Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 2005 - 2020 2016-09-15

Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi
Determining The Factors That Influence Peer Asessment in Microteaching Practices

Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI [1]

77 0

Çalışmada, mikroöğretim uygulamalarında, akran değerlendirmelerini etkileyen niteliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, karma yöntem içerisinde yer alan sıralı keşfedici tasarım kullanılmıştır. Nitel boyuttaki çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında, 16 öğretmen adayı oluştururken, nicel boyuttaki örneklemi farklı anabilim dallarından mikroöğretim uygulamalarını gerçekleştirmiş 222 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Veriler, nitel boyutta görüşme formu ile nicel boyutta alanyazından elde edilen veriler ışığında hazırlanan “Mikroöğretim uygulamalarında akran değerlendirmesini etkileyen nitelikler ölçeği (MADEN)” ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizi için içerik analizi ve frekans değeri hesabı yapılmıştır. Çalışma sonunda, yakın arkadaşlık ilişkilerinin akran değerlendirmesini etkilyen önemli unsurlardan biri olduğu görülmüştür. 

This study aimed to determine, characteristics affecting the peer review in micro-teaching practices. Sequential exploratory design, in mixed method was used. The study group on the qualitative dimension has been comprised of 16 preservice Science teachers of in Kafkas University Faculty of Education in the academic year 2014-2015. The sample size of the quantitative dimension has been comprised of 222 preservice teachers in different departments has realized the micro teaching practice. Criterion sampling was used in the study. Data were collected from interviews form the qualitative dimension and Data on quantitative dimension were collected from “Factors in Microteaching Peer Assessment Scale (FMPAS)” prepared in the light of data obtained from the literature. Content analysis was used and frequency calculations were performed for data analysis.at the end of this study was observed that the close friendship relations is one of the important factors that influence the peer review. 

