Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 42 - 47 2018-04-26

USING COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER DIAGNOSIS AT AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI

Hilal YEŞİL [1] , Büşra KIRAN [2] , Hakan ALKAN [3] , Büşra ATEŞ [4] , Betül KAYALI [5] , Seda BÜYÜKÇAM [6] , Senem GÜLER [7] , İsmail ÜNLÜ [8] , Zehra Nur SERT [9] , Mükremin UYSAL [10]

245 361

OBJECTIVE: We aimed to determine the frequency of complementary and alternative therapy (CAM) usage and CAM related applications in patients with breast cancer at Afyon Kocatepe University.

MATERIAL AND METHODS: Our study included a total of 70 patients with breast cancer who applied to the Afyon Kocatepe University Medical Faculty Hospital, Medical Oncology and Physical Medicine and Rehabilitation outpatient clinics. A 44-question form including questionnaires on the sociodemographic characteristics of the patients and the CAM methods used were filled out.

RESULTS: Patients with a mean age of 57.5 ± 11.2 years were assigned at least one CAM method as 85.7% (60 people). It was determined that; praying (85.7%) and plants (30%) were as the most preferred CAM method. While 55% of breast cancer patients using the CAM method decided to use oneself, 13.3% of them started to use CAM due to the influence of their family. In our study, only 35% of the patients using CAM were informed about this issue by their doctor. While 32.9% of patients using CAM indicated that they were very beneficial, 44.3% of the patients stated that they applied to these methods immediately after the diagnosis was started.

CONCLUSIONS: It has been determined that our patients use CAM methods frequently, mostly they prefer prayer and herbal methods. In addition, breast cancer patients do not inform health workers about the use of CAM, especially the majority of those continuing with chemotherapy, radiotherapy / hormone therapy were using CAM together. As a result; we also think that health professionals can also interrogate patients in terms of using CAM so that they can also help prevent side effects from using these methods.

AMAÇ: Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde meme kanseri nedeniyle takip edilmekte olan hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanım sıklığının ve TAT ile ilgili uygulamaların belirlenmesi ve incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Polikliniği ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’na başvuran toplam 70 meme kanserli hasta dahil edilmiştir. Hastaların sosoyodemografik özellikleri ile, kullanılan TAT yöntemlerine yönelik sorgulamayı içeren 44 soruluk bir form doldurulmuştur.

BULGULAR: Ortalama yaşları 57.5 ± 11.2 yıl olan hastaların en az bir TAT yöntemi kullanma oranı %85.7 (60 kişi) olarak belirlenmiştir. TAT yöntemi olarak en çok dua etmenin (%85.7) ve bitkilerin (%30) tercih edildiği saptanmıştır. TAT yöntemi kullanan meme kanserli hastaların %55’i TAT kullanmaya kendisi karar verirken, %13.3’ü ailesinin etkisiyle TAT kullanmaya başlamış. Çalışmamızda TAT kullanan hastaların sadece %35’inin bu konuda doktoruna bilgi verdiği görülmüştür. TAT kullanan hastaların %32.9’u çok fayda gördüğünü belirtirken, bu hastaların %44.3’ü tanı aldıktan hemen sonra tedavi süreci başlamadan bu yöntemlere başvurduğunu ifade etmiştir.

