Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 538 - 548 2018-12-27

ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CLIMATE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE CASE OF A PRIVATE HOSPITAL

Türker BAŞ [1] , Mustafa AMARAT [2] , Özgün ÜNAL [3] , Ayhan DURMUŞ [4] , Şeyma BOZ [5]

105 260

Sağlık kurumları emek yoğun hizmet veren kuruluşlardır. Bu kurumların amaçlarının arasında örgüte değer katan, nitelikli ve tecrübeli çalışanları örgüte dâhil edilmesi, örgütte kalmalarını sağlanması ve örgüte olan bağlılıklarını arttırılması gösterilebilir. Örgütsel İklim çalışanların örgütteki mevcut psikolojik durumu algılama biçimleri olarak tanımlanabilir. Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının örgütsel iklimin örgütsel bağlılığa etkisini tespit etmektir. Araştırma İstanbul ilinde faaliyet gösteren 501 çalışanlı bir özel hastanede gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında tüm çalışanlara ulaşılmak hedeflenmiş fakat 179 (%35) çalışandan geri dönüş alınabilmiştir.  Örgütsel bağlılık ile örgütsel iklim arasında pozitif yönlü güçlü ilişki(r=0,626) bulunmuştur. Örgütsel iklimin örgütsel bağlılığa etkisini ortaya koymak amacıyla oluşturulan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır. Çalışmanın sonuçları örgütsel iklimin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediğini (R2=0,392) ortaya koymaktadır. Sağlık kuruluşlarının yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için mevcut çalışanlarının örgütte kalmasını sağlaması ve örgütün çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum haline getirmesine bağlıdır. Bu neden ile örgüt içinde var olan örgütsel iklimi pozitif hale getirmek için çalışmalar yapılması örgütün uzun vadeli hedeflerine ulaşması için önemli görülmektedir.

Health institutions are labor intensive services. Among the purposes of these institutions are the inclusion of qualified and experienced employees, ensuring that these personnel continue to work in the hospital and increasing their commitment to the hospital. It is possible to define organizational climate as the way in which occupants perceive the current psychological state in the organization. The aim of this study is to determine the effect of organizational climate on organizational commitment. The research was conducted in a private hospital in Istanbul with 350 bed capacity and 501 employees. Within the scope of the study, it was aimed to reach all employees but 179 (35%) health employees were reached. A positive relationship between organizational commitment and organizational climate (r = 0.626) was found. The regression model designed to reveal the effect of organizational climate on organizational commitment is statistically significant. Findings of the study show that organizational climate influences organizational commitment positively (R2 = 0.392). In order for health organizations to survive in an intensely competitive environment, it is up to the existing employees to remain in the organization and to make it an institution preferred by employees. For this reason, studies to make the organizational climate within the organization positive are considered important for the organization to achieve its long-term goals.