 • Allen, D. W. (1980). Micro-teaching: Personal review. Britisch Journal of Teacher Education, 6(2), 147-151.
 • Akiyama, T. (2012, Ağustos). A close look at english teacher employment examinations: how do raters assess? Paper presented at the 8th International Symposium on Teaching English at Tertiary Level And The 17th Conference of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics Conference, Beijing, Chine. Abstract retrieved March 12, 2015, from: http://paal.kr/download/PAAL2012_Proceedings.pdf
 • Azarnoosh, M. (2013). Peer assessment in an EFL context: attitudes and friendship bias. Language Testing in Asia, 3(1), 1-10.
 • Bellmore, A. D., Nishina, A., Witkow, M. R., Graham, S., & Juvonen, J. (2007). The influence of classroom ethnic composition on same‐and other‐ethnicity peer nominations in middle school. Social Development, 16(4), 720-740.
 • Bozkurt, E., ve Demir, R. (2012). Öğrenci görüşleriyle akran değerlendirme: Bir örnek uygulama. İlköğretim Online, 11(4), 966-978.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Pegem Akedemi.
 • Chou, C., ve Tsai, C. C. (2002). Developing web-based curricula: Issues and challenges. Journal of Curriculum Studies, 34(6), 623-636
 • Ellington, H., Earl, S., & Cowan, J. (1997). Making effective use of peer and self assessment. The Robert Gordon University.
 • Falchikov, N. (1995). Peer feedback marking developing peer assessment. Innovations in Education and Training International, 32, 175–187
 • Falchikov, N., ve Magin, D. (1997). Detecting gender bias in peer marking of students’ group process work. Assessment & Evaluation in Higher Education, 22(4), 385-396.
 • Fernandez, M. L. (2005). Learning through microteaching lesson study in teacher preparation. Action in Teacher Education, 26(4), 37-47.
 • Fernandez, M. L., ve Robinson, M. (2006). Prospective teachers' perspectives on microteaching lesson study. Education, 127(2), 203.
 • Fiedler, K., Semin, G. R., Finkenauer, C., & Berkel, I. (1995). Actor-observer bias in close relationships: the role of self-knowledge and self-related language. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 525-538.
 • Floyd, K., ve Voloudakis, M. (1999). Attributions for expectancy violating changes in affectionate behavior in platonic friendships. Journal of Psychology, 133(1), 32-48.
 • Freire, A., Lee, K., Williamson, K. S., Stuart, S. J., & Lindsay, R. C. L. (2004). Lineup identification by children: effects of clothing bias. Law and Human Behavior, 28(3), 339.
 • Friedman, B. A., Cox, P. L., & Maher, L. E. (2008). An expectancy theory motivation approach to peer assessment. Journal of Management Education, 32(5), 580-612.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlilik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gömleksiz, M. N., ve Koç. A (2012). Bilgisayar kullanımı öğretiminde akran değerlendirme. NWSA: Education Sciences, 7(1), 148-154.
 • Gürbüzoğlu Yalmancı, S., ve Aydın, S. (2014). Öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamalarına yönelik görüşleri. Turkish Journal of Education, 3(4), 4-14.
 • Harris, J. C. (2006). Should humor be a desired disposition for teacher candidates?. Teacher Education Journal of South Carolina, 67-74.
 • Kayış, A. (2005). Güvenirlik analizi. Şeref Kalaycı (Ed.) içinde, SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss. 404-409). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kozak, N. (2006). Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık. 1. Ulusal kurultay bildirileri. K. Karakütük (Ed.) içinde, Türkiye'de ve dünyada dergi editörlüğü ve hakemlik sistemi, (ss. 53-63). Ankara. ISBN: 975 - 403 - 404 – 4.
 • Kupper, J. B. (2001). The microteaching experience: student perspectives. Education, 121 (4), 830-835.
 • Küçükahmet, L. (2008). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Langan, A. M., Wheater, C. P., Shaw, E. M., Haines, B. J., Cullen, W. R., Boyle, J. C., ... & Preziosi, R. F. (2005). Peer assessment of oral presentations: effects of student gender, university affiliation and participation in the development of assessment criteria. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(1), 21-34.
 • Love, K. G. (1981). Comparison of peer assessment methods: Reliability, validity, friendship bias, and user reaction. Journal of Applied Psychology, 66(4), 451.
 • McMillan, J.H. ve Schumacher, S. (2006). Evidence-based ınquiry. Research in education. United States of America: Pearson Education.
 • Morahan-Martin, J. (1996). Should peers’ evaluations be used in class projects? Questions regarding reliability, leniency, and acceptance. Psychological Reports, 78(3), 1243–1250.
 • Popovich, N. G. ve Katz, N. L. (2009). Instructional design and assessment. American Journal of Pharmaceutical Education, 73(4), 1-8.
 • Semerci Ç. (2011). Mikro öğretim uygulamalarinin çok yüzeyli rasch ölçme modeli ile analizi. Eğitim ve Bilim, 36(161),14-25.
 • Semerci, Ç., Semerci, N., & Duman, B. (2013). Yüksek lisans öğrencilerinin seminer sunu performanslarının çok-yüzeyli rasch modeli ile analizi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (25).
 • Sevim, S. (2013). Mikro-öğretim uygulamasının öğretmen adayları gözüyle değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 303-313.
 • Sluijsmans, D., ve Prins, F. (2006). A conceptual framework for integrating peer assessment in teacher education. Studies in Educational Evaluation, 32(1), 6-22.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (İkinci Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Topping, K. J. (1998). Peer assessment between students in college and university. Review of Educational Research, 68(3), 249–276.
 • Townsend, J. S., ve Boone, W. J. (3-6 April 2011). Using many facet rasch measurement to evaluate judges, examinees, and ıtems: an example using the ESTAM. Paper presented at National Association for Research in Science Teaching International Conference (NARST), Orlando, FL, U.S.A.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). (2012). Ders gözlem uygulaması değerlendirme formu.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI

Bibtex @research article { kefdergi327773, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {2005 - 2020}, doi = {}, title = {Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Sibel} }
APA GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, S . (2016). Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 2005-2020. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327773
MLA GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, S . "Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 2005-2020 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327773>
Chicago GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, S . "Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 2005-2020
RIS TY - JOUR T1 - Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi AU - Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2005 EP - 2020 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi %A Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI %T Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Sibel . "Mikroöğretim Uygulamalarında Akran Değerlendirmelerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 2005-2020.