Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 196 - 219 2015-06-03

İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU

Hamza Bahadır ESER [1] , Ömer GÜLER [2]

433 1044

Çalışmanın amacı, kişiler arası iletişimde sıkça kullanılan internet ve sosyal ağların, siyasal katılım  üzerine etkisini incelemektir. Bu kapsamda, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olan, 1050 katılımcı arasında yapılan çalışmada, siyasal tutumların davranışsal öğesini oluşturan siyasal katılım davranışı üzerinde,  internet ve sosyal ağlarla ilgili, çeşitli bağımsız değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, internet ve sosyal ağlar üzerinden siyasilerle iletişime geçme, fikir paylaşımı, siyasal içerikli haber takibi gibi faaliyetlerin sıklığı ve bu faaliyetlerin doğru bulunması ile ilgili bağımsız değişkenler ile siyasal katılım bağımlı değişkeni arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Tutum, Siyasal Tutum, Siyasal Katılım, İnternet, Sosyal Ağlar.
 • Ak, Belma (2010), “Hipotez Testi”, içinde: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ed: Şeref Kalaycı, Asil Yayınları, Ankara, (65-69).
 • Allen, Douglas W.- Johnson, Steve (1998), İnternet Öğrenim Kılavuzu, Ed: Cahit Akın, Çev. Alfa Çeviri Grubu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Anduiza, Eva- Gallego, Aina-Cantijoch, Marta (2010), “Online Political Participation in Spain: The Impact of Traditional and Internet Resources”, Journal of Information Technology & Politics, 7(4), ( 356- 368)
 • Aslan, Bora (2007), “Web 2.0, Teknikleri ve Uygulamaları”, XII. Türkiye’de Internet Konferansı Bildirileri, ( 351-357).
 • Aydın, Mustafa (2011), Siyasetin Sosyolojisi Bir Sosyal Kurum Olarak Siyaset, Açılım Kitap, İstanbul. Babacan, M. Emin-Haşlak, İrfan- Hira, İsmail (2011), “Sosyal Medya ve Arap Baharı”, Akademik İncelemeler Dergisi, 6: 2, (63-92).
 • Barron, Billy-Ellsworth, Jill H.-Savetz, Kevin, M. (1998), The Internet Unleashed, Ed: Tan Deniz Sarıhan, Çev. Nezihe Bahar, Devrim Türkmen, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Baumgartner, Jody C.- Morris, Jonathan S. (2010), “MyFaceTube Politics: Social Networking Web Sites and Political Engagement of Young Adults”, Social Science Computer Review, 28(1), (24-44).
 • Baykal, Deniz (1970), Siyasal Katılma: Bir Davranış İncelemesi, AÜSBF Yayınları, Ankara.
 • Bealey, Frank- Johnson, Allan G. (1999), The Blackwell Dictionary of Political Science: A User’s Guide to Its Terms, Blackwell Publishing.
 • Bimber, Bruce-Copeland, Lauren (2013), “Digital Media and Traditional Political Participation Over Time in the U.S.”, Journal of Information Technology & Politics, 10(2), (125-137).
 • Boulianne, Shelley (2009), “Does Internet Use Affect Engagement? A Meta-Analysis of Research”, Political Communication, 26(2), (193-211).
 • Boyd, Danah M.-Ellison, Nicole B. (2008), “Social Network Sites: Definition, History and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), ( 210-230).
 • Brown, Rob (2009), Public Relations and the Social Web, Replika Press Pvt. Ltd., India.
 • Burkhart, James A.-Eisenstein, James- Fleming Theodore, vd. (1972). Strategies for Political Participation, Winthrop Publishers Inc., Cambridge, Massachusetts.
 • Büyüköztürk, Şener (2012), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı-İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pagem Akademi, Ankara.
 • Calenda, Davide-Meijer, Alber (2009), “Young People, The Internet And Political Participation”, Information, Communication and Society, 12:6, (879-898).
 • Cogburn, Derrick L.-Vasquez, Fatima K. Espinoza (2011), “From Networked Nominee to Networked Nation: Examining the Impact of Web 2.0 and Social Media on Political Participation and Civic Engagement in the 2008 Obama Campaign”, Journal of Political Marketing, 10:1-2, (189-213).
