Year 2014, Volume 6, Issue 10, Pages 124 - 142 2014-08-05

Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept

Hasan YÜKSEL [1]

275 569

Çalışma ilişkileri günümüz insanının mutluluğu, refahı ve toplumsal barışı için en temel belirleyicilerdendir. Tarihsel süreç içerisinde çalışmanın dinamik yönüne bakıldığında iki temel olgunun ortaya çıktığı görülecektir. Bunlardan birincisi emeğin kas gücüyle ve buharla çalışan sanayi tesisleriyle yani fabrikayla özdeşleştiği sanayi devrimi, ikincisi ise çalışma zamanının endüstri öncesi dönemde var olan eski ‘doğal’ seyrine döndüğü ve emeğin bilgiyle birlikte düşünüldüğü bilgi devrimidir. Sanayi devrimiyle rutin ve ritmik bir hal alan çalışma zamanı, sanayi devriminden sonraki süreçte tarım döneminde olduğu gibi dar kalıplarından kurtularak belirli bir mekân ve süreçten tamamen sıyrılmıştır. Daha açık ifadesiyle çalışma zamanı endüstri sonrası dönemde dar kalıplarından sıyrılarak, zaman ve mekân boyutunu aşarak doğal haline geri dönmüştür. Makalenin temel konusu çalışma zamanının geçirdiği bu dönüşümün temel çıkış noktalarını sebep ve sonuçlarıyla ele almak ve bu durumsal çerçevenin temel dinamiğini ortaya koymaktır.

