Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 753 - 764 2018-05-15

The Effect of Learning Cycle Models Usage on Students’ Permanence of The Learned Information: A Meta-Analysis Study
Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması

Hakan Saraç [1]

138 247

In the study, meta-analysis study is carried out in order to determine the effect of learn-ing cycle models usage on students’ permanence of the learned information. Ph.D. and Master theses which have statistical data which can be included in the meta analysis study in accordance with the research problem made between 2007-2016, were searched using the keywords in Turkish and English. As a consequence of literature review, totally 35 studies related to the effect of learning cycle models usage on students’ permanence of the learned information is included in meta-analysis and the effect size of 35 is obtained in total. As a result of the research, it is confirmed that the effect of learning cycle models usage on stu-dents’ permanence of the learned information is in positive way and the determined effect size is found out as 1.306 in the confidence interval 0.963 and 1.649 according to random effects model. This size is a very extensive effect size in accordance with effective size classi-fication. 35 of the effect size 33 obtained in the study is positive and 2 of it is negative. Mod-erator analysis is carried out with regard to learning cycle models type, the theses type and discipline field of the research and education levels of students included in the research. In consequence of analyses, the highest effect size is found out as in 4E model studies in doc-torate thesis studies in biology and in high school students.

Araştırmada, eğitim-öğretim sürecinde yapılandırmacı yaklaşım öğrenme halkası modeli kullanımının öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisini belirlemek amacıyla yapılan ulusal araştırmaların meta analiz çalışması yapılmıştır. 2007–2016 yılları arasında yapılmış araştırma problemine uygun, meta analiz çalışmasına dahil edilebilecek istatistiksel verilere sahip doktora ve yüksek lisans tezleri Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Tarama sonucunda, öğrenme halkası modelleri kullanımının öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisine ilişkin toplam 35 lisansüstü tez meta analize dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda eğitim-öğretim sürecinde öğrenme halkası modelleri kullanımının öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisinin pozitif yönde olduğu tespit edilmiş ve etki büyüklüğü değeri, rastgele etkiler modeline göre 0.963 ile 1.649 güven aralığında 1.306 olarak bulunmuştur. Bu değer, Thalheimer ve Cook (2002) tarafından belirtilen etki büyüklüğü sınıflandırmasına göre çok geniş düzeyde bir etki büyüklüğüdür. Araştırmada elde edilen 35 etki büyüklüğü değerinin 33’ü pozitif, 2’i negatif’dir. Araştırmada öğrenme halkası modellerine, araştırmanın tez türüne, araştırmanın yapıldığı disiplin alanına ve araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre moderatör analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, en yüksek etki büyüklüğü değerinin 4E Modelinde, doktora çalışmalarında, Biyoloji dersi alanında ve lise öğrencilerinde olduğu tespit edilmiştir.

