Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 1 - 16 2016-07-15

Comparison of PISA Results in Terms Indicators of Digital Divide: Turkey, Finland And Korea Samples
PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri

Süleyman Sadi SEFEROĞLU [1] , Hatice YILDIZ-DURAK [2]

446 985

The aim of this study is to compare PISA results with regard to the indicators of digital divide and to examine the OAHS of students. As a descriptive study, this study discusses the obtained results the purpose and duration of the use of IT in the classroom or at school; access to IT; OAHS; and scores in the fields of science, mathematics, and reading. According to the results, Turkey falls behind Korea and Finland in terms of access to computers, which has an impact on success rates. In these countries, computer is most used in language classes and least used in mathematics. Additionally, home internet access makes a statistically significant difference in the OAHS of students in these countries
Bu çalışmanın amacı PISA sonuçlarının sayısal uçurumun göstergeleri açısından karşılaştırılması ve öğrencilerin okuma, anlama ve hatırlama stratejilerinin (OAHS) incelenmesidir. Bu betimsel çalışmada, öğrencilerin OAHS ile bilişim teknolojilerine (BT) erişim, derste ve okulda bilgisayarın ne amaçla ve ne kadar süre kullanıldığına ilişkin anket maddelerine verilen cevaplar göz önüne alınarak yorum ve tartışmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre başarı üzerinde etkisi olan BT erişim oranlarında Türkiye’nin, Kore ve Finlandiya’nın gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. BT bu ülkelerde en az matematik’te en fazla ise dil derslerinde kullanılmaktadır. Öte yandan incelenen ülkelerde öğrencilerin OAHS evde internet erişim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’de- ki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 34(152), 87-100.
 • Aras, S. ve Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme program- larının incelenmesi. [Çevrim-içi: kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/bildiri.pdf‎], Erişim tarihi: 20 Temmuz 2013.
 • Aşıcı, T. B. (2009). Sayısal uçurumun üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri göre ince- lenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aşkar, P. ve Olkun, S. (2005). PİSA 2003 sonuçları açısından bilgi ve iletişim teknolojileri kulla- nımı. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 15-34.
 • Aypay, A. (2010). Information and communication technology (ICT) usage and achivement of Turkish students in PISA 2006. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technolo- gy. April 2010, 9(2). [Çevrim-içi: http://www.tojet.net/articles/v9i2/9213.pdf], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.
 • Balım, A. G., Evrekli, E., İnel, D. ve Deniş, H. (2009). Türkiye’nin PISA 2006’daki durumu üzer- ine bir inceleme: Fen bilimleri yeterlilik düzeyinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı- na göre değerlendirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 1053-1066.
 • Biagi, F., & Loi, M. (2012). ICT and learning: results from PISA 2009. [Çevrim-içi: ftp://ftp.jrc. es/pub/EURdoc/EURdoc/JRC76061.pdf], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.
 • Brozo, W. G., Shiel, G., & Topping, K. (2007). Engagement in reading: Lessons learned from three PISA countries. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(4), 304-315.
 • Calvani, A., Fini, A., Ranieri, M., & Picci, P. (2012). Are young generations in secondary school digitally competent? A study on Italian teenagers. Computers & Education, 58, 797–807.
 • Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K.. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2010), 121-131. .
 • Eraslan, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak ders- ler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 238-248.
 • Eurydice (2001). Avrupa’da okullarda BİT aracılığıyla öğrenme ve yenilikler üzerine temel ve- riler. [Çevrim-içi: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_ series/129TR_HI.pdf], Erişim tarihi: 7 Haziran 2013.
 • EU Kids Online III Türkiye (2011a). Avrupa çevrimiçi çocuklar projesi özet bulguları. [Çevrim- içi: http://eukidsonline.metu.edu.tr/], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.
 • EU Kids Online III Türkiye (2011b). Final recommendations for policy, methodology and re- search. [Çevrim-içi: Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.
 • http://eukidsonline.metu.edu.tr/file/final_recommedations.pdf],
 • European Commission (2010). New skills for new jobs: Action now. [Çevrim-içi: http://ec.europa. eu/education/focus/focus2043_en.htm], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.
 • Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 441-452.
 • OECD (2009). Database - PISA 2009 (Multi-dimensional data request). [Çevrim-içi: http:// pisa2009.acer.edu.au/multidim.php], Erişim tarihi 05 Haziran 2013.
 • OECD (2011). PISA 2009 Results: Students on line – Volume VI. Paris: OECD. [Çevrim-içi: http:// www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/48270093.pdf], Erişim tarihi: 08 Haziran 2013.
 • Rich, J. (2001). Prensky’s digital natives versus digital immigrants: Urban legend, fact, or fiction? [Çevrim-içi: http://www.jimrich.com/pdf/EmergingTrends.DigitalNatives.pdf], Erişim tarihi: 08 Haziran 2013.
 • Seferoğlu, S. S., Avcı, Ü. ve Kalaycı, E. (2008). Sayısal uçurum: Türkiye’deki durum ve mücade- lede uygulanabilecek politikalar. 25. Ulusal Bilişim Kurultayı, 19-21 Kasım 2008, Ankara.
 • TC MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (EARGED) (2010). PISA 2009 Ulu- sal Ön Raporu. [Çevrim-içi: istifhane.files.wordpress.com/2012/02/meb-pisa-2009-raporu. pdf], Erişim tarihi: 15 Haziran 2013.
 • Yıldız, H. (2011). İlköğretim öğrencilerinin sayısal uçurum düzeylerinin çeşitli değişkenler açı- sından incelenmesi ve bu değişkenlerin demokrasi bilinciyle ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu, S., S. (2013). FATİH Projesi kapsamında düzenlenen hiz- met-içi eğitim etkinliklerin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıları: ISTE öğretmen stan- dartlarına göre bir değerlendirme. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempoz- yumu, 9-11 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, ANKARA.
 • Ziya, E., Doğan, N. ve Kelecioğlu H. (2010). What is the predict level of which computer using skills measured in PISA for achievement in Mathematics. TOJET: The Turkish Online Jour- nal of Educational Technology, 9(4), 185-191. [Çevrim-içi: http://www.tojet.net/articles/ v9i4/9418.pdf], Erişim tarihi: 15 Haziran 2013.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID JA42ST24GB
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman Sadi SEFEROĞLU
Institution: PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri

Author: Hatice YILDIZ-DURAK

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241607, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri}, key = {cite}, author = {YILDIZ-DURAK, Hatice} }
APA SEFEROĞLU, S , YILDIZ-DURAK, H . (2016). PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 1-16. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241607
MLA SEFEROĞLU, S , YILDIZ-DURAK, H . "PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1-16 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241607>
Chicago SEFEROĞLU, S , YILDIZ-DURAK, H . "PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri AU - Süleyman Sadi SEFEROĞLU , Hatice YILDIZ-DURAK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri %A Süleyman Sadi SEFEROĞLU , Hatice YILDIZ-DURAK %T PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD SEFEROĞLU, Süleyman Sadi , YILDIZ-DURAK, Hatice . "PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 1-16.
AMA SEFEROĞLU S , YILDIZ-DURAK H . PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(1): 1-16.
Vancouver SEFEROĞLU S , YILDIZ-DURAK H . PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(1): 16-1.