Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 55 - 64 2019-01-15

Examination of Science High School Students’ Attitudes and Academic Self-Concepts towards the Physics Lesson
Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi

Hülya Pehlivan [1]

43 118

The purpose of the research is to investigate the students’ attitudes’  and academic self-concepts with a) gender, b) class level, c) level of success and d) the faculty they plan to study towards Physics course of Ankara Science High School.  The  attitude scale about the physics course and  academic self-concept scales were used in order to collect data, the scales were applied to totally 339 students in Ankara Science High School.  An attitude scale about the physics course and an academic self-concept scale were used in order to collect data. While the reliability rate of Attitude Scale for Physics Course comprised of 34 items was found as 0.96, the reliability rate of academic self-concept comprised of 8 items was found as 0.80. According to the results obtained from the research, attitudes of Science High School students towards the physics course were found to be in favor of male students. In addition, significant differences were found in attitudes and academic self-concepts of the students towards the physics course based on class level, success level and the faculty they plan to study.  

Bu araştırmanın amacı Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin Fizik dersine yönelik tutumlarıyla akademik benlik tasarımlarını a) cinsiyet, b) sınıf düzeyi, c) başarı düzeyi, d) öğrenim görmeyi planladığı fakülte bazında incelemektir. Veri elde etmek amacıyla bir adet fizik dersine yönelik tutum ölçeği ile bir adet akademik benlik tasarımı ölçeği kullanılmıştır, ölçekler Ankara Fen Lisesinde öğrenim gören toplam 339 öğrenciye uygulanmıştır. Veri elde etmek  amacıyla bir adet  fizik dersine yönelik tutum ölçeği ile bir adet akademik benlik tasarımı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Fen Lisesi öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumları erkek öğrenciler lehine değişmektedir. Yine, öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımlarının sınıf düzeyi, başarı düzeyi ve öğrenim görmeyi planladıkları fakülteye göre anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur.

