Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 589 - 598 2019-03-15

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları
Attitudes of History Teacher Candidates Who Took Pedagogical Formation Education towards Teaching Profession

Tuba Şengül Bircan [1]

90 193

Araştırma, tarih öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir üniversitenin Edebiyat fakültesinde öğrenim gören 115 tarih öğretmen adayı ile hayata geçirilmiştir. Çetin (2006) tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. 5'li likert olarak hazırlanan ölçek 35 maddeden oluşmuştur. Ölçeğin Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0,96 olarak belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS (23.0) paket programından yararlanılmış ve gerekli istatistiki teknikler kullanılarak analizler yapılarak, sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının cinsiyete ve mesleği seçme nedenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır.

The aims of this research is to determine the attitudes of history teacher candidates towards teaching profession. The study conducted using survey method from quantitative research approaches. This study was carried out with 115 history student teacher who are the faculty of Letters of in a university in the central Anatolia Region at 2014-2015 academic year. Teaching professional attitude scale developed by Çetin (2006) was used as data collection tool. The scale has 35 items consisting 5 likert type, In the scale, Cronbach-alpha reliability coefficient is as 0,96 was determined. Data were analyzed by using the statistical package SPSS (23.0). In the result of research have been found candidate teachers' atitudes towards teaching profession was differed significantly by gender and the reason of choosing a teaching profession

 • Aksoy, M. E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2, 197-212.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Erol, E. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon-ları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 48-62.
 • Ayas, A. (2013). "Eğitimle İlgili Temel Kavramlar". Eğitim Bilimlerine Giriş. Ed. H. Özmen- D. Ekiz. Pegem Akademi. 2-12.
 • Bahadır, F. ve Tuncer, M. (2017). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. Openaccess.firat.edu.tr (13.04.2018)
 • Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleği-ne yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15/59, 345-366.
 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üni-versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örne-ği), Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
 • Çakır, S. ve Akkaya, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenleri ve öğretmenlik eğitimi ile ilgili beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 78-98.
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
 • Demirel, Ö. (2009). Öğretmen sanatı: Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki, Proceedings of International conference on Educational Science ICES’08 1, 23-25 North Cyprus.
 • Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi 19/2, 427-438.
 • Gülşen, C. ve Gündüz, H. Ç. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik uygu-lamasına yönelik görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2(3), 870-883.
 • İlhan, A. Ç. (2004). 21. yüzyılda öğretmen yeterlikleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 58, 40-45.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar, Evrim Basım Yayım, İstanbul.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karatekin, K., Merey, Z. ve Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 70-96.
 • Kyriacou, C. and Kunc, R. (2007). Beginning teachers’ expectations of teaching. Teaching and Teacher Education, 23, 1246–1257.
 • MEB ÖYGGM. (2017), Öğretmen Yeterlikleri. MEB Yayını. Ankara.
 • MEB. (1739). Milli Eğitim Temel Kanunu-Mevzuat. www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf Ocak, G. (2016). Meslek olarak öğretmenlik. Eğitim Bilimine Giriş (Ed. K. Keskinkılıç). Ankara: Pegem Akademi. 37-85.
 • Özder, H., Konedralı, G. ve Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(2), 253-275.
 • Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influence on student attitudes toward science: based on TIMSS data for cyprus. Studies in Eucational Evaluation, 28, 71-86.
 • Pehlivan, K. B. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Sayar, K. (2017). Neden depresyona giriyoruz. http://www.kemalsayar.com/KatagoriDetay-Neden-depresyona-giriyoruz-125.html.(04.01.2018)
 • Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,14(81), 137-146.
 • Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 23.0 paket programı
 • Taşkın Şahin, Ç. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online (Elementary Education Online), 9(2), 922-933.
 • Yalçın, O. M. ve Özgen, B. (2017). Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarının ve öz güven düzeylerinin incelenmesi (KKTC). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 63-80.
 • Yılmaz, M., Bayraktar, R. ve Özdemir, B. G. (2017). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 50-58.
 • Yılmaz, K., Oğuz, A. ve Altınkurt, Y. (2017). Öğretmenlerin liderlik davranışları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 659-675.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7496-3545
Author: Tuba Şengül Bircan

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538057, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {589 - 598}, doi = {10.24106/kefdergi.2606}, title = {Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları}, key = {cite}, author = {Şengül Bircan, Tuba} }
APA Şengül Bircan, T . (2019). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 589-598. DOI: 10.24106/kefdergi.2606
MLA Şengül Bircan, T . "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 589-598 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538057>
Chicago Şengül Bircan, T . "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 589-598
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları AU - Tuba Şengül Bircan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2606 DO - 10.24106/kefdergi.2606 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 589 EP - 598 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2606 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2606 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları %A Tuba Şengül Bircan %T Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2606 %U 10.24106/kefdergi.2606
ISNAD Şengül Bircan, Tuba . "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 589-598. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2606
AMA Şengül Bircan T . Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 589-598.
Vancouver Şengül Bircan T . Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 598-589.