Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 719 - 732 2017-03-15

Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği
Evaluation of Ales According to Academic and Administrative Staffs’ Opinions: Karamanoğlu Mehmetbey University Case

Cihat ABDİOĞLU [1] , Mustafa ÇEVİK [2]

169 0

Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin ALES’e yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden 154 kişi katılmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada, verilerin toplanması için 24 soruluk bir anket geliştirilmiştir. Anketin geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için pilot uygulama yapılmıştır. Kapsam geçerliği için uzman görüşleri alınmış, yapı geçerliği için ise madde faktör analizleri yapılmıştır. Anketin Cronbach’s Alpha katsayısı .869 bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların cinsiyetleri, görev çeşitleri, mezun oldukları program türü ve ALES’te kullandıkları puan türü açısından ALES’e yönelik görüşlerinde anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. 

The aim of this study is to determine the opinions of academic and administrative staff towards Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Examination (ALES). 154 personnel from Karamanoğlu Mehmetbey University joined to the study. In the study carrying out on survey model, a 24-question survey has been developed to gather the data. For validity and reliability of the questionnaire, pre-application was done. Expert opinions were got for content validity and item factor analysis were done for construct validity. The Cronbach’s Alpha co-efficient of the survey has been found .869.The results of the survey revealed that there are significant differences of participants’ opinions towards ALES in terms of gender and types of mission, graduated program and score. 

 • Adıgüzel, E. (2002). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Borg, R. B. & Gall, M. D. (1989). Educational Research: An İntroduction. London: Longman Publishing Group.
 • Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2002). Lisansüstü Eğitim Programlarına Girişte Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (Les) Sonucunun ve Diğer Ölçütlerin Kullanımına İlişkin Bir Tarama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, (1-2), 61-70.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayahan Karakul, A. & Karakütük, K. (2014) Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçiminde Kul-lanılan Ölçütlere İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bi-limleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 179-200.
 • Oğuz, E. & Karakaya, İ. (2009). Lisansüstü Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği). 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler. Ayşe Çakır İlhan, Müge Artar, H. Hüseyin Aksoy (Ed). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 193-204.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step-By-Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Allynand Bacon.
 • ÖSYM (2010). http://osym.gov.tr/belge/1-11780/2010-osys-basvuru-bilgileri.html adresinden 19.11.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • ÖSYM (2013). http://www.osym.gov.tr/belge/1-19177/kpss-20131-tercih-kilavuzu.html adresinden 15.11.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • ÖSYM (2015). http://www.osym.gov.tr/belge/1-23708/kilavuzlar.html adresinden 19.11.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Resmi Gazete (2014). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140304-7.html adre-sinden 17.11.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • YÖK (2015). http://www.yok.gov.tr/web/oyp/usul-ve-esaslar adresinden 18.11.2015 tarihinde edinilmiştir.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Cihat ABDİOĞLU

Author: Mustafa ÇEVİK

Bibtex @research article { kefdergi314708, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {719 - 732}, doi = {}, title = {Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {ABDİOĞLU, Cihat and ÇEVİK, Mustafa} }
APA ABDİOĞLU, C , ÇEVİK, M . (2017). Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 719-732. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314708
MLA ABDİOĞLU, C , ÇEVİK, M . "Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 719-732 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314708>
Chicago ABDİOĞLU, C , ÇEVİK, M . "Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 719-732
RIS TY - JOUR T1 - Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği AU - Cihat ABDİOĞLU , Mustafa ÇEVİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 719 EP - 732 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği %A Cihat ABDİOĞLU , Mustafa ÇEVİK %T Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD ABDİOĞLU, Cihat , ÇEVİK, Mustafa . "Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 719-732.