 • Correa, Teresa-Hinsley, Amber W.-De Zuniga, Homero G. (2010), “Who Interacts on the Web?: The Intersection of Users’ Personality and Social Media Use”, Computers in Human Behavior, 26(2), ( 247- 253).
 • Çam, Esat (2011), Siyaset Bilimine Giriş, DER Yayınevi, İstanbul. Daver, Bülent (1993), Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Dursun, Davut (2012), Siyaset Bilimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Duverger, Maurice (Yayın Tarihi Yok), Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, Cep Üniversitesi, İletişim Yayınevi, İstanbul.
 • Evans, Heather. K.-Ulbig, Stacy (2012), “Social Butterflies and Politics: Exploring the Link Between Sociability and Political Engagement, Online and Off.”, Journal of Information Technology & Politics, 9(4), (402-414).
 • Faulks, Keith (2000), Political Sociology A Critical Introduction, New York University Press, New York.
 • Gajora, Liviu (2011), “Effects Of Internet Use On Actual And Self-Perceived Political Knowledge, Issue Certainty and Political Participation”, A Thesis Submitted To The Graduate Faculty Of Wake Forest University Graduate School Of Arts And Sciences.
 • Gibson, Rachael K.-McAllister, Ian (2013), “Online Social Ties and Political Engagement”, Journal of Information Technology & Politics, 10(1), ( 21-34).
 • Gibson, Rachael, McAllister, Ian (2005), “Does Cyber Campaigning Win Votes? Online Communication in the 2004 Australian Election”, Center for the Study of Democracy. UC Irvine: Center for the Study of Democracy. Retrieved from: http://escholarship.org/uc/item/6tn8c287, (1-20).
 • Griffith, Jeffrey-Bandeira, Cristina Leston (2012), “How Are Parliaments Using New Media to Engage with Citizens?”, The Journal of Legislative Studies, 18(3-4), (496-513).
 • Gündüz, Uğur- Pembecioğlu, Nilüfer (2014), “The Role Of Social Media in The Sharing and Delivery Of Authoritative and Governmental Issues”, European Journal of Research on Education, 2014, Special Issue: Contemporary Studies in Social Science, ( 24-40).
 • Howard, Philip- N., Duffy, Aiden- Freelon, Deen, vd. (2011), “Opening Closed Regimes: What was the Role of social Media During the Arab Spring?”, Working Paper, Project on Information Technology&Political Islam, (1-30).
 • Johnson, Thomas J.- Kaye, Barbara K. (2003), “A Boost or Bust for Democracy? How the Web Influenced Political Attitudes and Behaviors in the 1996 and 2000 Presidential Elections”, The International Journal of Press/Politics, 8(3), (9-34).
 • Kalaycı, Şeref (2010), “Faktör Analizi”, içinde: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ed: Şeref Kalaycı, Asil Yayınları, Ankara, (321-331).
 • Kalaycıoğlu, Ersin (1984), Çağdaş Siyasal Bilim,Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul. Kapani, Münci (2014), Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • Karaatlı, Meltem (2010), “Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi”, içinde: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ed: Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, (3-47).
 • Karagöz, Kezban (2014), “Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri”, İletişim ve Diplomasi, 1(1), (131-157).
 • Kayış, Aliye (2010), “Güvenilirlik Analizi”, içinde: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ed: Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, (403-419).
 • Kenski, Kate- Stroud, Natalie J. (2006), “Connections Between Internet Use and Political Efficacy, Knowledge and Participation”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(2), (173-192).
 • Kesen, Mesut (2013), “Sosyal Medya Etkisi ve Gezi Parkı”, İdarecinin Sesi, Mayıs- Haziran 2013, (16- 21).
 • Kışlalı, Ahmet Taner (2000), Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Kim, Kyun S.- Kim, Yong C. (2007), “New and Old Media Uses and Political Engagement Among Korean Adolescents”, Asian Journal of Communication, 17(4), (342-361). Köksal, Ahmet T. (1997), İnternet Sizden Korksun, Pusula Yayıncılık, İstanbul
