Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 581 - 596 2017-03-15

Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi
The Relationship Between Corporate Image, Organizational Culture and Organizational Identification

Serdal ÖZGÖZGÜ [1]

183 0

Bu araştırmada resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına dayanarak kurumsal imaj ile örgüt kültürünün örgütsel özdeşleşme ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Ölçekler, İzmir ilinde random yoluyla seçilen resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kurumsal imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme algılarına göre resmi ve özel okul karşılaştırmasında, özel okulların ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca hem kurumsal imaj ile örgütsel özdeşleşme arasında ve hem de örgüt kültürü ile örgütsel özdeşleşme arasında olumlu ve yüksek korelasyon olduğu, bunun yanında kurumsal imaj ve örgüt kültürünün örgütsel özdeşleşmeyi yordadığı tespit edilmiştir. 

The purpose of this research was to examine, according to perceptions of the teachers working in primary schools, the relationships between organizational culture, corporate image and organizational identification. In this study, the primary schools in İzmir were randomly selected. The findings have shown that perceptions about corporate image, organizational culture and organizational identification in private schools is higher than in public schools. Both in public and private schools, there are positive and high correlation among corporate image. organizational culture and organizational identification. Corporate image perception is predicted organizational identification perception. Organizational culture perception is predicted organizational identification perception. 

