Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 479 - 496 2017-03-15

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar
Metaphors Produced By Secondary School Students Related To Physical Education Lesson

Aysel NAMLI [1] , Cenk TEMEL [2] , Mehmet GÜLLÜ [3]

177 0

Bu araştırmanın amacı ortaokul seviyesindeki öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin

algılarını metafor yardımıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma verileri 2013-2014 eğitim-öğretim

yılı bahar döneminde Elazığ ve Malatya illerinde öğrenimlerine devam eden 173 kız, 194 erkek

toplam 367 ortaokul öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırmada “Beden Eğitimi Dersi..............

gibidir, çünkü...........” cümlesi yer alan yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır.

Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına

göre öğrencilerin ürettikleri metaforların “ders içeriği, geliştirici, rahatlama, neşe verici,

sevgi, bakış açısı, aktivite sağlayıcı, keşfedici” başlıklarında ve sekiz kategoride toplandığı

görülmüştür. Araştırma sonucunda, öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin üretmiş oldukları

metaforlarda beden eğitimi dersine karşı olumlu algılarının bulunduğu tespit edilmiştir.

The objective of this study is to explore secondary school students’ perceptions of physical education (PE) courses by means of metaphors. The data for this study consisted of 367 secondary school students, 173 females and 194 males, from the provinces of Elazığ and Malatya in Turkey during the 2013-2014 spring term. A structured interview form that asked the respondents to fill in the sentence “Physical education classes are like ……………; because ……………” was used. The data collected were analyzed and interpreted applying the content analysis method. According to the findings, the metaphors used by the students were classified under eight categories using the headings “course content, promoting, relieving, love, point of view, activating, exploratory, and exhilarating”. At the end of the research, it is proved that there are positive perceptions for physical education lessons in the metaphors are created by students concerning this lesson. 

