Year 2017, Volume 25, Issue 4, Pages 1353 - 1372 2017-07-15

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi)
Media Literacy Levels Of Students In Education Faculty (Izmir Sample)

Neşe ASLAN [1] , Asuman TUNCER BASEL [2]

246 0

Bu çalışmada Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının, medya okuryazarlık düzeyleri ve kitle iletişim araçlarından özellikle yeni medya araçları ile olan ilişkileri demografik özellikleri çerçevesinde irdelenmektedir. Çalışma betimsel nitelikte ve tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören 705 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeklerden elde edilen veriler betimleyici analiz teknikleri ile Tek yönlü (One way) Anova Testi ve Scheffe testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerinin ortanın üstünde olduğu; yaş ve bölüme göre medya okuryazarlık düzeylerinin farklılaşmadığı; ancak, cinsiyet, bilgisayara ve internete sahip olma değişkenlerine göre medya okuryazarlık düzeylerinde farklılaştığı belirlenmiştir. 

This study aims at inquiring the Education faculty students’ relationship between their media literacy levels, demographic characteristics and the mass media ( the new media). This study is a descriptive survey model. The study group covers 705 prospective teachers in Dokuz Eylül University and Ege University. The data gathered from the surveys were analyzed by using descriptive statistics, One Way Anova Test and Scheffe Test. The findings indicated that Education faculty students’ media literacy levels were a little higher than the moderate level. However, the variables such as age and department were not found to be effecting to the media literacy levels. Whereas, the variables of gender, having a computer, and having internet connection were found to be contributing to the media literacy levels of the students.  

