Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 263 - 280 2016-07-15

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği)
The Comparative Analysis Of Play And Physical Education Curriculum (Canada Sample)

Emine Seda KOÇ [1]

193 2172

2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibari ile ilkokul 1-4.sınıflarda okutulmakta olan beden eğitimi dersinin 1.sınıflardan başlanarak kademeli olarak kaldırılarak bu dersin yerine “oyun ve fiziksel etkinlikler” dersi getirilmiştir. Bu araştırma ile söz konusu derse ait öğretim programının Kanada Fiziksel Etkinlikler Öğretim Programı ile program ögeleri (amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme) bakımından benzerlikler ve farklılıklarının belirlenerek, programın geliştirilmesine yönelik dönütler elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada var olan bir durumu olduğu gibi koyma amaçlandığından nitel araştırma türü kapsamında yer alan tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma bulgularına göre programlarda yer alan hedefler içerisinde oldukça fazla sayıda aynı/benzer ifade yer aldığı ve öğrenme-öğretme sürecine yönelik örnek etkinlikler ile bu etkinliklere ilişkin açıklamalara programlarda ortak olarak yer verilmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Kanada öğretim programında Türkiye öğretim programından farklı olarak içeriğin temalar ve konu başlıklarına ayrılmış olduğu, ölçme aracı örneklerinin program hedefleri ile ilişkilendirilerek daha sistematik bir şekilde sunulduğu görülmüştür.
By 2012-2013 educational year “play and physical activities” course was implemented instead of physical education gradually at 1-4 levels of primary schools. In this study it was aimed to obtain feedbacks to improve the named lesson’s curriculum by identifying the similarities and differences between the curricula of Turkey and Canada in terms of curriculum components (targets, content, teaching-learning processes, measurement-assessment). The study was carried out according to the case study model of qualitative research. Considering the findings of the study it was found out that there were considerable amount of common/similar statements between targets of the curricula and the example activities with the explanations were placed in the curricula commonly. Additionally, it was stated that in the curriculum of Canada, the content was divided into themes and subject heading; the measurement tools were associated with the targets
 • Balcı, E. (2000). Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Dergisi,18, 42-50.
 • Baltacı, G. (2008). Çocuk ve Spor, Ankara: Klasmat Matbaacılık.
 • Bilir,P. (2008).Yeni Beden Eğitimi Öğretim Programı ve Köy Enstitülerinde Beden Eğitimi Dersle- rinin Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,4(3) 145-150.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğ itimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2006). Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe yayıncılık.
 • Physical Education Curriculum Guide: Primary/Elementary.(2011). <http://www.ed.gov.nl.ca/edu/ k12/curriculum/guides/physed/index.html#primary/ > (Erişim tarihi: 2014,Haziran,06)
 • Karakuş, İdris (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Öğretmen El Kitabı), Ankara: Sis- tem Ofset Yayınları.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuzu (1–5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB: (2012). Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı (1-4. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Miller, G. ve Dingwall, R. (1997). Con-text and method in qualitative research. USA: Sage Publications, Inc.
 • Sönmez, V. (2005). Program Geliştirme El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, M. (2006). Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştı- rılması. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O., Kılcıgil, E. (2006). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseko- kulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,4(4), 139-147.
 • Wilsing, A. N. (2002). Odtü’de Öğretim Elemanlarının Öğretimde Planlama, Etkili Öğretim ve De- ğerlendirme Alanlarında Eğitime Yönelik Programın Etkililiği. (The Efficiency of the Program on Training of İnstructors at Metu on İnstructional Planning, Effective Teaching and Assess- ment). Master of Degree Thesis, University of Orta Doğu Teknik.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: A.Ü.Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Vviles , J. Jose ph B. (1979) Curriculum Development. A Guide to Practice. Columbus, Ohio: Charles A . Merrill P ublishing Company.
 • Yenal,T., Çamlıyer,H., Saracaloğlu,A. (1999). İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,4(3), 15-16.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz,G. Gündüz,N. (2008). Ankara Merkez İlköğretim Okullarında Görevli Beden Eğitimi Öğ- retmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanışına İlişkin Görüşleri, SPOR- METRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 103-111.
Other ID JA42TN87DZ
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Seda KOÇ

Bibtex @ { kefdergi241617, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {263 - 280}, doi = {}, title = {Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği)}, key = {cite}, author = {KOÇ, Emine Seda} }
APA KOÇ, E . (2016). Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 263-280. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241617
MLA KOÇ, E . "Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 263-280 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241617>
Chicago KOÇ, E . "Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 263-280
RIS TY - JOUR T1 - Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği) AU - Emine Seda KOÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 280 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği) %A Emine Seda KOÇ %T Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği) %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD KOÇ, Emine Seda . "Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 263-280.