÜT, İ , ESKİ, T , GÜLLÜ, M . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 743-760
RIS TY - JOUR T1 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ AU - İlyas GÖRGÜT , Tolga ESKİ , Mehmet GÜLLÜ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 743 EP - 760 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ %A İlyas GÖRGÜT , Tolga ESKİ , Mehmet GÜLLÜ %T BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD GÖRGÜT, İlyas , ESKİ, Tolga , GÜLLÜ, Mehmet . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN EGZERSİZDE BENLİK SUNUMLARININ İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 743-760.