Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 84 - 97 2016-01-07

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine

Tahsin AKÇAKANAT [1] , Aynur TORAMAN [2] , İlker ÇARIKÇI [3]

365 601

Bu çalışmada sağlık alanında önemli görevleri üstlenen hekimlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini; 2014 yılı Nisan ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan 149 hekim oluşturmuştur. Veriler Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Hekimlerin SYBDÖ II alt boyutlarından aldıkları en yüksek puanlar Kişilerarası İlişkiler boyutu (25.59±3.66) ve Manevi Gelişim boyutu (25.15±3.52) olarak karşımıza çıkmaktadır. Hekimlerin SYBDÖ II toplam puan ortalamaları ise 105.25±14.52 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda SYBDÖ II’den alınabilecek en fazla puanın 172 olduğu göz önüne alınırsa, araştırma kapsamına giren hekimlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta seviyede olduğu söylenebilir. Hekimlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği alt boyutlarından elde ettikleri puanlar cinsiyetlerine medeni hallerine ve sigara kullanım durumlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Sonuç olarak sağlık alanındaki yüksek bilgi düzeylerine rağmen hekimlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını tam manası ile uygulamadıkları görülmüştür. 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Öğretim Üyesi, Hekim, Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Ardahan, Melek – Temel Bayık, Ayla (2006), “Prostat Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı İlişkisi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt. 22, Sayı. 2, (1- 14).
 • Ayaz, Sultan – Tezcan, Sabahat – Akıncı, Fatma (2005), “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 2, (26- 34).
 • Bahar, Zuhal - Beşer, Ayşe - Gördes, Nihal - Ersin, Fatma - Kıssal, Aygül (2008), “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt.12, Sayı.1, (1-13).
 • Balcıoğlu, İbrahim (2005), “Stres Kavramı ve Tarihsel Gelişimi”, (Ed) İbrahim Balcıoğlu, Medikal Açıdan Stres ve Çareleri, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, Yayın No.47, (9-12).
 • Bek, Nilgün (2008), Fiziksel Aktivite ve Sağlığımız, 1.Basım, Sağlık Bakanlığı Yayın No:730, Ankara.
 • Bozhüyük, Ali – Özcan, Sevgi – Kurdak, Hatice – Akpınar, Ersin – Saatçı, Esra – Bozdemir, Nafiz (2012), “Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Aile Hekimliği”, Turkish Journal of Family Medicıne and Primary Care (TJFMPC), Vol. 6, No.1, March, (13-21).
 • Güner, İlkay Coşkun – Demir, Fatma (2006), “Ameliyathane Hemşirelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 3, (17- 25).
 • Duffy, Mary – Rossow, Rosalinda – Hernandez, Maricela (1996), “Correlates of Health Promotion Activities in Employed Mexican American Women”, Nursing Research, Vol. 45, No. 1, (18-24).
 • Esin, M. Nihal – Aktaş, Emine (2012), “Çalışanların Sağlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler Sistematik İnceleme”, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, Cilt. 20, Sayı. 2, (166-176).
 • Fleming, Patrick – Marshall, Godwin (2008), “Lifestyle Interventions in Primary Care: Systematic Review of Randomized Controlled Trials”, Can Fam Physician, Volume.54, No. 2, (1706-1713).
 • Güler, Güngör – Güler, Nuran – Kocataş, Semra – Yıldırım, Ferda – Akgül, Nurcan (2008), “Bir Üniversitede Çalışan Öğretim Elemanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 3, (18-26).
 • İlhan, Nesrin – Batmaz, Makbule – Akhan, Latife (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt.3, Sayı.3, (34-44).
 • Kayış, Aliye (2010), “Güvenilirlik Analizi”, (Ed) Şeref Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kirag, Nükhet - Ocaktan, Esin (2013), “Analysis of Health Promoting Lifestyle Behaviors and Associated Factors Among Nurses at a University Hospital in Turkey”, Saudi Med J, Vol. 34, No.10, (1062-1067).
 • Komduur, Rixt - Korthals, Michiel – Molder, Hedwig (2009), “The Good Life: Living Forhealth and a Life Without Risks on a Prominent Script of Nutrigenomics”, British Journal of Nutrition, Vol. 101, No. 3, (307-316).
 • Küçükberber, Nilay – Özdilli, Kürşat – Yorulmaz, Hatice (2011), “Kalp Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi”, Anadolu Kardiyol Dergisi, Cilt. 11, Sayı. 7, (619-626).
 • Minkler, Meredith (1999), “Personal Responsibility for Health a Review of the Arguments and the Evidence at Century’s End”, Health Education & Behavior, Vol. 26, No. 1, (121-140).
 • Oşar, Zeynep (2004), “Beslenme ve Metabolizmada Temel Kavramlar”, (Ed) Zeynep Oşar ve Tülay Erkan, Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, Yayın No. 41, (13-17).
 • Özkan, Sultan – Yılmaz, Emel (2008), “Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 7, (90-105).
 • Pasinlioğlu, Türkan – Gözüm, Sebahat (1998), “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Sağlık Davranışları”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 2, (60-68).
 • Savaşan, Ayşegül – Ayten, Mine – Ergene, Oktay (2013), “Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 1, (1-6).
 • Şimşek, Hatice – Öztoprak, Dilek – İkizoğlu, Ersin – Safalı, Fidan – Yavuz, Öykü – Onur, Özkan – Tekel, Şehriban – Çiftçi, Şerafettin (2012), “Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Etmenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt. 26, Sayı. 3, (151- 157).
 • Türkol, Elvan – Güneş, Gülsen (2012), “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt. 19, Sayı. 3, (159-166).
 • Yalçınkaya, Meltem - Gök Özer, Fadime - Yavuz Karamanoğlu, Ayla (2007), “Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Koruyucu Hekimlik Bülteni, Cilt. 6, Sayı. 6, (409-420).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tahsin AKÇAKANAT

Author: Aynur TORAMAN

Author: İlker ÇARIKÇI

Bibtex @ { makusobed206872, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {84 - 97}, doi = {10.20875/sb.09379}, title = {Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine}, key = {cite}, author = {AKÇAKANAT, Tahsin and TORAMAN, Aynur and ÇARIKÇI, İlker} }
APA AKÇAKANAT, T , TORAMAN, A , ÇARIKÇI, İ . (2016). Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 84-97. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206872
MLA AKÇAKANAT, T , TORAMAN, A , ÇARIKÇI, İ . "Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 84-97 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206872>
Chicago AKÇAKANAT, T , TORAMAN, A , ÇARIKÇI, İ . "Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 84-97
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine AU - Tahsin AKÇAKANAT , Aynur TORAMAN , İlker ÇARIKÇI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 97 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine %A Tahsin AKÇAKANAT , Aynur TORAMAN , İlker ÇARIKÇI %T Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD AKÇAKANAT, Tahsin , TORAMAN, Aynur , ÇARIKÇI, İlker . "Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 84-97.