Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 309 - 318 2019-01-15

Comparison of Informatics Technologies and Software Development Course Curricula in 2012 and 2017
2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Güler Karaman [1] , Umut Karaman [2]

64 126

The The social changes in many areas thanks to the progress of technology and modernization also manifest themselves in the field of education. Especially, developments in the field of informatics technologies necessitate that these developments would be utilized in the curriculum. In this context, Board of School affiliated to Ministry of National Education (MoNE) renewed the Secondary School Informatics Technologies and Software Development (ITSD) Course Curriculum. As it is known, curriculum development is a dynamic process. The comparison of new curricula with previous curricula provides a perspective to researchers, field specialists, and teachers about the status and nature of the new curriculum. This study is a descriptive screening study aiming to examine thoroughly the new ITSD curriculum which was launched to be implemented in 2017- 2018 academic year. A document review technique was used for the data obtained in the study. The curriculum was compared to the previous one in terms of approach, general objectives, learning areas, achievement, and assessment and evaluation approach and problems that could be experienced in the implementation of the curriculum were discussed. The data source of this study is Informatics Technologies and Software Course curricula belonging to 2012 and 2017 As a result of the study, it was found out that standards-based curriculum understanding was left with Informatics Technologies and Software Development Course curriculum in 2017 and separate units and achievements were generated for each grade. It was suggested that the general objectives of the informatics technologies and software development course are better expressed, the differences between the schools are tried to be eliminated by defining its content clearly, and teachers are offered three different approaches for teaching. Moreover, it is stated that the course can be applied for 1-4th graders within the free activity class time depending on student and parental desire and based on the readiness of students and individual proficiency level of teachers. It is considered that the most important of the problems can be experienced in the implementation of the program is that the courses will not be given as an elective and by an expert teacher for the classes. 

Teknolojinin ilerlemesi ve çağa ayak uydurma gibi nedenlerle birçok alanda gerçekleşen toplumsal değişimler eğitim alanında da kendini göstermektedir. Eğitim tarihimize baktığımızda zaman zaman ders programlarında değişikliklere gidildiği görülmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2017 yılında Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) Dersi Öğretim Programı’nda yenilemeye gitmiştir. Bilindiği üzere program geliştirme dinamik bir süreçtir. Yeni programların, önceki programlar ile karşılaştırılması, araştırmacılara, alan uzmanlarına ve öğretmenlere yeni programın durumu ve niteliği hakkında bir perspektif sunar. Bu çalışma 2017–2018 eğitim öğretim yılında uygulamasına başlanan yeni Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programını değişik yönleriyle incelemeyi amaçlamaktadır.  Araştırmada elde edilen verilerde doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu inceleme yapılırken programın önceki programla yaklaşım, genel amaç, öğrenme alanları, kazanım ve ölçme değerlendirme yaklaşımı açısından karşılaştırılması yapılmış, programın uygulamasında yaşanabilecek sorunlar ele alınmıştır. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2012 ve 2017 öğretim programları bu araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda standart tabanlı öğretim programı anlayışından vazgeçildiği ve tüm sınıf düzeyleri için ayrı ayrı üniteler ve kazanımlar oluşturulduğu görülmüştür. 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programıyla birlikte bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin genel amaçlarının daha iyi ifade edildiği, içeriğin net olarak belirlenerek okullar arasındaki öğrenme farklılıklarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, bilişim teknolojileri sınıfı olmayan ve alt yapı problemi yaşayan okullar için kağıt-kalem etkinlikleri ve robotik kitler vb. farklı yaklaşımlar kullanılabileceği önerilerek ders işlenişinin öğretmene bırakıldığı görülmüştür. Ayrıca 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programında dersin 1-4. sınıflar için öğrenci ve veli istekleri doğrultusunda, öğrencilerin hazır bulunuşluk ve öğretmenlerin bireysel beceri düzeylerine bağlı olarak serbest etkinlik ders saati içerisinde uygulanabileceği belirtilmiştir. 1-4. sınıflar için dersin seçmeli ve uzman öğretmeni tarafından verilmeyecek olmasının, programın uygulamasında yaşanabilecek sorunlardan en önemlisi olduğu düşünülmektedir.