Sanayi Devrimi, Bilgi Çağı, Çalışmada Zaman, Çalışma Kavramı
 • Andersen, Margaret L. ve Taylor,Howard F. (2008), SociologyUnderstanding A DiverseSociety, ThomsonLearning Incorporation, Fourth Edition, USA.
 • Ateş, Davut (2006), “Küreselleşme Ne Kadar Tek Boyutlu”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7/1, ss. 25-38.
 • Bacak, Bünyamin ve Şahin, Levent (2005), “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Esnek Çalışma
 • Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Tehditler ve Fırsatlar” İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 55, Sayı 1, ss. 325-340.
 • Crafts,Nicholas (1995), “ExogenousorEndogenousGrowth? TheIndustrialRevolutionReconsidered”, TheJournal of Economic History, Vol 55, Number 4, ss. 745-772.
 • Crafts, Nicholas (2004), “Productivity Growth in The Industrial Revolution: A New Growth Accounting Perspective”, The Journal of Economic History, Vol 64, No 2, ss. 521-535.
 • Çeken, Hüseyin, Ökten, Şevket ve Ateşoğlu, Levent (2008), “Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, ss. 79-95.
 • Davies,Gary (1994), “WhatShould Time Be?”, European Journal of Marketing, Vol 28, No 8/9, ss. 100113.
 • Dobbins Richard ve PettmanBarrie O. (1998), “CreatingMore Time”, EqualOpportunities International, Vol 17, ss. 18-27.
 • Dubnick, Mel veHolt,Lynne (1985), “IndustrialPolicyandTheStates”, Publius, Vol 15, No 1, ss. 113-129.
 • Dursun Çiler (2000), “Zaman: Modern ve Postmodern”, Toplum ve Bilim Dergisi, ss. 189-211.
 • Ekin, Nusret (1989), Endüstri İlişkileri, Beşinci Baskı, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yayın No: 104, İstanbul.
 • Ekkehart, Krippendorf (1973), “Peace Research and Industrial Revolution”, Journal of Peace Research, Vol 10, No 3, Special Issue: Peace Research In The Federal Republic of Germany, ss. 185-201.
 • Forsyth,Patrick (2010), Successful Time Management, Revised Second Edition, ReplikaPressPublication, UK, USA, India.
 • Fraser, J.T. (1986) “Theproblems of exportingFaust”, Time, Science, Society in China and the West: The Study of Timeiçinde, (der.) J. T. Fraser, N. Lawrence, F. C. Haber, University of Massachusetts Press, Amherst..
 • Grint,Keith (1998), Çalışma Sosyolojisi(Çev. Veysel Bozkurt), Alfa Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Güvercin, Cemal Hüseyin (2004), “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 57, Sayı 2, ss. 89-95.
 • Güzel, Serkan (2008), Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Literatür Yayıncılık.
 • Halis, Çetin (2002), “Liberalizmin Tarihsel Kökleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, ss. 79-96.
 • Harley, Knick (2003), “Growth Theory and Industrial Revolutions in Britain and America”, The Canadian Journal of Economics, Vol 36, No 4, ss. 809-831.
 • Harris,Jason (2008), Time Management 100 SuccessSecretsThe 100 MostAskedQuestions on Skills, Tips, Training, Tools andTechniquesforEffective Time Management.
 • Harris, Paul A. (2007), “President’sAddressCosmicEpicsand Global Epics” EditedbyJoAllisonParker, Paul A. Harris, ve ChristianSteineck, Time: LimitsandConstraints, International Studyfor The Study of Time Conference, USA.
 • Housel, Debra J. (2008), Industrial Revolution, Teacher Created Materials Publishing, USA.
 • Keleş, Ruşen (2005), “Kent ve Kültür Üzerine”, Mülkiye Dergisi, Cilt 29, Sayı 246, , ss. 9-18.
 • Küçükkalay, Mesut (1997), “Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 2, Güz, ss. 51-68.
 • Landers, John (2005), “TheDestructiveness of Pre-IndustrialWarfare: Political and Technological Determinants”, Journal of Peace Research, Vol 42, No 4, ss. 455-470.
 • Landes, David S. (2003), The Unbound Prometheus, Technological Change and Industrial Development in Western Europea from 1750 to The Present, Cambridge University Press, Second .
 • Langton, John (1984), “The Industrial Revolution and The Regional Geography of England”, Transactions of The Institute of British Geographers, New Series, Vol 9, No 2, ss. 145 145-167.
 • Leopold, John ve KarstenLuchien (2003), “Time and Management”, GuestEditorial, PersonnelReview, Vol 32, No 4, ss. 403-404.
 • Malik, Yılmaz (2003), “Bilgi Merkezleri ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4, 2, ss. 257-268.
 • Marktanner,Marcus ve Nasr,Joanna (2009), “Potentials of Democratization, Demilitarization, Industrialization, andContraception”, Journal of Economic Studies, Vol 36, No 3, ss. 236-249.
 • Mokyr,Joel (2003), “WhyWasTheIndustrialRevolution A EuropeanPhenomenon?”, Supreme Court EconomicReview, Vol 10, ss. 27-63.
 • More, Charles (2000), Understanding The Industrial Revolution, Routledge Publication, USA, New York, Canada.
 • Ören, Kenan (2012), Çalışma Sosyolojisi Ders Notları.
 • Özdemir, Ürün Anıl (2012), “Taylorizmden Kapitalist Endüstriyel Üretim Sürecine Küreselleşme Bağlamında Reklam”, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 19, ss. 8-39.
 • Parlak, Zeki (2004), “Sanayi Ötesi Toplum Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirilmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, ss. 95-125.
 • Patten, John (1977), “Urban Occupations in Pre-IndustrialEngland”, Transactions of The Institute of British Geographers, New Series, Vol 2, No 3, ss. 296-313.
 • Pearson, Robin ve Richardson, David (2001), “Business Networking in The Industrial Revolution”, The Economic History Review, Vol 54, No 4, ss. 657-679.
 • Pierce, Alan (2005), American Moments The Industrial Revolution, ABDO Publishing Company, USA. Reeves, Richard (2003), Çalışmayı Zevke Dönüştürmek Mutlu Pazartesiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yayınları, Çeviren Ahmet Kardam, İstanbul, 2003.
 • Roberts,Josy (1998), Time Management YourQuestionsandAnswers, TrotmanandCompany Limited Publication, UK.
 • Rose,Stewart (2008), DocumentingThe Past The Industrial Revolution, Oriental Press Publication, London.
 • Scranton, Philip (1999), “MultipleIndustrializations: Urban Manifacturing Development in theAmericanMidwest, 1880-1925”, Journal of Design History, Vol 12, No 1, ss. 45-63.
 • Smith, Nigel (2002), TheIndustrialRevolution, EventsandOutcomes, EvansBrothers Limited Publication, UK.
 • Topcuk, Yılmaz (2006), Esnek Çalışma ve Esnek Çalışanların Sosyal Güvenliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Türkdoğan,Orhan (2009),Türk Sanayi Toplumu, Timaş Yayınları, 2. Baskı, Sosyoloji Dizisi, İstanbul.
 • Uusitalo,Olavi ve Mikkola,Toni (2010), “RevisitingThe Case of FloatGlassUnderstandingThe Industrial Revolution Through The Design Envelope”, EuropeanJournal of Innovation Management, Vol 13, No 1, ss. 24-45.
 • Voth, Hans Joachim (2003), “Living Standards During The Industrial Revolution: An Economist’s Guide”, The American Economic Review, Vol 93, No 2, Papers and Proceedings of the One Hundred Fifteenth Annual Meeting of The American Economic Association, Wahington D.C, ss. 221-226.
 • Yılmaz, Abdullah ve Aslan, Seyfettin (2002), “Örgütsel Zaman Yönetimi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, ss. 25-46.
 • Yılmaz, Gökçen (2008), Kuzey Amerika Sanayi Devrimi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Zanden, Jan Luiten Van (2009), TheLong Road ToThe Industrial Revolution The European Economy in A Global Perspective, 1000-1800, Hotei Publishing, TheNetherlands.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hasan YÜKSEL

Dates

Publication Date: August 5, 2014

Bibtex @ { makusobed206801, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {124 - 142}, doi = {10.20875/sb.45774}, title = {Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept}, key = {cite}, author = {YÜKSEL, Hasan} }
APA YÜKSEL, H . (2014). Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 124-142. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206801
MLA YÜKSEL, H . "Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 124-142 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206801>
Chicago YÜKSEL, H . "Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 124-142
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept AU - Hasan YÜKSEL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 142 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept %A Hasan YÜKSEL %T Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD YÜKSEL, Hasan . "Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (August 2014): 124-142.
AMA YÜKSEL H . Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 124-142.
Vancouver YÜKSEL H . Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 142-124.