SONUÇ: Hastalarımızın TAT yöntemlerini sık olarak kullandıkları, çoğunlukla da dua ve bitkisel yöntemleri tercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca meme kanserli kadınların TAT kullanımı ile ilgili sağlık çalışanlarına bilgi vermediği, özellikle kemoterapi, radyoterapi/ hormon tedavisi devam edenlerin büyük çoğunluğunun beraberinde TAT kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca; sağlık çalışanlarının hastaları TAT kullanma yönünden sorgulamaları, böylelikle bu yöntemlerin kullanımı ile ilgili oluşabilecek yan etkilerin önlenmesine de yardımcı olunabileceğini düşünmekteyiz.
 • Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancerstatistics 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225-49.
 • Özmen V. Breast Cancer in Turkey: Clinical andHistopathological Characteristics (Analysis of 13.240 Patients) J Breast Health 2014; 10: 98-105.
 • Tuncer M. Significance of cancer in Turkey, the burden ofdisease and cancer control policies (Volume 74). In: Tuncer M., eds. Cancer Control in Turkey, Ankara, Onur Press, Health Ministry Publication, 2008: 5-9.
 • Montazeri A. Health-related quality of life in breast cancerpatients: A bibliographic review of the literature from 1974 to 2007. J Exp Clin Cancer Res 2008; 27:32.
 • Akcay D, Gözüm S. Kemoterapi alan meme kanserlihastalarda, kemoterapinin yan etkilerine ilişkin verilen eğitim ve evde izlemin yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. J Breast Health 2012; 8: 191-9.
 • Henneghan AM, Harrison T. Complementary and alternativemedicine therapies as symptom management strategies for the late effects of breast cancer treatment. J Holist Nurs. 2015;33:84-97.
 • Brems C, Barnett J, Parret VC, Metzger J, Johnson ME.Alternative and complementary treatment needs and experiences of women with breast cancer. J Altern Complement Med. 2013 Jul;19:657-63.
 • Tokaç M. Geleneksel tıbba akademik yaklaşım: GETTAM.Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Derg. 2012;( 22):82–5.
 • Gilmour J, Harrison C, Asadi L, Cohen MH, Vohra S. Hospitalsand complementary and alternative medicine: managing responsibilities, risk, and potential liability. Pediatrics, 2011; 128:193–9.
 • Oğuz NY. Toplum, bilim ve tıp etiği açısından alternatif tıp ve halk tıbbı. Bilim ve Ütopya Derg. 1996;25:36–7.
 • Mollaoğlu M, Aciyurt A. Use of complementary andalternative medicine among patients with chronic diseases. Acta Clin Croat. 2013;52(2):181-8.
 • Wanchai A, Armer JM, Stewart BR. Complementary andalternative medicine use among women with breast cancer: a systematic review. Clin J Oncol Nurs. 2010;14:45-55.
 • Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE. Clinical practiceguidelines on the use of integrative therapies as supportive care in patients treated for breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr 2014;2014:346-58.
 • Yavuz M., İlçe A.Ö., Kaymakçı S., Bildik G., Dıramalı A.Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Türkiye Klinikleri. 2007; 27:680-6.
 • Kav S, Hanogu Z, Algıer L. Türkiye’de kanserli hastalardatamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 2008; 1(18):32-8.
 • Greenlee H, Neugut AI, Falci L et al. Association BetweenComplementary and Alternative Medicine Use and Breast Cancer Chemotherapy Initiation: The Breast Cancer Quality of Care (BQUAL) Study. JAMA Oncol. 2016; 2:1170-6.
 • Kurt H, Keşkek Ö, Çil T, Canataroğlu A. Meme kanserlihastalarda tamamlayıcı/ alternatif tedavi kullanımı. Türk Onkoloji Dergisi 2013;28(1):10-5.
 • Geffen JR. Integrative oncology for the whole person: amultidimensional approach to cancer care. Integr Cancer Ther. 2010; 9: 105–21.
 • Can G, Demir M, Aydiner A. Complementary and alternative therapies used by Turkish breast cancer patients undergoing chemotherapy. Breast Care (Basel). 2012;7: 471-5.
 • Kaseb AO, Chinnakannu K, Chen D, et al. Androgen receptor and E2F-1 targeted thymoquinone therapy for hormone-refractory prostate cancer. Cancer Res. 2007; 67: 7782-7788.
 • Halawani E. Antibacterial activity of thymoquinone andthymohydroquinone of Nigella sativa L. and their interaction with some antibiotics. Advan Biol Res. 2009; 3: 148-152.
 • Burits M, Bucar F. Antioxidant activity of Nigella sativaessential oil. Phytother Res. 2000; 14: 323-328.
 • Hübner J, Hanf V. Commonly used methods ofcomplementary medicine in the treatment of breast cancer. Breast Care (Basel). 2013;8: 341-7.
 • Bebiş H, Akpunar D, Coşkun S, Özdemir S. Meme KanserliHastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı: Literatür Taraması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştıma Dergisi. 2014;11: 6-14.
 • Lawenda BD, Kelly KM, Ladas EJ, et al. Should supplemental antioxidant administration be avoided during chemotherapy and radiation therapy? J Natl Cancer Inst. 2008;100:773-783.
 • Molassiotis A, Scott J. Complementary and alternativemedicine use in breast cancer patients in Europe. Support Care Cancer 2006; 14:260-267.
 • Kang EJ, Yang E, Kim SM, et al.. Complementary andalternative medicine use and assessment of quality of life in Korean breast cancer patients: A descriptive study. Support Care Cancer 2012; 20:461-473.
 • McLay JS., George DS, Rore C. Complementary andalternative medicines use by Scottish women with breast cancer. What, why and the potential for drug interactions? Eur J Clin Pharmacol. 2012; 68: 811-819.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Hilal YEŞİL (Primary Author)