 • Lewis, Mitzi (2010), “A Hierarchical Regression Analysis Of The Relationship Between Blog Reading, Online Political Activity, and Voting During The 2008 Presidential Campaign”, Dissertation Prepared For The Degree Of Doctor Of Philosophy.
 • Macnamara, Jim-Sakinofsky, Phyllis-Beattie, Jenni (2012), “E-electoral Engagement: How Governments Use Social Media to Engage Voters”, Australian Journal of Political Science, 47(4), (623-639).
 • Magstadt, Thomas M.- Schotten, Peter M. (1993), Understanding Politics, Ideas, Institutions and Issues, St. Martin’s Press Inc., New York.
 • McClurg, Scott D. (2003), “Social Networks and Political Participation: The Role of Social Interaction in Explaining Political Participation”, Political Research Quarterly, 56(4), (449-464).
 • Mengyang, Zhao- Junya, Lin.- Yingying, Liu vd. (2013), “The Effects of Weibo Use on Political Trust and Social Trust among College Students in Mainland China”, IAMCR 2013 Conference Dublin, 25-29 June 2013, M.Sc. in New Media School of Journalism & Communication, The Chinese University of Hong Kong, (1-24).
 • Milbrath, Lester W. (1965), Political Participation, Rand McNally&Company, Chicago.
 • Murray, Kristine E.- Waller, Rhonda (2007), “Social Networking Goes Abroad”, International Educator, 16(3), (56-59).
 • Newnham, Jack- Bell, Peter (2012), “Social Network Media and Political Activism: A Growing Challenge for Law Enforcement,”Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 7(1), (36-50).
 • Özdamar, Kazım (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Öztekin, Ali (2014), Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara. Pempek, Tiffany A.- Yermolayeva, Yevdokiya A.- Calvert, Sandra L. (2009), “College Students' Social Networking Experiences on Facebook”, Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), (227-238).
 • Quintelier, Ellen- Vissers, Sarah, (2008), “The Effect of Internet Use on Political Participation an Analysis of Survey Results for 16-year-olds in Belgium”, Social Science Computer Review, 26(4), (411- 427).
 • Rice, Laurie L.- Moffett, Kenneth W.- Madupalli, Ramana (2012), “Campaign-Related Social Networking and the Political Participation of College Students”, Social Science Computer Review, 0894439312455474, 31(3), ( 257-279).
 • Rozell, Mark J.- Mayer, Jeremy D. (2008), Media Power, Media Politics, Rowman & Littlefield.
 • Roskin, Michael G.- Cord, Robert, L- Medeiros, James A. vd. (1991), Political Science An Introduction, Fourth Edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
 • Skoric, Marko M.- Poor, Nathaniel (2013), “Youth Engagement in Singapore: The Interplay of Social and Traditional Media”, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 57(2), (187-204).
 • Sungur, Onur (2010), “Korelasyon Analizi”, içinde: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ed: Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ( 115-127).
 • Şahin, Baki (2009), “Metodoloji”, içinde: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ed: Abdurahman Tanrıöğen, Anı Yayıncılık, Ankara, ( 111-130).
 • Telli, Azime (2012), “Mısır Devrimi'nde Sosyal Medyanın Rolü”, Bilge Strateji, 4(7), (65-91).
 • Temel, Faruk- Önürmen, Onur- Köprü, Mehmet (2014), “Seçim Kampanyalarında Dijital Araçlar Ve İnternetin Yeri: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Global Media Journal: Turkish Edition, 5(9), (322-337).
 • Uysal, Mithat, Tunç, Murat (1996), Kullanım Tekniği ve İş Dünyasında İnternet, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Vaccari, Cristian- Valeriani, Augusto- Barbera, Pablo vd. (2013), “Social Media and Political Communication. A Survey of Twitter Users During the 2013 Italian General Election”, Rivista Italiana di Scienza Politica, 43(3), (1-29).