 • Arandia,E., Zuza,K ve Guisasola, J. (2016). Attitudes and motivations towards physics and its learning at both high school and university. International Journal of Education and Information Technologies,10, 58-65.
 • Aslan, A., Ercan, O ve Tekbıyık, A. (2012, Haziran). Fizik dersi yeni öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Niğde Üniversitesi. Niğde.
 • Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Asil Yayınları.
 • Arseven, D.A. (1986). Çocukta benlik gelişimine ailenin etkisi ve çocuğun okuldaki başarısı. Eğitim ve Bilim. 10, 60, 11-17.
 • Aycan, Ş ve Yumuşak, A. (2003). Lise fizik müfredatındaki konuların anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159.
 • Aycan, Ş., Yumuşak, A. (2006, Eylül). Lise 1. sınıf öğrencilerinin fizik ve matematik derslerindeki başarıları ile fiziğe karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Demirci Lisesi Örneği). VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Ankara.
 • Bağçe, H., Yetişir, İ. ve Kaptan, F. (2006, Eylül). İlköğretim öğrencilerinin fene karşı tutumları ile bilimsel süreç becerile arasındaki ilişki. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’de sunulmuş bildiri. Ankara.
 • Bakaç, M ve Sılay, İ. (1999). Fizik öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde fizik dersinin amaçlarının rolü üzerine bir araştırma. D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı, 266-270.
 • Bang, EJ. ve Baker, D.R (2013). Gender differences in Korean high school students’ science achievements and attitudes towards science and three different school settings. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(2), 27-42.
 • Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Cannon, K.C. ve Simpson, R. D. (1985). Relationship among attitude, motivation, and achievement of ability grouped, seventh-grade, life science students. Science Education, 69,121-138
 • Çalışkan, S., Selçuk, G.S ve Özcan, Ö.(2010). Fizik öğretmen adaylarının özyeterlik İnançları: Cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarının etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 18(2), 449-466.
 • Demirci, N. (2004). Students’ attitudes toward introductory physics course. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (26) 33- 40.
 • Ergün, H. (2015, Eylül). Dönme ve yuvarlanma hareketi ile ilgili üniversite öğrencilerinin yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Ankara, ODTÜ.
 • Ertaş, İ. (1993). Denel fizik dersleri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Eryılmaz, A. ve Kırmızı, S.M. (2002, Eylül). Öğrenci ve öğretmenlerin lise 2 konularını nasıl daha zevkli öğrenebilecekleri hakkında görüşleri. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Ankara.
 • George, R. (2000). Measuring change in students’ attitudes toward science over time: An application of latent variable growth modeling. Journal of Science Education and Technology, 9(3), 213-225.
 • Gorard, S. ve See, B.H. (2009) The Impact of socio-economic status on participation and attainment in science. Studies in Science Education. 45(1), 93-129.
 • Gök, T. (2006) Fizik eğitiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı, başarı güdüsü ve tutum üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktara tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.
 • Gök, T ve Sılay, İ. (2008a). Fizik öğretiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (34), 111-126.
 • Gök, T ve Sılay, İ. (2008b). Effects of problem-solving stratejies teaching on the problem-solving attitudes of cooperative learning groups in physics education. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 4 (2), 253-266.
 • Güzel, H. (2004). The relationship between students’ success in physics lessons and their attitudes towards mathematics. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 1(1), 28-29.
 • Hançer, A.H, Uludağ, N ve Yılmaz, A. (2007). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,100-109.
 • İslim, Ü. ve Güzel, H. (2006,Eylül) Öğrencilerin duyuşsal karakteristiklerinin fizik dersi başarısına etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Ankara.
 • Kaya, H ve Böyük, U. (2011). Attitude towards physics lessons and physicals expriments of the high school students. European J of Physics Education, 2(1), 38-49.
 • Koballa, T.R. (1988). Attitude and related concepts in science education. Science Education, 72, 115-126.
 • Koç, M.; Yavuzer, Y.; Demir, Z.; Çalışkan, M.(2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Köknel, Ö. (1995). Ana-Baba Okulu; Ergenlik Dönemi. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Leder, G. (1992). Attitudes to mathematics. Mathematics Education Research Journal, 4(3), 1-7.
 • Mbaabu, F. N., Gatumu, H. N, Kinai, T. (2011). Factorss influencing secondary school students’ attitude towards the study of physics in imenti South districk, Kenya. Journal of Research in Education and Society, 2(2), 14-22.
 • Mirzoyan, J. (2005). History and philosophy of science and secondary physics education in Armenia. http:// www.ihpst2005.leeds.ac.uk/paper/mirzoyan.pdf (erişim: 12. 10.2009).
 • Mekonnen, S.(2014). Problems Challenging the Academic Performance of Physics Students in Higher Governmental Institutions in the Case of Arbaminch, Wolayita Sodo, Hawassa and Dilla Universities. Natural Science, 6, 362-375.
 • Oflaz, O. ve Kaya Şengören, S. (2015, Eylül). Lise öğrencilerinin fizikte görsel okuryazarlık özyeterlikleri. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi’de sunulmuş bildiri. Ankara: ODTÜ.
 • Özyürek, A ve & Eryılmaz, A. (2001). Factors affecting student’ attitudes towards physics. Eğitim ve Bilim, 26 (120), 21-28.
 • Pehlivan, H. ve Köseoğlu, P.(2010). Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.
 • Pehlivan, H. ve Köseoğlu, P. (2011). Fen lisesi öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımlarının incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 90-102.
 • Pehlivan, H. ve Köseoğlu, P. (2011) Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 153-167.
 • Seneddon, P.H; Slaughter, K.A ve Reid, N. (2009). Perseptions, wiew and opinions of university students about physics learning during practical work at school. European Journal of Physics. 30, 1119-1129.
 • Senemoğlu, N.(1989). Öğrenci giriş nitelikleri ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin Matematik dersindeki öğrenme düzeyini yordama gücü. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • Simpson, R.D ve Oliver, J.S (1985) Attitude toward science and achievement motivation profiles of male and female science Students in Grades Six Through ten. Secience Education, 69 (4); 511-526.
 • Talton, E.L. and Simpson, R.D. (1986). "Relationship of attitudes toward self, family, and school with attitude toward science among ado1escents."Science Education, 70(4),365-374.
 • Uz, H. ve Eryılmaz, Ali. (1999). Effects of socioeconomics statüs, locos of control, prior achievement, cumulative GPA, future occupation and achievement in mathematics on students’ attitudes towards Physics. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16-17;105-112.
 • Wambugu, P.W & Changeiywo , J.M. (2008). Effects of mastery learning approach on secondary school students’ physics achievement . Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 4 (3), 293-302.
 • Weinburgh, M. (1995). Gender differences in student attitudes toward science: A meta-analysis of the literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching, 32, 387-398.
 • Woolnough, J.A & Cameron, R.S. (1991). Girls, boys and conceptual physics: An evaluation of a senior secondary physics course. Research in Science Education, 21, 377-344.
 • Zhu, Z. (2007) Learning content, physics self-efficacy, and female students’ physics course-taking. International Education Journal, 2007, 8(2), 204-212.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6772-8125
Author: Hülya Pehlivan

Bibtex @research article { kefdergi511781, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {55 - 64}, doi = {10.24106/kefdergi.2257}, title = {Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Pehlivan, Hülya} }
APA Pehlivan, H . (2019). Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 55-64. DOI: 10.24106/kefdergi.2257
MLA Pehlivan, H . "Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 55-64 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511781>
Chicago Pehlivan, H . "Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 55-64
RIS TY - JOUR T1 - Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi AU - Hülya Pehlivan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2257 DO - 10.24106/kefdergi.2257 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 64 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2257 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2257 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi %A Hülya Pehlivan %T Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2257 %U 10.24106/kefdergi.2257
ISNAD Pehlivan, Hülya . "Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 55-64. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2257