Author: Büşra KIRAN

Author: Hakan ALKAN

Author: Büşra ATEŞ

Author: Betül KAYALI

Author: Seda BÜYÜKÇAM

Author: Senem GÜLER

Author: İsmail ÜNLÜ

Author: Zehra Nur SERT

Author: Mükremin UYSAL

Bibtex @research article { kocatepetip419014, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {42 - 47}, doi = {10.18229/kocatepetip.419014}, title = {AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI}, key = {cite}, author = {YEŞİL, Hilal and KIRAN, Büşra and ALKAN, Hakan and ATEŞ, Büşra and KAYALI, Betül and BÜYÜKÇAM, Seda and GÜLER, Senem and ÜNLÜ, İsmail and SERT, Zehra Nur and UYSAL, Mükremin} }
APA YEŞİL, H , KIRAN, B , ALKAN, H , ATEŞ, B , KAYALI, B , BÜYÜKÇAM, S , GÜLER, S , ÜNLÜ, İ , SERT, Z , UYSAL, M . (2018). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. Kocatepe Tıp Dergisi, 19 (2), 42-47. DOI: 10.18229/kocatepetip.419014
MLA YEŞİL, H , KIRAN, B , ALKAN, H , ATEŞ, B , KAYALI, B , BÜYÜKÇAM, S , GÜLER, S , ÜNLÜ, İ , SERT, Z , UYSAL, M . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018): 42-47 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/36792/419014>
Chicago YEŞİL, H , KIRAN, B , ALKAN, H , ATEŞ, B , KAYALI, B , BÜYÜKÇAM, S , GÜLER, S , ÜNLÜ, İ , SERT, Z , UYSAL, M . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018): 42-47
RIS TY - JOUR T1 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI AU - Hilal YEŞİL , Büşra KIRAN , Hakan ALKAN , Büşra ATEŞ , Betül KAYALI , Seda BÜYÜKÇAM , Senem GÜLER , İsmail ÜNLÜ , Zehra Nur SERT , Mükremin UYSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.419014 DO - 10.18229/kocatepetip.419014 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 47 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.419014 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.419014 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI %A Hilal YEŞİL , Büşra KIRAN , Hakan ALKAN , Büşra ATEŞ , Betül KAYALI , Seda BÜYÜKÇAM , Senem GÜLER , İsmail ÜNLÜ , Zehra Nur SERT , Mükremin UYSAL %T AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI %D 2018 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 19 %N 2 %R doi: 10.18229/kocatepetip.419014 %U 10.18229/kocatepetip.419014
ISNAD YEŞİL, Hilal , KIRAN, Büşra , ALKAN, Hakan , ATEŞ, Büşra , KAYALI, Betül , BÜYÜKÇAM, Seda , GÜLER, Senem , ÜNLÜ, İsmail , SERT, Zehra Nur , UYSAL, Mükremin . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI". Kocatepe Tıp Dergisi 19 / 2 (April 2018): 42-47. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.419014