Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 525 - 538 2016-07-15

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ
EXPECTATIONS OF THE CLASSROOM TEACHERS FROM PLAY AND PHYSICAL ACTIVITIES LESSON

Özer YILDIZ [1] , Özbay GÜVEN [2]

269 2212

Bu araştırmada; İlkokulda Oyun ve Fizikî Etkinlikler dersinin amacına ulaşabilmesi için sınıf öğretmenlerinin beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini,2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve Ankara İl merkezinde görev yapan12 (6 Erkek, 6 Kadın) sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Nitel verilere, araştırmaya katılan 12 sınıf öğretmeni ile yapılan yüz yüze görüşme yoluyla ulaşılmış, veriler nitel araştırmanın içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek yorumlanmıştır.Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin beklentileri; spor salonlarının yapılması ve oyun ve fizikî etkinlikler dersine ilişkin araç-gereç ve malzemenin sağlanması, ilkokul 1. sınıftan itibaren branş öğretmenlerinin oyun ve fizikî etkinlikler dersine girmesi, bu ders ile ilgili sınıf öğretmenlerine seminer ve hizmet içi eğitim kurslarının verilmesi, sınıf öğretmenlerinin bu derste başka dersleri yapmamaları ve bu derse yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri olmuştur.
In this research is to be determined expectations of classroom teachers achieving the goal of play and physical activities lesson in primary school. In research, the interview method of qualitative research methods were used. The research sample, in the 2007-2008 Academic Year Spring Semester and who volunteered to participate in research work in the city center of Ankara, 12 (6 males, 6 females) consisted of classroom teachers. Qualitative data, 12 teachers participated in the research via face to face interviews were done with, qualitative data were analyzed with content analysis of research. Content analysis, similar data in the framework of certain concepts and themes have been interpreted together. As a result, expectations of classroom teachers are as below; gymnasium should be done and play and physical activities equipment and materials should be provided, physical education teachers should be entered the play and physical activities lesson from primary school first class, classroom teachers should be given concerning to this lesson seminars and in-service training courses, classroom teachers’ in this lesson shouldn’t do the other lessons and information and skills should develop concerning to this lesson.
 • Alberta Education. (2006). Daily Physical Activity: A Handbook for Grades 1-9 Schools. Alberta, Canada.
 • Aracı, H. (1998). Okullarda Beden Eğitimi. Ankara: Yardımcı Ofset.
 • Barnes, K. C. (2002). A Model Health-Related Elementary Physical Education Program for Saipan: Teachers’ Knowledge, Attitudes, and Practices. Ph.D. Thesis. University of San Diego.
 • Brumbaugh, J. I. (1987). A View of Physical Education: Perceptions of Five Classroom Teachers. Ed.D. Thesis. The University of North Carolina.
 • Ceylan, E. (2006). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi İle İlgili Bilgi, Tutum ve Uygulamaları (Konya İli Örneği). Yayınlanma- mış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Cochran, W. W. (1982). Physical Education Background of Elementary Classroom Teac- hers. Ed.D. Thesis. Brigham Young University.
 • Cundiff, L. R. B. (1987). Perceptions and Behaviors of Classroom Teachers Concerning Elementary Physical Education. Ed.D. Thesis. University of Southern Mississippi.
 • Çiçek, R. (2008). Uşak Karahallı ilçesi İlköğretim Okulları Birinci Kademesinde İşlenen Beden Eğitimi Derslerinin Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi. Yayım- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Decorby, K., Halas, J., Dixon, S., Wintrup, L. ve Janzen, H. (2005). Classroom Teachers and The Challenges of Delivering Quality Physical Education. Journal of Educational Re- search, 98 (4), 208-220.
 • Doğan, E. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders Uygulamaları. Yayımlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Af- yonkarahisar.
 • Espinoza, D. M. (2006). Standards and Standard Practice of Elementary Physical Educa- tion Teachers in Northern California. Ph.D Thesis. Michigan State University.
 • Faucette, N., Nugent, P., Sallis, J. F. ve McKenzie, T. L. (2002). “I’d Rather Chew on Alumi- num Foil.” Overcoming Classroom Teachers’ Resistance to Teaching Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education, 21, 287-308.
 • Faucette, N. ve Patterson, P. (1989). Classroom Teachers and Physical Education: What They Are Doing and How They Feel About It. Education, 110 (1), 108-114.
 • Feddy, B. A. D. (1998). Perceptions of Competence, Affect, and Persistence of Ghanaian Elementary School Students: Specialist Versus Non-Specialist Physical Education Teachers. Ph.D. Thesis. Oregon State University.
