Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 369 - 382 2016-07-15

Influences Of Online Course Design Through The Elaboration Theory Framework On Academic Performances And Retention
AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ünal ÇAKIROĞLU [1] , Mücahit ÖZTÜRK [2]

160 823

The purpose of this study is to analyze the effect of a course in Distance education which was planned through Elaboration Theory (ET) on the academic performance and the persistency of learning among the students. The research was carried out in the Distant Education Program of Computer and Teaching Technologies Department. The program which consists of three different topics of the course Programming Languages given at the second grade of the program was applied on 46 students for 5 weeks. In the research which quasiexperimental research methods of the quantitative research approach were used, the design of pretest to posttest control group was used. In the experimental group, the courses were taught according to the designs and strategies within the frame of ET while the content which was traditionally organized in the control group was given through direct teaching. It was found, at the end of the research, that the course of programming languages designed within the frame of ET in Distance education provided positive contributions to the academic achievement and the persistency of students among the students
Bu çalışmanın amacı Uzaktan eğitimde Ayrıntılama Kuramı(AK) ile tasarlanan bir dersin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini incelemektir. Araştırma, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Uzaktan Eğitim programında yürütülmüştür. Bölümün 2. Sınıfında okutulmakta olan Programlama Dilleri 1 dersinin üç farklı konusunu içeren bir program, 5 hafta boyunca 46 öğrenciye uygulanmıştır. Nicel araştırma yaklaşımının yarı-deneysel modeli kullanılan araştırmada Öntest sontest kontrol gruplu desenden yararlanılmıştır. Deney grubunda dersler, AK çerçevesindeki tasarıma ve stratejilere göre işlenirken, kontrol grubunda geleneksel şekilde sıralanmış olan içerik, düz anlatım yöntemi ile sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, Uzaktan eğitimde AK çerçevesinde tasarlanan programlama dilleri dersinin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına olumlu yönde katkı yaptığını ortaya çıkarmıştır.
 • Al-Imamy, S.,Alizadeh, J. and Nour, M. (2006). On the development of a programming teachingtool:theeffect of teachingby templates on the learning process. Journal of information technology education, 5, 1-13.
 • Arabacıoğlu, C., Bülbül, H. ve Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yakla- şım. Akademik bilişim 2007 konferansı, Dumlupınar üniversitesi, Kütahya. [Çevrim-içi: http:// ab.org.tr/ab07/bildiri/99.doc] Erişim tarihi: 04.09.2014.
 • Avouris, N., Kaxiras, S., Koufopavlou, O., Sgarbas, K. and Stathopoulou, P. (2010) “Teaching int- roduction to computing through a project-based collaborative learning approach,” 2010 14th Panhellenic conferenceon ınformatics, pp. 237-241.
 • Bayır, Ş. (2009). Ayrıntılama kuramına göre hazırlanan materyallerin yabancı dil öğreniminde öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Doktora tezi, Ankara üniversitesi, Ankara.
 • Beissner, K. L., and Reigeluth, C. M. (1994). A case study on course sequencing with multiple strands using the elaboration theory. Performance Improvement Quarterly, 7(2), 38-61.
 • Beldarrain, Y. (2006). Distance education trends: ıntegrating new technologies to foster student interaction and collaboration. Distance education, 27(2), 139-153. Bhowmick, A., Khasawneh, M. T., Bowling, S. R., Gramopadhye, A. K., & Melloy, B. J. (2007). Evaluation of alternate multimedia for web-based asynchronous learning. International journal of ındustrial ergonomics, 37(7), 615-629.
 • Hoffman, S. (1997). Elaboration theory and hypermedia: Is there a link?. Educational technology.
 • Cook, K. A. (2001). Learner control and user-interface interactions in CMC courses. [Çevrim-içi:https:// tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/15329/1/NQ63620.pdf] Erişim Tarihi: 10.10.2014
 • English, R.E. (1992), Formative research on the elaboration theory of instruction, school of educa- tional Indiana university. umi, dissertational services. A bell and howell company, michigan.
 • Gil, J.,Pérez, A. L., Suero, M. I., Solano, F., and Pardo, P. J. (2010). Evaluation of the effectiveness of a method of active learning based on reigeluth and stein’s elaboration theory. International journal of engineering education, 26(3), 628-641.
 • Gülmez, I. (2009). Programlama öğretiminde görselleştirme araçlarının kullanımının öğrenci başarı ve motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hannafin, M. J., and Hooper, S. R. (1993). Learning principles. Instructional message design: Prin- ciples from the behavioral and cognitive sciences, 2, 191-227.
 • Hoffman, S. (1997). Elaboration theory and hypermedia: Is there a link?. Educational technology.
 • Holmberg, B. (1977). Distance education: A survey and bibliography.london: KoganPage.
