Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 913 - 924 2018-05-15

Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Mathematical Connection Self-Efficacy Scale

Kemal Özgen [1] , Recep Bindak [2]

184 271

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin matematiksel ilişkilendirmeye ilişkin öz yeterlik inançlarını ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. 36 maddeden oluşan ölçeğin taslak formu 378 lise öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde madde toplam korelasyonu, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 5 faktörlü bir yapıda olduğu ve ölçeğin tümünün açıkladığı varyans oranının %52.34 olduğu elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksi değerlerinin model ve gözlenen veri arasında uyum olduğu ve önerilen modelin iyi veya kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.85 olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda Likert tipinde, toplam 22 maddelik matematiksel ilişkilendirme öz yeterlik ölçeği geliştirilmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre matematiksel ilişkilendirme öz yeterlik ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

The aim of this study is to develop a scale that measures the self-efficacy beliefs of mathematical connection of high school students. The draft form of the scale consisting of 36 items was applied to 378 high school students. In the analysis of the obtained data, item total correlation, explanatory and confirmatory factor analysis and reliability analyzes were performed. As a result of the factor analysis, it was found that the scale had a 5 factor structure and the variance ratio explained by the whole scale was 52.34%. It was determined that the fit index values obtained as a result of the confirmatory factor analysis applied were in agreement   between the model and the observed data. It has been found that the proposed model is good or acceptable level. The Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient of the scale is 0.85. As a result of the statistical analysis, a 22 items Likert-type mathematical connection self-efficacy scale were developed. According to the findings of this study, it is understood that the mathematical connection self-efficacy scale can be used as a valid and reliable scale. 
 • Ball, D. L., Hill, H., & Bass, H. (2005). Knowing mathematics for teaching: Who knows mathematics well enough to teach third grade, and how can we decide? American Educator, 29(3), 14-46.
 • Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları (2.Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Bingölbali, E., & Coşkun, M. (2016). İlişkilendirme becerisinin matematik öğretiminde kul-lanımının geliştirilmesi için kavramsal çerçeve önerisi. Eğitim ve Bilim, 41(183), 233-249, doi: 10.15390/EB.2016.4764
 • Bosse, M. J. (2003). The beauty of “and” and “or”: Connections within mathematics for stu-dents with learning differences. Mathematics and Computer Education, 37(1), 105-114.
 • Businskas, A. M. (2008). Conversations about connections: How secondary mathematics teachers conceptualize and contend with mathematical connections. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Simon Fraser University.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prentice Hall.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim – kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5.Baskı). Ankara: Pegem.
 • Coxford, A. F. (1995). The case for connections. In P. A. House and A.F. Coxford (Eds.), Connecting mathematics across the curriculum, pp. 3-12. Reston, VI: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • De Corte, E., & Op't Eynde, P. (2002). Unraveling students' belief systems relating to mathematics learning and problem solving. In A. Rogerson (Ed.), Proceedings of the International Conference "The Humanistic renaissance in mathematics education (pp.96-101). Palermo, Sicily: The Mathematics Education into the 21st Century Project.
 • Eli, J.A. (2009). An exploratory mixed methods study of prospective middle grades teachers’ mathematical connections while completing investiagtive tasks in geometry. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Kentucky.
 • Eli, J. A., Mohr-Schroeder, M. J., & Lee, C. W. (2011). Exploring mathematical connections of prospective middle-grades teachers throughcard-sorting tasks. Mathematics Education Research Journal, 23(3), 297-319. doi: 10.1007/s13394-011-0017-0.
 • Hiebert, J., & Carpenter, T. (1992). Learning and teaching with understanding. In D. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 65-97). New York: Macmillan.
 • Leikin, R., & Levav-Waynberg, A. (2007). Exploring mathematics teacher knowledge to explain the gap between theory-based recommendations and school practice in the use of connecting tasks. Educational Studies in Mathematics, 66(3), 349-371.
 • Lockwood, E. (2011). Students connections among counting problems: An exploration using actor-oriented transfer. Educational Studies in Mathematics, 78(3), 307-322.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (6.Baskı). Ankara: Asil.
 • Kayan, F. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inanışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kloosterman, P., & Stage, F. K. (1992). Measuring beliefs about mathematical problem solving. School Science and Mathematics, 92(3), 109-115.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013a). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013b). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Monroe, E. E., & Mikovch, A. K. (1994). Making mathematical connection across the curri-culum: Activities to help teachers begin. School Science and Mathematics, 94(7), 371-376.
 • Mousley, J. (2004). An aspect of mathematical understanding: The notion of “connected knowing”. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psycho-logy of Mathematics Education, 3-25, 377-384.
 • Narlı, S. (2016). İlişkilendirme becerisi ve muhtevası. (Ed.) E. Bingölbali; S. Arslan ve İ.Ö. Zembat. Matematik eğitiminde teoriler. s.231-244. Ankara: Pegem.
 • Noss, R., & Hoyles, C. (1996). Windows on mathematical meaning: Learning cultures and computers (Vol. 17). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Özgen, K. (2013a). Self-efficacy beliefs in mathematical literacy and connections between mathematics and realworld: The case of high school students. Journal of International Education Research, 9(4), 305-316.
 • Özgen, K. (2013b). Problem çözme bağlamında matematiksel ilişkilendirme becerisi: Öğretmen adayları örneği. E–Journal of New World Sciences Academy, 8(3), 323-345, doi: 10.12739/NWSA.2013.8.3.1C0590.
 • Özgen, K. (2013c). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel ilişkilendirmeye yönelik görüş ve becerilerinin incelenmesi. Turkish Studies, 8(8), 2001-2020, doi: 10.7827/TurkishStudies.5061.
 • Özgen, K. (2016). Matematiksel ilişkilendirme üzerine kuramsal bir çalışma. International Conference on Research in Education & Science, 19-22 May 2016, Bodrum, Proceeding Book, pp. 235-245.
 • Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis. USA: Sage Publication.
 • Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection: From-research to practice. Mathematics Teaching in the Middle School, 3(4), 268-275.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları. Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Umay, A. (2007). Eski arkadaşımız okul matematiğinin yeni yüzü. Ankara: Aydan Web Tesisleri.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Kemal Özgen

Author: Recep Bindak

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413386, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {913 - 924}, doi = {10.24106/kefdergi.413386}, title = {Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Özgen, Kemal and Bindak, Recep} }
APA Özgen, K , Bindak, R . (2018). Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 913-924. DOI: 10.24106/kefdergi.413386
MLA Özgen, K , Bindak, R . "Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 913-924 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413386>
Chicago Özgen, K , Bindak, R . "Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 913-924
RIS TY - JOUR T1 - Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Kemal Özgen , Recep Bindak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413386 DO - 10.24106/kefdergi.413386 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 913 EP - 924 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413386 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413386 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Kemal Özgen , Recep Bindak %T Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413386 %U 10.24106/kefdergi.413386
ISNAD Özgen, Kemal , Bindak, Recep . "Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 913-924. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413386
AMA Özgen K , Bindak R . Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 913-924.
Vancouver Özgen K , Bindak R . Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 924-913.