 • Yıldız imi (*) meta-analize dahil edilen çalışmaları göstermektedir.
 • Açıkel, C. (2009). Meta analiz ve kanıta dayalı analizin tıptaki yeri. Klinik Psikofarmoloji Bülteni, 19(2), 164- 172.
 • *Andaç, K. (2007). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının 5E modelinin öğrencilerin basınç konusundaki erişilerine, bilgilerinin kalıcılığına ve tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Anil, Ö., & Batdi, V. (2015). A comparative meta-analysis of 5E and traditional approaches in Turkey. Journal of Education and Training Studies, 3(6), 212-219.
 • Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim-Online, 4(2), 55-64.
 • *Artun, H. (2009). Difüzyon ve osmoz kavramlarına yönelik 5E modeline uygun öğretim materyalinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, KATÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • *Aydemir, N. (2012). 5E Öğrenme Modelinin Lise Öğrencilerinin Çözünürlük Dengesi Konu-sunu Anlamasına Etkisi. Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ODTÜ, Ankara.
 • Ayaz, M. F. (2015). The effect of 5e learning model on the attitudes towards lessons of the students: A meta-analysis study. Electronic Journal of Education Sciences, 4(7), 29-50.
 • Ayaz, M. F. ve Şekerci, H. (2015). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergi-si, 12(2), 27-44.
 • *Bal, E. (2012). 5E modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Laboratuvarı Dersinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutum ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Balım, A.G., Türkoğuz, S., Aydın, G. ve Evrekli, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinin “Madde ve ısı” konularında yapılandırmacı yaklaşımın 7E modeline dayalı etkinlik planları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
 • Balta, N., & Sarac, H. (2016). The Effect of 7E Learning Cycle on Learning in Science Teaching: A Meta-Analysis Study. European Journal of Educational Research, 5(2), 61-72.
 • *Bayram, B. (2015). 5e Modelinin 6. Sınıf Dil Bilgisi Öğretiminde Başarıya, Akademik Motivasyona ve Kalıcılığa Etkisi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bilgin, İ., Ay, Y. ve Coşkun, H. (2013). 5e öğrenme modelinin ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin madde konusundaki başarılarına etkisinin ve model hakkında öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1449-1470.
 • Bodner, G. M. (1990). Why good teaching fails and hard-working students do not always succeed? Spectrum, 28(1), 27-32.
 • Boddy, N.,Watson, K., & Aubusson, P. (2003). A Trial of the Five Es: A Referant Model for Constructivist Teaching and Learning. Research in Science Education, 33, 27-42.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., & Rothstein, H.R. (2013). Introduction to meta analysis. United Kingdom: John Wiley and Sons, Ltd. Publication.
 • Bybee, R. W. (1997). Achieving scientific literacy: From purposes to practices. Heinemann, 88 Post Road West, PO Box 5007, Westport, CT 06881.
 • Bybee, R.W. (2003). Achieving scientific literacy: From purposes to practices. Portsmouth, UK: Heinemann.
 • *Cetinkaya, S. (2016).7E Ogrenme Halkasi Modelinin Carpanlar ve Katlar Konusunun Ogre-timinde Akademik Basariya ve Ogrenmenin Kaliciligina Etkisi [The effect of 7e learning cycle model on academic achievement and retention of learning in teaching multipliers and coefficients]. Unpublished Master thesis, Kastamonu Universitesi, Institute of Sciences, Kastamonu.
 • Cohen, J., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Edition). New York: Routledge.
 • Demir, C. ve Maskan, A. K. (2012). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımının Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersi Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 18, 17-30.
 • Demir, C. ve Maskan, A. K. (2014). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımı Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Journal of Computer and Education Research, 2(3), 136-150.
 • *Demirezen, S. (2010). The effect of 7E model to students achievement, development of scienti-fic process skills, conceptual achievement and retention levels in electrical circuits subject. Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5e model. The Science Teacher, 70(6), 56-59.
 • Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect sizes: Statistical power, meta-analysis, and the interpretation of research results. Cambridge: Cambridge University Press.
 • *Gök, M. (2012). Müzik Eğitiminde 5e Modelinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Gül, Ş. (2011). 5E modeline dayalı olarak hazırlanan ders yazılımının öğrencilerin başarıla-rına, tutumlarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üni-versitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • *Güler, H. K. (2010). Karikatür kullanılarak yapılan öğretimin ilköğretim 6. Sınıf öğrencileri-nin matematik dersi doğal sayılar alt öğrenme alanındaki akademik başarılarına ve mate-matik dersine karşı tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilim-leri Enstitüsü, Ankara.
 • *Gürbüz, F. (2012). The effect of 7e learning model on academic achievements and retention of students in the unit of “electricity in our life” 6th grade science and technology course. (Doctoral dissertation). Atatürk University, Erzurum.
 • *Harurluoğlu, Y. (2011). Öğrenme halkası modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının tohum-meyve-çiçek konularındaki başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Ata-türk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Erzurum.
 • *Hiçcan, B. (2008). 5E Öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konu-sundaki akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilim-leri Enstitüsü, Ankara
 • Hedges, L.V., & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. New York: Academic Press.
 • *İlter, İ. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrenci başarısı-na, bilimsel sorgulayıcı-araştırma becerilerine, akademik motivasyona ve öğrenme süreci-ne etkileri. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kanlı, U. (2009). Yapılandırmacı kuramın ışığında öğrenme halkasının kökleri ve evrimi: Örnek bir etkinlik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(151), 44-64.
 • *Kara, F. (2016). 5. Sınıf “Maddenin Değişimi” Ünitesinde Kullanılan Bağlam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri, Akademik Başarıları ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. Doktora Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • *Kartal, A. (2011). Zihin haritalama tekniğinin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısı, tutu-mu ve kalıcılığına etkisi. Unpublished master thesis, Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • *Kenan, O. (2014). “Maddenin Tanecikli Yapısı” Ünitesine Yönelik Zenginleştirilmiş Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması. Doktora Tezi, KTÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • *Koç, R.S. (2013). 5E Modeli İle Desteklenen Bağlam Temelli Yaklaşımın Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Başarılarına, Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fen Dersine Karşı Olan Tutumlarına Etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Kolomuç, A. (2009). 11. Sınıf “Kimyasal Reaksiyonların Hızları” Ünitesinin 5E Modeline Göre Animasyon Destekli Öğretimi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Küçük, Z., & Çalık, M. (2015). Effect of Enriched 5Es Model on Grade 7 Students’ Conceptual Change Levels: A Case of ‘Electric Current’ Subject. Adıyaman University Journal of Edu-cational Sciences, 5(1), 1-28 Lipsey, M., & Wilson, D. (2001). Practical meta-analysis. Beverly Hills, CA: Sage Publicati-ons.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2002). The qualitative researcher’s companion. California: Sage Publications.