 • Akbaba-Altun, S. (2006). Complexity of integrating computer technologies into education in Turkey. Educational Technology & Society, 9(1), 176-187.
 • Akpınar, Y. ve Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online. 13(1).1-4
 • Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Bilişim şuraları, teknoloji politikaları ve eğitim. Akade-mik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 10 - 12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, 475-482. 15.
 • Bektaş, C. (2006). İlköğretim okullarında bilgisayar derslerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yük-sek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Bektaş, C. ve Semerci, Ç. (2008). İlköğretim okullarında bilgisayar derslerine ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 195-210.
 • Çelebi Uzgur, B. ve Aykaç, N. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı-nın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ege bölgesi örneği), Mustafa Kemal Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (34), 273-297.
 • Duman, H. (2012). Zorunlu formatörlük uygulaması ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gelecekteki konumuna ilişkin öğretmen görüşleri (Adana ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü [EĞİTEK]. (2001). Bakanlığımızca bilgisayar laboratuarı kurulan okullarda görev yapan müdür, müdür yardımcıları, formatör öğretmenler, bilgisayar öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin bilgisayar laboratuarına ilişkin görev talimatı. Ankara, MEB.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 2.baskı), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş, Ankara: Anı Yayıncılık, (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), 2. Baskı.
 • ISTE (2016). Standards for students (ebook). https://www.iste.org/standards/for-students
 • Kabakçı, I., Kurt, A. ve Yıldırım, Y. (2008). Bilgisayar öğretmenlerinin seçmeli bilişim teknolo-jileri öğretim programının uygunluğuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. VIII. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı. (sf.518-526). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Kaptan, F. ve Kuşakcı, F. (2002). Fen öğretiminde beyin fırtınası tekniğinin öğrenci yaratıcılığı-na etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 197-202). ODTÜ : Ankara.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, S., Güneş, E.A., Karabulut Coşkun, B. (2012). Bilişim teknolojileri dersi ve ilköğre-timde önemi. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri- 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4-6 Oct. 2012,.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y., Oluk, A., ve Sarıoğlu, S. (2015). Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 68-87.
 • Kural Er, F. ve Güven, B. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf bilgisayar dersi programının içeri-ğine ilişkin öğretmen görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 175-184
 • Merrıam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.) Nobel Yayınevi: Ankara. (Orijinal basım yılı 2009).
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2007a). Yeni uygulamaya konulan ilköğretim kurumları dersle-rine ait öğretim programları ve haftalık ders saatleri çizelgesine ilişkin hususlar.
 • Öztürk, H. T. ve Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi’nin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(12), 63-821.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–2.
 • Seferoğlu, S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: eleştirel bir bakış ve uygu-lamada yaşanan sorunlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 29; 99-111.
 • Şerefoğlu Henkoğlu, H. ve Yıldırım, S. (2012). Türkiye’deki ilköğretim okullarında bilgisayar eğitimi: kuram ve uygulamadaki farklılıklar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 23-61.
 • Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.
 • Talim Terbiye Kurulu [TTK]. (2006). İlköğretim seçmeli bilgisayar (1–8. sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara, MEB. Mart 29,
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayı-nevi: Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (5, 6. Sınıflar) öğretim programı.
 • Öztürk, H. T. ve Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi’nin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(12), 63–821.
 • Thompson, P. (2013). The digital natives as learners: Technology use patterns and approaches to learning. Computers & Education, 65, 12-33.
 • Yüksel, İ., ve Sağlam. M. (2012). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5713-6759
Author: Güler Karaman

Author: Umut Karaman

Bibtex @research article { kefdergi511403, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {309 - 318}, doi = {10.24106/kefdergi.2543}, title = {2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Karaman, Güler and Karaman, Umut} }
APA Karaman, G , Karaman, U . (2019). 2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 309-318. DOI: 10.24106/kefdergi.2543
MLA Karaman, G , Karaman, U . "2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 309-318 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511403>
Chicago Karaman, G , Karaman, U . "2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 309-318
RIS TY - JOUR T1 - 2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması AU - Güler Karaman , Umut Karaman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2543 DO - 10.24106/kefdergi.2543 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 309 EP - 318 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2543 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2543 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal 2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması %A Güler Karaman , Umut Karaman %T 2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2543 %U 10.24106/kefdergi.2543
ISNAD Karaman, Güler , Karaman, Umut . "2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 309-318. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2543