 • ASHE (2005). ASHE Higher Education Report. Vol. 31 Issue 2. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aehe.3102/epdf (Erişim Tarihi: 29/04/2015).
 • Ashforth B. E. ve Mael F. (1989). Social Identity Theory and the Organization. The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1 (20-39).
 • Bartels, J. (2006). Organizational Identification and Communicatıon: Employees’ Evaluations Of Internal Communication and Its Effect on Identification at Different Organizational Levels. Doktora Tezi. Twente Üniversitesi.
 • Bornewasser M. ve Bober J. (1987). Individual, Social Group and Inter Group Behaviour. Some Conceptual Remarks on The Social Identity Theory. European Journal of Social Psychology, Vol. 17 (267-276).
 • Brown M. E. (1969). Identification and Some Conditions of Organizational Involvement. Administrative Science Quarterly, Vol. 14, No. 3 (346-355).
 • Dukerich, J. M., B. R. Golden ve S. M. Shortell (2002). Beauty is in The Eye Of The Beholder: The Impact of Organisational Identification, Identity, and Image on The Cooperative Behaviors of Physicians, Administrative Science Quarterly, 47, 507–533.
 • Dutton J. E., Dukerich J. M. ve Harquail C. V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, Vol. 39, No. 2 (239-263).
 • Fırat, N. Ş. (2007). Okul Kültürü ve Öğretmenlerin Değer Sistemleri. Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Fiol C. M. (2001). Revisiting and Identity-Based View of Sustainable Competitive Advantage. Journal of Management, 27 (691-699).
 • Gürbüz, S. (2008). Yönetici, Öğretmen ve Velilere Göre Ankara İli Özel ve Kamu İlköğretim Okullarının Kurumsal İmajı. Ankara: Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hatch, M. J. ve Schultz M. (1997). Relations Between Organizational Culture, Identity and Image. European Journal of Marketing, 31, 5/6.
 • Hatch, M. J. ve Schultz M. (2002). The Dynamics of Organizational Identity. Human Relations, Volume 55 (8), 989-1018.
 • Jaghargh, F. Z., Ghorbanpanah, H., Nabavi, S. E., Saboordavoodian, A. ve Farvardin, Z. (2012). A Survey on Organizational Culture Based on Stephan Robbins's Theory (Case Study). 2nd International Conference on Management and Artificial Intelligence IPEDR, Vol.35, IACSIT Press, Singapore.
 • Karabey, C. N. (2005). Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel İmaj ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Bir Uygulama. Erzurum: Yükseklisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçük, F. ve Bayuk, M. N. (2007). Kriz Ortamında Bir Başarı Faktörü Olarak Çalışanların Kurum İmajı. Journal of Yasar University, 2 (7) (795-808).
 • Lok, P., ve Crawford, J. (2004). The Effects of Organizational Culture and Leadership Style on Job Satisfaction and Organizational Commitment. Journal of Management Development, 23(4), 321-338.
 • Mahler, J. (1997). Influences of Organizational Culture on Learning in Public Agencies. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol. 7, No. 4, pp. 519-540.
 • Mahmudah, E. W. (2012). Effects of Organizational Culture and Ability on Organizational Commitment And Performance in Ibnu Sina Hospital, Gresik. Academic Research International, 2(1), 349-355.
 • Manetje, O. ve Martins, N. (2009). The Relationship Between Organisational Culture and Organisational Commitment. Southern African Business Review Volume 13 Number 1, 87-111.
 • O’Neill J.L., ve Gaither C.A. (2007). Investigating The Relationship Between The Practice Of Pharmaceutical Care, Construed External Image, Organizational Identification, And Job Turnover Intention Of Community Pharmacists. Research in Social and Administrative Pharmacy, 3, 438-463.
 • O’Reilly, C. (1989). Corporations, Culture and Commitment: Motivation and Social Control in Organization. California Management Review, 31(4), 9-25.
 • O’Reilly, C. ve Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Prosocial Behavior. Journal of Applied Psychology, Vol. 71, No. 3,492-499.
 • Özkalp, E. (2004). Örgütsel Davranış (Ed: Enver Özkalp), içindeÖrgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem.2. Baskı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Polat S. (2011). Üniversite Öğrencilerine Göre Kocaeli Üniversitesinin Örgütsel İmajı. Eğitim ve Bilim, Cilt 36 Sayı 160, 105-119.
 • Polat S. (2009). Yükseköğretim Örgütlerinde Örgütsel İmaj Yönetimi: Örgütsel İmajın Öncülleri ve Çıktıları. The First International Congress of Educational Research. Çanakkale. http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/spolat/bildiri/spolat27.02.2011_23.05.28bildiri.pdf (Erişim Tarihi: 01/09/2012)
 • Riordan, C. M., Gatewood, R. D. ve Bill, J. B. (1997). Corporate Image: Employee Reactions and Implications for Managing Corporate Social Performance. Journal of Business Ethics, 16 (401–412).
 • Schein, E. H. (2002). Örgütsel Kültür. Çev: Atilla Akbaba, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3.
 • Schrodt, P. (2002). The Relationship Between Organizational Identification and Organizational Culture: Employee Perceptions of Culture and Identification in a Retail Sales Organization. Communication Studies, Volume: 53, Issue: 2, (189-202).
 • Scott, S. G. ve Lane, V. R. (2000). A Stakeholder Approach to Organizational Identity. The Academy of Management Review.Vol. 25, No. 1, pp. 43-62.
 • Tseng, S. M. (2010). The Correlation Between Organizational Culture and Knowledge Conversion on Corporate Performance. Journal of Knowledge Management, Vol. 14, Iss: 2 pp. 269-284.
 • Uyar, T. (2013). Örgüt Kültürü: Örgütlerde Kültür, Kültür Oluşumu ve Yaklaşımları. Entropol Kitap.
 • Van Dick, R., Wagner, U., Stellmacher, J. ve Christ, O. (2004). The Utility of a Broader Conceptualization of Organizational Identification: Which Aspects Really Matter? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77 (171–191).
 • Wallach, E. J. (1983). Individuals and Organizations: The Cultural Match. Training & Development Journal, Vol 37 (2), 28-36.
 • Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşmeleri İle Örgütsel İletişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13(1), Kış/Winter, 251-272.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Serdal ÖZGÖZGÜ

Bibtex @research article { kefdergi313580, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {581 - 596}, doi = {}, title = {Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi}, key = {cite}, author = {ÖZGÖZGÜ, Serdal} }
APA ÖZGÖZGÜ, S . (2017). Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 581-596. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/313580
MLA ÖZGÖZGÜ, S . "Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 581-596 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/313580>
Chicago ÖZGÖZGÜ, S . "Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 581-596
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi AU - Serdal ÖZGÖZGÜ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 581 EP - 596 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi %A Serdal ÖZGÖZGÜ %T Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZGÖZGÜ, Serdal . "Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 581-596.