 • *Okur, M. (2009). Kavramsal değişimi sağlayan farklı metotların karşılaştırılması:Sesin yayılması konusu örneği. Yüksek Lisans Tezi, KATÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • *Özalp, I. (2007). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • *Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, KTÜ, Trabzon.
 • *Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5e modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, An-kara.
 • *Öztürk, M. (2014). 8. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının etkililiğinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • *Peşman, H. (2012). Method-approach interaction: The effects of learning cycle vs traditional and contextual vs non-contextual instruction on 11th grade students achievement in and at-titudes towards physics. Unpublished Ph. D Thesis, Middle East Technical University, An-kara.
 • *Pulat, S. (2009). Impact Of 5e Learnıng Cycle On Sıxth Grade Students’mathematıcs Achıe-vement On And Attıtudes Toward Mathematıcs (Doctoral Dissertation, Mıddle East Technı-cal Unıversıty), Ankara.
 • *Sakallı, A. F. (2011). Karmaşık sayılar konusunun öğretiminde yapılandırmacı 5E modelinin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Unpublished PhD thesis, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Kahramanmaraş.
 • Saraç, H. (2017). Türk Eğitim Sisteminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması. Electronic Turkish Studies, 12(4), 445-470.
 • *Saraç, H. (2015). Çoklu ortam Destekli 7E Modeline Göre Tasarlanan Uygulamaların 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi “Maddenin Değişimi” Ünitesinde Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Semerci, Ç., & Batdi, V. (2015). A meta-analysis of constructivist learning approach on lear-ners’ academic achievements, retention and attitudes. Journal of Education and Training Studies, 3(2), 171-180.
 • *Sunar, S. (2013). The Effect Of Context-Based Instruction Integrated With Learning Cycle Model On Students’achievement And Retention Related To States Of Matter Subject. Docto-ral Dissertation, Mıddle East Technical University, Ankara.
 • Şadoğlu, G. P. ve Akdeniz, A. R. (2015). 7e Öğrenme Modeline Yönelik Tasarlanan Materyal-lerin Lise Öğrencilerinin Modern Fizik Başarılarına Etkisi. Journal of Computer and Education Research, 3(5), 96-129.
 • Şahin, M. C. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta-analiz çalış-ması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Adana.
 • *Şahiner, A. (2013). 5e Modelinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Kümeler Konusundaki Erişi ve Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eği-tim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Şaşmaz Ören, F., & Tezcan, R. (2009). The Effectiveness of the Learning Cycle Aproach on Learners’ Attitude Toward Science in Seventh Grade Science Classes of Elemantary School. Elemantary Educational Online 8(1), 103- 118, 2009.
 • *Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri, akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi. Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Temel, S., Özgür, S. D., & Yılmaz, A. (2012). The effect of learning cycle model on preservice chemistry teachers’ understanding of oxidation reduction topic and thinking skills. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Edu-cation, 6(1), 287-30.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1-9.
 • *Toprak, F. (2011). Fen Bilgisi Öğretmenliği Genel Kimya Laboratuvarında 3Eve 5EÖğretim Modellerinin Uygulanmasının Öğrencilerin Akademik Başarısı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Samsun.
 • Toraman, C., & Demir, E. (2016). The effect of constructivism on attitudes towards lessons: A meta–analysis study. Eurasian Journal of Educational Research, 16(62), 115-142.
 • Turgut, U., Colak, A., & Salar, R. (2016). The Effect of 7E Model on Conceptual Success of Students in The Unit of Electromagnetism. European Journal of Physics Education, 7(3), 1-37.
 • Ural, G., & Bümen, N. (2016). A Meta-Analysis on Instructional Applications of Constructi-vism in Science and Technology Teaching: A Sample of Turkey. Egitim ve Bi-lim, 41(185).
 • *Ültay, N. (2012). Asit ve baz konusuyla ilgili REACT stratejisine ve 5E modeline göre etkinlik-lerin geliştirilmesi, uygulanması ve karşılaştırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Üstün, U. ve Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yön-temi: Meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 1-32.
 • Wilder, M., & Shuttleworth, P. (2004). Cell inquiry: A 5E learning cycle lesson. Science Activi-ties 41(1): 25–31.
 • Wolf, F. M. (1988). Meta-analysis quantitative methods for research synthesis (Third edition). California: Sage Publications.
 • *Yenice, E. (2014). Yapılandırmacı yaklaşımın 7E öğrenme modelinin 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi" mitoz ve mayoz bölünme" konusunda öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Kafkas University, Kars.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • *Zengin, E. (2016). Ortaokul 8. Sınıflarda Hücre Bölünmeleri Konusunun Öğretiminde 5E Öğrenme Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversite-si. Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Saraç

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413322, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {753 - 764}, doi = {10.24106/kefdergi.413322}, title = {Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Saraç, Hakan} }
APA Saraç, H . (2018). Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 753-764. DOI: 10.24106/kefdergi.413322
MLA Saraç, H . "Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 753-764 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413322>
Chicago Saraç, H . "Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 753-764
RIS TY - JOUR T1 - Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması AU - Hakan Saraç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413322 DO - 10.24106/kefdergi.413322 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 753 EP - 764 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413322 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413322 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması %A Hakan Saraç %T Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413322 %U 10.24106/kefdergi.413322
ISNAD Saraç, Hakan . "Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 753-764. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413322
AMA Saraç H . Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 753-764.
Vancouver Saraç H . Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 764-753.