 • Altay, F. ve Özdemir, Z. (2006). Ankara İli Merkez İlçelerinde İlköğretim Birinci Kademesinde Öğrenim Gören 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 3-5 Kasım, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Aydın F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (3), 1293- 1322.
 • Balcı, A. (2003). Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram- Araştırma ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı: 33.
 • Balyan M. (2009). İlköğretim 2. kademe ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları, sosyal beceri ve özyeterlik düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Balyan M., Yerlikaya Balyan, K. ve Kiremitçi O. (2012). Farklı sportif etkinliklerin ilköğretim 2. Kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum, sosyal beceri ve öz yeterlik düzeylerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (2), 196- 201.
 • Borba C. ve Lucena C. (2007). Review of “Metaphor in Educational Discourse [ Cameron, L- London; New York: Continuum, 2003]”, Linguagem em (Dis)curso – LemD, v. 7, n. 3, p. 507-514, set./dez. 2007.
 • Cerit Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 669- 699.
 • Cho, N.K. (2004). Korean Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education and The Relationship to Their Attitudes Toward Testing in Physical Education. Ph.D. Thesis. Columbia Universty.
 • Clarken, R. H. (1997). Five metaphors for educators. http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED407408 (Erişim 12.08.2014).
 • Draaisma, D. (2007). Bellek Metaforları: Zihinle İlgili Fikirlerin Tarihi. Çeviren: Gürol Koca, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Erhan, S.E. ve Tamer, K. (2009). Doğu Anadolu bölgesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında beden eğitimi dersi için gereken tesis araç-gereç durumları ile öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (3), 57- 66.
 • Er Tuna, Y. ve Mazman Budak, F. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “tarih” kavramına ilişkin algılarının mecazlar/ metaforlar yardımıyla analizi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:6, Sayı: 14.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics. 34, 1-14.
 • Geçit, Y. ve Gencer, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 23, s: 1- 19.
 • Hardman, K. (2008). “Sıtuation and sustainability of physıcal education in schools: a global perspective”. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2008, 19 (1), 1-22.
 • Hohepa, M., Schofield, G., & Kolt, G.S. (2006). “Physical activity: What do high school students think?”. The Journal of Adolescent Health, 39, 328-336. doi:10.1016/j.jadohealth.2005.12.024
 • Holoğlu, O.G. (2006). İlköğretim İkinci Kademede Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Hünük, D. (2006). Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti ve Spora Aktif Katılımları Açısından Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • İnam, Ö. (2008).Televizyon Reklamlarında Metafor Kullanımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karadağ, S. (2012). İlköğretim 8. Sınıf ve lise 1. Sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere bağlı olarak karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Koçak, S. ve Hürmeriç, I. (2006). Attitudes Toward Physical Education Classes of Primary School Students in Turkey. Perceptual &Motor Skills, 103, (1), 296-300.
 • Korkmaz Haşıl, N. ve Holoğlu Girgin, O. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşın tutumlarının incelenmesi. NWSA Sport Sciences, Vol: 4, No: 2.
 • Krouscas, A.J. (1999). Middle School Students’ Attitudes Toward a Physical Education Program. Ph.D. Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Kumartaşlı, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar hayat, anlam ve dil. Çeviren: G. Yavuz Demir, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
 • MacPhail, A. (2011). “Youth voices in physical education and sport:what are they telling us and what do they say they need?”. Sport Pedagogy An Introduction For Teaching And Coaching. Editör: Kathleen Armour, Pearson Education Limited, Essex.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. Çeviren: Günüz Bulut, Mess Yayıncılık, İstanbul.
 • Murphy, F., Chroinin, D.N. (2011). “Playtime: the needs of very young learners in physical education and sport”. Sport Pedagogy An Introduction For Teaching And Coaching. Editör: Kathleen Armour, Pearson Education Limited, Essex.
 • Namlı, A., Şimşek, S. ve Arabacı, İ.B. (2013). Denetmen gözüyle öğretmen metaforları. 8. Eğitim Yönetimi Kongresi. 07- 09 Kasım 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Orlick, T. (2006). Cooperative Games and Sports. Human Kinetics Champaing, IL.
 • Özbakır, İ. (2006). Sivas ili özel ve devlet ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin beden eğitimi dersine bakış açıları ve beklentilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının coğrafya kavramına yönelik metafor durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 55- 69.
 • Prusak, K. A., Davis, T., Pennington, T. R., Wilkinson, C. (2014). “Children's
 • Perceptions of a District-Wide Physical Education Program”. Journal of Teaching in Physical Education, 2014, 33, 4-27.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A., Koçbeker B. N. ve Saban A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 461- 522.
 • Savaş, S. (2013). İlköğretim kurumları ikinci kademede öğrenim gören öğrenci ve görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersine yönelik görüş ve tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Semerci, Ç. (2007). Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 31, No: 2, 125-140.
 • Subramanıam, P.R. ve Silverman, S. (2007). Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education. Teaching and Teacher Education, 23, (5), 602-611.
 • Şirinkan, A., Çalışkan E., Gündoğdu K., Şirinkan S., Bay E. ve Kürkçü R. (2008). İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersleri hakkındaki görüşleri (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı:1, 52- 60.
 • Tamimi, Y. (2005). Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tannehill, D. ve Zekrajsek, D. (1993). "Student attitudes toward physical education: a multicultural study". Journal of Teaching Physical Education. 13,78-84.
 • Taşğın, Ö. ve Tekin, M. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum ve görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 17, No: 2, 457- 466.
 • Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O. ve Kılcıgil, E. (2006). İlköğretim okullarında beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (4), 139- 147.
 • Temel, C., Güllü, M. (2014). “Gender in the pictures of students related to the physical education classes”. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Unicef (2007). Herkes İçin Eğitime İnsan Hakları Temel Alan Bir Yaklaşım. Türkiye Birleşmiş Milletler Ofisi Yayını: Ankara.
 • Yalçınkaya, E. (2013). Tarih kavramına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının ürettikleri metaforların incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Vol: 5, No: 3.
 • Yaylacı, F. (2012). “ilköğretim okullarında “nasıl bir beden eğitimi dersi istiyorum?”. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:195, Sayfa:194-210.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları, 6. Baskı.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Aysel NAMLI

Author: Cenk TEMEL

Author: Mehmet GÜLLÜ

Bibtex @research article { kefdergi312502, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {479 - 496}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar}, key = {cite}, author = {NAMLI, Aysel and TEMEL, Cenk and GÜLLÜ, Mehmet} }
APA NAMLI, A , TEMEL, C , GÜLLÜ, M . (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 479-496. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/312502
MLA NAMLI, A , TEMEL, C , GÜLLÜ, M . "Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 479-496 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/312502>
Chicago NAMLI, A , TEMEL, C , GÜLLÜ, M . "Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 479-496
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar AU - Aysel NAMLI , Cenk TEMEL , Mehmet GÜLLÜ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 479 EP - 496 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar %A Aysel NAMLI , Cenk TEMEL , Mehmet GÜLLÜ %T Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD NAMLI, Aysel , TEMEL, Cenk , GÜLLÜ, Mehmet . "Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 479-496.