 • AKBOLAT, M., IŞIK,O. ve TENGİLİMOĞLU,D. (2015). Personel Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın İş Tatminine Etkisi. İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi.17(2), 3-37.
 • AKBOLAT, M., KAHRAMAN,G. ve ÖZTÜRK, T.(2016). Sağlık Çalışanlarının İş yaşamlarında Karşılaştıkları İş-Aile Çatışması Örgütsel Bağlılıklarını Etkiler mi?: Sakarya İli Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi.,19(2),153-169.
 • ALLEN, N. J., ve MEYER, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational and organizational psychology, 63(1), 1-18.
 • AVCI, A. (2016). Stres Faktörleri ve Örgütsel İklimin Çağrı Merkezi Çalışan Performansı Üzerine Etkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BALAY, R. (2014). Örgütsel Bağlılık. Ankara. Nobel Yayınevi.
 • CAMCI, V. (2013). Çalışanların örgüte bağlılıkları ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi: bankacılık sektöründe bir uygulama. Doktora Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÇAĞLAR, M. E. (2008). Örgütsel İklimin örgütsel bağlılık üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ÇİMEN M. (2017) Sağlık kurumlarında Örgütsel Bağlılık Edt. ÇİMEN, M. ve DENİZ, S. İçinde, Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • ÇOBAN, R. (2016). Örgütsel iklim ile çalışan bağlılığı arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştırma / Örgütsel i̇kli̇m i̇le çalişan bağliliği arasindaki̇ i̇li̇şki̇leri̇ beli̇rlemeye yöneli̇k bi̇r araştirma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • DENİZ, M ve ÇOBAN, R. (2016). Örgütsel İklimin Çalışan Bağlılığına Etkisi ve Bir Araştırma. Birey ve Toplum. 6(12), 49-72.
 • EREN, E. (2008). Örgütsel davranış ve Yönetim Psikolojisi. 11. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • ETZİONİ, A. (1975). A comprehensive analysis of complex organizations (rev. ed.). New York, NY: Free Press
 • GÖK, S. (2009). Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 587-605.
 • HERSCOVITCH, L. ve JOHN. P.(2002) Commitment to Organizational Change: Extension of a Three-Component Model. Journal of Applied Psychology, 87(3), 474-87.
 • İBİCİOĞLU, H. (2000). Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 15(1), 13-22.
 • KANTER, RM. (1968). Commitment and Social Organization: A Study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities”, American Sociological Review, 33(4), 499-517.
 • LANDY, J. F.(1988). Psychology Of Work Behavior, California. USA
 • Liderlik Modelleri http://www.nlphaber.com/nlphaber-yazarlar-268/liderlik-modelleri.html, Erişim Tarihi: 09/11/2017.
 • LİTWİN, G.H. ve Stringer, R.A. (1968). Motivation and Organizational Climate, Division and Research, Harvard Business Scholl, Boston.
 • MATHİEU, J. E. ve ZAJAC, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108(2), 171-194.
 • MCMURRAY, A. J., SCOTT, D. R., ve PACE, R. W. (2004). The relationship between organizational commitment and organizational climate in manufacturing. Human Resource Development Quarterly, 15(4), 473-488.
 • MEYER, J.P., L. J. STANLEY, N. ve PARFYONOVA, M. (2012). Employee Commitment İn Context: The Nature And İmplication Of Commitment Profiles‛ Journal of Vocational Behavior, 80, 1–16.
 • MOWDAY, R.T., STEERS, R.M. ve PORTER, L.W. (1979). The Measurement Of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.
 • MOWDAY, R.T., PORTER, L.W. ve STEERS, R.M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, New york: Academic Pres.
 • NORTHCRAFT, G. B. ve NEALE, M. A. (1990). Organizational behavior: a management challenge. Chicago: Dryden Press.
 • OBENG, K. ve I. UGBORO (2003) “Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study”, Journal of The Transportation Research Forum., 57(2), 83-98.
 • ÖZDEMİR, F. (2006). Örgütsel iklimin iş tatmin düzeyine etkisi: tekstil sektöründe bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • ÖZKAYA, M.O., DEVECİ KOCAKOÇ, İ. ve KARAA,E. (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Yönetim ve Ekonomi. 13(2).77-96.
 • PAKNADEL, C. (1988). Örgütsel iklim ve iş doyumu. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • SCHULER, R. S. (1995), Managing Human Resources, New York: West Publishing Company.
 • SEYHAN, M. (2014). İşletmelerde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler: Gümrük Memurları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • STEERS, R. M. (1977). Antecedents And Outcomes Of Organizational Commitment. Administrative science quarterly, 46-56.
 • ŞENTURAN, Ş. (2014). Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış, İstanbul: Beta Basım AŞ, .
 • TEKİNGÜNDÜZ S. ve TENGİLİMOĞLU D. (2013) Hastane Çalışanlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Belirlenmesi. Sayıştay Dergisi. 91, 77-103
 • TUTAR, H. (2016). Örgütsel Davranış (Örgüt Teorileri ve Çağdaş Yaklaşımlar Açısından) 1.baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. .
 • TUTAR, H.,ve ALTINÖZ, M. (2010). Örgütsel İklimin İş gören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalât İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 196-218.
 • Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, https://www.tide.org.tr/uploads/news/SertifikasyonElKitabi.pdf, Erişim Tarihi: 09/11/2017.
 • YILDIRIM, F. (2002), Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • YÜCELER, A. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 445-458.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8761-4109
Author: Türker BAŞ

Orcid: 0000-0001-8954-6314
Author: Mustafa AMARAT

Orcid: 0000-0002-1245-2456
Author: Özgün ÜNAL

Orcid: 0000-0001-8362-2769
Author: Ayhan DURMUŞ (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4049-4397
Author: Şeyma BOZ

APA BAŞ, T , AMARAT, M , ÜNAL, Ö , DURMUŞ, A , BOZ, Ş . (2018). ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 538-548. DOI: 10.30798/makuiibf.431157