 • Adıgüzel, A. (2005). Avrupa birliğine uyum sürecinde öğretmen niteliklerinde yeni bir boyut: Bilgi okur-yazarlığı. Milli Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 33 (167).
 • Aktaş, A.M. (2007). Egemen kültür ve ideolojinin medya aracılığıyla yeniden üretimi:“Babam ve oğlum” film çözümlemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alagözlü, C. (2012). Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde medya okuryazarlığı [Media literacy in Turkey and in European Union Countries] (Unpublished expertise thesis), T.C Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara, Turkey.
 • Ashley, S., Poepsel, M. & Willis, E. (2010). Media literacy and news credibility: Does knowledge of media ownership increase skepticism in news consumers?. Journal of Media Literacy Education, 2 (1), 37 - 46.
 • Apak, Ö. (2008). Türkiye, Finlandiya ve İrlanda ilköğretim programlarının medya okuryazarlığı eğitimi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Arslan, A. (2005). Türkiye’de medya-toplum ilişkisi ve medyanın profesyonellik etiği üzerine sosyolojik bir değerlendirme. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 5, 1- 13.
 • Arslan Cansever, B. (2010). Ergenlerin toplumsallaşmasında internet kullanımının aile ve okul bağlamında yarattığı sorunlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Ege üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Arslan Cansever, B. (2013). Turkish teacher candidates' perceptions of the “media literate individual” through metaphors. International Journal of Scientific Research in Education, 6(2), 204-213.
 • Arslan Cansever,B. & Seyhan,G.B. (2015). Introduction and evaluation of the notice boards designed for pre-school children and their parents within the framework of “media literacy”theme. World Journal of Education. 5(1), 82-93.
 • Aslan, N. ve Arslan Cansever, B. (2012). Ergenlerin boş zaman değerlendirme algısı. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.Journal of Education), 42, 23-35.
 • Aslan, K., Aslan, N. ve Arslan Cansever, B. (2012). Eğitim bilimine giriş. Pegem Akademi, Ankara.
 • Basel, A. (Tuncer). (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okur-yazarlık düzeyleri (İzmir örneklemi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Başköy, F. (2005). Medyadaki trafik konulu haberlerin içerik analizi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: A rewiew of concepts. Journal of Documentation, 7 ( 2), 218-59.
 • Buckingham, D. (2003). Media education-literacy, learning and contemporary culture. Cambridge: Polity Press.
 • Bülbül, A. R. (2000). Halkla ilişkiler ve tanıtım. (2. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Carmen, L. (1999). Media and cultural studies in Australia. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42 ( 8 ), 622-626.
 • Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences. 2( 6.), 89-119.
 • Dennis, E. E. (2004). Out of sight and out of mind: The media literacy needs of grown-ups. American Behavioral Scientist, 48 ( 2 ), 202 - 211.
 • Deveci, H. ve Çengelci, T. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarından medya okuryazarlığına bir bakış. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 25-43.
 • Duman, K. (2009). Medyanın işlevleri. http://iletisimci.blogspot.com/2009/11/medyann-islevleri.html (Erişim Tarihi: 05.05.2012).
 • Elma, C., Kesten, A., Dicle, A.N, Mercan, E., Çınkır, Ş., ve Palavan, Ö. (2009). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27. 93‐113.
 • Eshleman, J.R. ve Bullcroft,R. (2009). The family. 12th edition, NJ: Prentice Hall.
 • Fedorov, A. (2003). Media education and media literacy: Experts' opinions Unesco: Mentor. A Media Education Curriculum for Teachers in the Mediterranean. The Thesis of Thessaloniki, First Version, 1-17.
 • Galician, M.L. (2004). Introduction: High time for “Dis-Illusioning” ourselves and our media: Media literacy in the 21st century, part II: strategies for general public. American Behavioral Scientist, Vol:48. No: 2, 143 – 151.
 • Giddens, A. (2009). Sociology (6th Edition). Cambridge: Polity Press.
 • Gündüz Kalan, Ö. (2010). Medya okuryazarlığı ve okul öncesi çocuk: Ebeveynlerin medya okuryazarlığı bilinci üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (39), 59-74.
 • Hobbs, R. ve Frost, R. (2003). Measuring the acquisition of media-literacy skills. Reading Research Quarterly. 38 (3), 330–355.
 • Hodge, C. J., Zabriskie, R.B., Fellingham, G., Coyne, S., Lundberg,N.R., Padilla-Walker, L.M.,& Day, R.D. (2012). The relationship between media in the home and family functioning in context of leisure. Journal of Leisure Research , 44(3), 285-307.
 • İnan, T. (2010). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ve medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Karakoç, E. (2007). Medya Aracılığıyla Popüler Kültürün Aktarılmasında Toplumsal Değişkenlerin Rolü. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karaman, K.(2010). Öğretmen adaylarının TV ve internet teknolojilerini kullanma amaç ve beklentilerinin medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 51-62.
 • Karaman, K. ve Karataş, A. (2009). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. İlköğretim Online, 8( 3), 798-808.
 • Karataş, A. (2008). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. 20. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, K. & Tuna, M. (2008). İlköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde televizyonun etkisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 159-182.
 • Kösebalaban, Doğan, N. ve Taşköprülü, Ş. S. (2008). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin medya okuryazarlığı kavramı bağlamında medyayı kullanmaya yönelik tutumlarının belirlenmesi. İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 32, 81-96.
 • Kurt, A.A. ve Kürüm, D. (2010). Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki: Kavramsal bir bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 20-34.
 • Levin, D., Arafeh, S., Deniz, C. B. ve Gottesman, J. (2004). Navigating the children’s media landscape: A parent’s and caregiver’s guide. American Institutes for Research, Washington, DC.
 • Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. The Communication Review, 7, 3–14.
 • Manzo, K. K. (2007). Alliance provides ‘Core principles' for media literacy. Education Week, 26.
 • Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5, ( 1), 1-14.
 • Orleans, M. ve Laney, M.C. (1998). Early adolescent social networks and computer use. Proceedings of the Families, Technology & Education Conference (Oct.30- Nov. 1, 1997, Chicago).
 • Potter, W. J. (2005). Media literacy. California: Sage Publications.
 • RTÜK ve MEB. (2006). Dersimiz medya okuryazarlığı. http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/etkinlikler/ (Erişim Tarihi: 05.05.2012)
 • RTÜK (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı. Ankara: Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı Yayın Kurulu.
 • Salant, P.ve Dillman, D. A. (1994). How to conduct your own survey. Newyork: John Wiley & Sons, Inc.
 • Sarı, H. (2012). Sosyal medya ve uygulamalarının on-line halkla ilişkiler açısından değerlendirilmesi. http://www.hasansari.com.tr/upload/98603353.pdf (Erişim Tarihi: 05.05.2012)
 • Savaş, G. (2004). Kitle iletişim araçlarına eleştirel bir yaklaşım. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1- 5.
 • Scharrer, E. (2009). Measuring the effects of a media literacy program on conflict and violence. Journal of Media Literacy Education, 1, 12-27.
 • Som, S. & Kurt, A. A. (2012). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2 ( 1 ), 104-119.
 • Subrahmanyam, K., Kraut, R., Greenfield, P., ve Gross, E. (2001). New forms of electronic media: The impact of interactive games and the internet on cognition, socialization and behavior. In D.G.Singer & J.L.Singer (Eds.), Handbook of children and the media. Thousand Oaks; California: Sage Publications.
 • Subrahmanyam, K. ve Lin, G. (2007). Adolescents on the net: Internet use and well-being. Adolescence, 42.
 • Thoman, E. & Jolls, T. (2003). Literacy for the 21st century an overview & orientation guide to media literacy education. Center for Media Literacy.
 • Thoman, E., & Jolls, T. (2008). 21. yüzyıl okuryazarlığı: Medya okuryazarlığına genel bir bakış ve sınıf içi etkinlikler [Literacy for the 21st century: An overview and orientation guide to media literacy education]. (Cev. C. Elma & A. Kesten) Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Toker Erdoğan, M. (2010). Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında medya okur yazarlığının rolü. Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi,
 • Ulaş, H., Epçaçan, C. ve Koçak, B. (2012). Bir şiddet potansiyeli olarak medya. National Bediüzzaman Symposiums Papers.
 • Uslu, E. (2012). Medya Stratejileri. http://www.enderuslu.info/Index.php?paged=2 (Erişim Tarihi: 05.05.2012)
 • Yılmaz, N. (2007). Bilgi toplumunda okul ve medya ilişkisi: Türkiye örneği. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Neşe ASLAN

Author: Asuman TUNCER BASEL

Dates

Publication Date: July 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi332471, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1353 - 1372}, doi = {}, title = {Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi)}, key = {cite}, author = {ASLAN, Neşe and TUNCER BASEL, Asuman} }
APA ASLAN, N , TUNCER BASEL, A . (2017). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi). Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1353-1372. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332471
MLA ASLAN, N , TUNCER BASEL, A . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi)". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1353-1372 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332471>
Chicago ASLAN, N , TUNCER BASEL, A . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi)". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1353-1372
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi) AU - Neşe ASLAN , Asuman TUNCER BASEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1353 EP - 1372 VL - 25 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi) %A Neşe ASLAN , Asuman TUNCER BASEL %T Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi) %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 4 %R %U
ISNAD ASLAN, Neşe , TUNCER BASEL, Asuman . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi)". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 4 (July 2017): 1353-1372.
AMA ASLAN N , TUNCER BASEL A . Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi). Kastamonu Education Journal. 2017; 25(4): 1353-1372.
Vancouver ASLAN N , TUNCER BASEL A . Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1372-1353.