 • Gürsel, F. (2005). İlköğretim Okulları İlk Kademe Beden Eğitimi Dersleri İçin Gelişimsel Beden Eğitimi Modeli. 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Bursa: Burfaş Ofset Tesisleri, 253-260.
 • Güven, Ö. ve Öncü, E. (2007). Beden Eğitimi, Spor ve Aile. Türk Yurdu, 27 (233), 48-56.
 • Humphries, C. ve Ashy, M. (2006). “The Confidence I Needed”: Elementary Education Ma- jors’ Perceptions of Teaching Physical Education. Teacher Development, 10 (2), 179- 196.
 • Humphries, C. ve Ashy, M. (2002). Frequency and Nature of Physical Education Preparation of Elementary Education Majors. Physical Educator, 59 (1), 2-7.
 • Jones, B. M. (1999). The Attitude of Lutheran Elementary Classroom Teachers on the Role of Physical Education. Ph.D. Thesis. Saint Louis University.
 • Kangalgil, M. (1999). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri (Sivas Örneği). Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kim, J. ve Taggart, A. (2004). Teachers’ Perception of the Culture of Physical Education: Investigating the Silences at Hana Primary School. Issues In Educational Research, 14 (1), 69-84.
 • Koç, Ş. ve Çobanoğlu, Y. (1994). İlköğretimde Beden Eğitimi Derslerinin Uygulamasında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor II. Ulusal Sempozyumu. Ankara: Millî Eğitim Basımevi, 369-380.
 • McKenzie, T. L., Sallis, J. F., Faucette, F. N., Roby, J. J. ve Kolody, B. (1993). Effects of a Curriculum and Inservice Program on the Quantity and Quality of Elementary Physical Education Classes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64 (2), 178-187.
 • Morgan, P. J. ve Bourke, S. F. (2004). “I Know It’s Important But I’d Rather Teach Somet- hing Else ”: An Investigation into Generalist Teachers’ Perceptions of Physical Education in the Primary School Curriculum. Paper Presented at the Australian Association for Research in Education Annual Conference, Melbourne, Australia.
 • Parks, M. A. (2003). Collective efficacy: A Framework for Understanding Classroom Teachers’ Perceptions of Integrating Physical Activity. Ph.D. Thesis. Louisiana State University.
 • Pehlivan, Z. (2001). İlköğretimde Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme. II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, (21-23 Aralık 2001). Bursa: Uludağ Üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 115-120.
 • Pehlivan, Z., Dönmez, B. ve Yaşat, H. (2003). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi. Ankara: Sim Matbaacılık, 80-87.
 • Pepe, O. (2006). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum- ları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Pettifor, B. (1999). Physical Education Methods for Classroom Teachers. USA: Human Kinetics. Champaign, IL.
 • Roth, J. F. (2005). The Role of Teachers’ Self-efficacy in Increasing Children’s Physical Activity. Ph.D Thesis. Louisiana State University.
 • Tamer, K. (1987). Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fa- kültesi Yayınları.
 • Tappe, M. K. ve Burgeson, C. R. (2004). Physical Education: A Cornerstone for Physically Active Lifestyles. Journal of Teaching in Physical Education, 23, 281-299.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. (1. Baskı). İstan- bul: Epsilon Yayıncılık.
 • Tekin, M. ve Özmutlu, İ. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Eğit- sel Oyunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 2-3-4 Mayıs 2008 Bildiriler. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 1. Bas- kı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 34-38.
 • Tortop, Y. (2005). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi ve Eğitsel Oyun Uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens- titüsü, Afyonkarahisar.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Bas- kı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, Ö. (2006). Sınıf Öğretmenleriyle Yapılan Bir Görüşme. Ankara.
Subjects
Other ID JA43HT55SB
Journal Section Articles
Authors

Author: Özer YILDIZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Author: Özbay GÜVEN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Bibtex @ { kefdergi241509, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {525 - 538}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Özer and GÜVEN, Özbay} }
APA YILDIZ, Ö , GÜVEN, Ö . (2016). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 525-538. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241509
MLA YILDIZ, Ö , GÜVEN, Ö . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 525-538 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241509>
Chicago YILDIZ, Ö , GÜVEN, Ö . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 525-538
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ AU - Özer YILDIZ , Özbay GÜVEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 525 EP - 538 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ %A Özer YILDIZ , Özbay GÜVEN %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIZ, Özer , GÜVEN, Özbay . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER DERSİNDEN BEKLENTİLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 525-538.