Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 2081 - 2090 2018-11-15

The Opinions of High School Teachers About Classroom Observations Carried Out by Principals
Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ayhan Duykuluoğlu [1]

31 92

This research aims to determine opinions of high school teachers about principals’ behaviors during classroom observations, to find out ‘adoption’ level of behaviors by teachers and ‘display’ levels of behaviors by principals and to discover any meaningful differences between two levels according to variables of gender, seniority, branch of study and type of school. Descriptive survey model was used. Sample is 404 high school teachers in Kastamonu. Data was collected via Likert-Type scale created by the researcher. According to results, there are no significant differences for gender, but opinions alter for seniority in both dimensions. Though there are no significant differences for the branch of study, significant differences were found in all factors in ‘display’ dimension for type of high school. When ‘adoption’ and ‘display’ levels are compared, significant differences were found in all factors. It was found out that teachers attach importance to classroom observation processes but they have some expectations in terms of the behaviors demonstrated by principals. First, teachers expect their opinions to be taken into consideration during decision making phases of observation processes. Moreover, they expect their principals to demonstrate more democratic behaviors during observations
Araştırmanın amacı lise müdürlerinin ders denetim görevine ilişkin öğretmen görüşlerini, müdür davranışlarının öğretmenlerce benimsenme ve müdürlerce sergilenme düzeyleri arasında ve görüşlerin cinsiyet, mesleki kıdem, branş ve görev yapılan lise türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Örneklem Kastamonu ilindeki 404 lise öğretmenidir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Likert tipi ölçekle toplanmıştır. Ölçeğin ‘benimseme’ ve ‘gösterme’ boyutlarında anlamlı fark saptanmamış, mesleki kıdeme göreyse iki boyutta da anlamlı fark bulunmuştur. Branşa göre anlamlı fark bulunmamasına rağmen, görev yapılan lise türüne göre ‘gösterme’ boyutunda tüm faktörlerde anlamlı fark saptanmıştır. ‘Benimseme’ ve ‘gösterme’ boyutları karşılaştırıldığında altı faktörde anlamlı fark bulunmuştur. Çalışmada öğretmenlerin müdürler tarafından gerçekleştirilen ders denetimlerini önemsedikleri ancak süreçlerde müdür davranışlarına ilişkin bazı beklentilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmenler ders denetimlerinde karar süreçlerine katılımlarının sağlanmasını ve müdürlerinden daha demokratik bir yaklaşım sergilemeleri yönünde beklenti içindedirler.
 • Ayeni, A. J. (2012). Assessment Of Principals’ Supervisory Roles For Quality Assurance In Secondary Schools In Ondo State,Nigeria. World Journal of Education, 2(1), 62-69. Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik Ve İlkeler (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bige, E. F. (2014). İlkokul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı:İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö., ve Kayrı, M. (2011). Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (1), 289-309.
 • Göktaş, A. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin ve ilköğretim müfettişlerinin ders denetimine ilişkin yeterliklerinin sınıf öğretmenlerince değerlendirilmesi (Kırıkkale İl Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Lam, S. (2001). The opinions of Hong Kong educators on classroom observation as a practice of staff development and appraisal. Teaching And Teacher Education, 17 (2) 161-173.
 • Macit, M. (2003). İlköğretim denetmenlerinin denetimler sırasında denetim ilkelerine uyma düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özbaş, M. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin sınıf içi etkinliklerin denetiminde yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler konusunda müdür ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özmen, F., ve Batmaz, C. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri: Hizmet Yılı Ve Görev Türü Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 102-102.
 • Sharma, S., Yusoff, M., Kannan, S., ve Baba, S. B. (2011). Concerns Of Teachers And Principals On İnstructional Supervision İn Three Asian Countries. International Journal Of Social Science And Humanity, 1 (3), 214-217.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. Baskı). New York: HarperCollins.
 • Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management.New York: Harper&Brothers.
 • Taymaz, H. (2012). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Topçu, İ. (2010). Devlet Ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34 (2), 31-39.
 • Ülger, S. (2005). Kara kuvvetleri komutanlığına bağlı askeri liselerde, klinik denetim modeline göre gösterilmesi gereken ve bölüm başkanları tarafından gösterilen davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yeşil, D. ve Kış, A. (2015). Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(3), 27-45.
 • Yıldırım, G. (2007). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri (Denizli ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayhan Duykuluoğlu
Institution: KASTAMONU FEN LİSESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479725, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {2081 - 2090}, doi = {10.24106/kefdergi.2444}, title = {Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Duykuluoğlu, Ayhan} }
APA Duykuluoğlu, A . (2018). Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 2081-2090. DOI: 10.24106/kefdergi.2444
MLA Duykuluoğlu, A . "Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2081-2090 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479725>
Chicago Duykuluoğlu, A . "Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2081-2090
RIS TY - JOUR T1 - Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri AU - Ayhan Duykuluoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2444 DO - 10.24106/kefdergi.2444 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2081 EP - 2090 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2444 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2444 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri %A Ayhan Duykuluoğlu %T Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2444 %U 10.24106/kefdergi.2444
ISNAD Duykuluoğlu, Ayhan . "Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 2081-2090. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2444
AMA Duykuluoğlu A . Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 2081-2090.
Vancouver Duykuluoğlu A . Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 2090-2081.