 • Karaoğlan, F. (2010). Öğretimi ayrıntılama kuramına dayalı olarak tasarlanan internet temelli uzak- tan öğretim uygulamasının üniversite öğrencilerini akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Keegan, D. (1996). Foundations of distanceeducation. PsychologyPress.
 • Kelleher, C., and Pausch, R. (2005). Lowering the Barriers to programming: A taxonomy of programming environments and languages for novice programmers. ACM Computing Surveys(37), 83–137.
 • Kim, K. and Bonk, C. J. (2006). The future of online teaching and learning in higher education: the survey says. Educause quarterly, 29(4), 22.
 • Klett, F. (2002) “Visual communication in web-based learning environments,” Educational Tech- nology and Society, 5(4), 38-48.
 • Korkmaz, Ö. (2007). Ayrıntılama kuramına dayalı bir ögretimde bellek destekleyicilerin öğrenci- lerin başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Lewis, D. (2008). CognitiveLoadTheory. Retrievedfrom http://knol.google.com/k/cognitive-load-theory
 • Lewis, J. And DePasquale, P. J. (2009). Programming with alice & java (1st ed.). Boston: Pearson addison wesley.
 • Ma, L.,Ferguson, J., Roper, M. and Wood, M. (2007). Investigating the viability of mental models held by novice programmers. Proceedings of sıgcde technical symposium on computer science education. 10.1145/1227310.1227481
 • Mayer, R. E. (2001) “Multimedia Learning,” Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • McGill, T. and Hobbs, V. (1996, March). A supplementary package for distance education students studying introductory programming. In ACM SIGCSE Bulletin (Vol. 28, No. 1, pp. 73-77). ACM.
 • Moore, M. G. (1973). Toward a theory of independent learning and teaching. Journal of higher education, 44(9), 661-679.
 • Moore, M. G.,and Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning, Third edition. wadsworth publishing company. California, USA.
 • Naidu, S. (2009). Pedagogical Affordances of Technology. In S. Mishra (ed.), Stride Handbook 8 E-Learning (pp.4-14). Indira Gandhi National Open University, New Delhi.
 • Ng, S. C., Choy, S. O., Kwan, R. and Chan, S. F. (2005). A web-based environment to improve te- aching and learning of computer programming in distance education. In advances in web-based learning–ICWL 2005 (pp. 279-290). Springer berlin heidelberg.
 • Özerbaş, M. A. (2012). Öğretimi ayrıntılama teorisi. Gazi üniversitesi eğitim fakültesi dergisi. 32 (2): 441-457.
 • Özonur, M. (2004). Öğretimi ayrıntılama kuramına dayalı tasarlanan web tabanlı eşzamansız uzak- tan öğretim uygulamasının üniversite öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi, Çukurova üniversitesi, Adana
 • Perutka, K. (2011). Dıstance learnıng of matlab programmıng. annals of DAAAM & Proceedings.
 • Piaget, J. (1977). The development of thought: Equilibration of cognitive structures.(Trans A. Rosin). Viking.
 • Reigeluth, C. M. (Ed.). (1983). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory. Routledge.
 • Reigeluth, C. M. (1987). Instructional theories in action: Lessons illustrating selected theories and models. Lawrence Erlbaum.
 • Selepeng-Tau, O. (2000). Application of computer-based hypermedia in distance education cour- se design, using elaboration theory as a framework. İn advanced learning technologies, 2000. Iwalt 2000. Proceedings. ınternational workshop on (pp. 51-54).
 • Şimşek, A. (2011). Öğretim tasarımı. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Taylor, J. C. (2001). The future of learning – learning for the future: shaping the transition. Openp- raxis, C. Ii, S. 2.
 • Turşak, M. (2007). Programlam Dili Derslerinde Uzaktan Erişim Teknolojisinin Kullanımı ile İlgili Öğrenci ve Öğretmenlerin Algıları: Bir Durum Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ. Ankara.
 • Wilson, B. and Cole, P. (1991). A review of cognitive teaching models. Educational Technology Research and Development, 39(4), 47-64.
Other ID JA42TV55EM
Journal Section Articles
Authors

Author: Ünal ÇAKIROĞLU
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Author: Mücahit ÖZTÜRK
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241615, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {369 - 382}, doi = {}, title = {AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {ÇAKIROĞLU, Ünal and ÖZTÜRK, Mücahit} }
APA ÇAKIROĞLU, Ü , ÖZTÜRK, M . (2016). AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 369-382. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241615
MLA ÇAKIROĞLU, Ü , ÖZTÜRK, M . "AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 369-382 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241615>
Chicago ÇAKIROĞLU, Ü , ÖZTÜRK, M . "AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 369-382
RIS TY - JOUR T1 - AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - Ünal ÇAKIROĞLU , Mücahit ÖZTÜRK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 382 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A Ünal ÇAKIROĞLU , Mücahit ÖZTÜRK %T AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD ÇAKIROĞLU, Ünal , ÖZTÜRK, Mücahit . "AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 369-382.