 • Valenzuela, Sebastian- Kim, Yonghwan- De Zúñiga, Homero G. (2012), “Social Networks that Matter: Exploring the Role of Political Discussion for Online Political Participation”, International Journal of Public Opinion Research, 24(2), (163-184).
 • Verba, Sidney-Nie, Norman H. (1987), Participation in America: Political Democracy and Social Equality, University of Chicago Press.
 • Vromen, Ariadne- Xenos, Michael A.- Loader, Brian (2014), “Young People, Social Media and Connective Action: From Organisational Maintenance to Everyday Political Talk”, Journal of Youth Studies, ( 1-21).
 • Wang, Song In (2007), “Political Use of the Internet, Political Attitudes and Political Participation”, Asian Journal of Communication, 17(4), (381-395).
 • Vural, Z. Beril Akıncı- Bat, Mikail (2009), “Siyasal Seçim Kampanyalarında Yeni İletişim Teknolojileri ve Blog Kullanımı: 2008 Amerika Başkanlık Seçimlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Journal of Yaşar University, 4:16, ( 2745-2778).
 • Warner, Benjamin R.- McGowen, Sarah T.- Hawthorne, Joshua (2012), “Limbaugh's Social Media Nightmare: Facebook and Twitter as Spaces for Political Action”, Journal of Radio & Audio Media, 19(2), (257-275).
 • Weber, Lori. M.- Loumakis, Alysha- Bergman, James (2003), “Who Participates and Why? An Analysis of Citizens on the Internet and the Mass Public”, Social Science Computer Review, 21(1), (26-42).
 • Weinberg, Tamar (2009), The New Community Rules: Marketing on the Social Web, O’Reilly Media, USA.
 • Wellman, Barry- Haase, Anabel Quan- Witte, James vd. (2001), “Does the Internet Increase, Decrease, or Supplement Social Capital? Social Networks, Participation, and Community Commitment”, American Behavioral Scientist, 45(3), (436-455).
 • Williams, Christine. B.- Gulati, Girish. J. (2007), “Social Networks in Political Campaigns: Facebook and the 2006 Midterm Elections”, In Annual Meeting of the American Political Science Association, (1-24).
 • Xenos, Michael- Vromen, Ariadne- Loader, Brian D. (2014), “The Great Equalizer? Patterns of Social Media Use and Youth Political Engagement in Three Advanced Democracies”, Information, Communication & Society, 17(2), (151-167).
 • http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/social-network?q=social+network, (25.09.2014)
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hamza Bahadır ESER

Author: Ömer GÜLER

Dates

Publication Date: June 3, 2015

Bibtex @ { makusobed206868, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {196 - 219}, doi = {10.20875/sb.04153}, title = {İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU}, key = {cite}, author = {ESER, Hamza Bahadır and GÜLER, Ömer} }
APA ESER, H , GÜLER, Ö . (2015). İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 196-219. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206868
MLA ESER, H , GÜLER, Ö . "İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 196-219 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206868>
Chicago ESER, H , GÜLER, Ö . "İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 196-219
RIS TY - JOUR T1 - İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU AU - Hamza Bahadır ESER , Ömer GÜLER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 219 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU %A Hamza Bahadır ESER , Ömer GÜLER %T İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 7 %N 12 %R %U
ISNAD ESER, Hamza Bahadır , GÜLER, Ömer . "İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 12 (June 2015): 196-219.
AMA ESER H , GÜLER Ö . İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(12): 196-219.
Vancouver ESER H , GÜLER Ö . İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(12): 219-196.