Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 296 - 308 2016-01-11

Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions

Münire KARABEKİR [1] , Ufuk ÜNLÜ [2]

399 571

Özel sektör işletmeleri ve kamu kurumlarının, örgütsel bağlılığı yüksek personel ile çalışma isteğinden yola çıkan çalışmamızda, araştırma konusunun sınırlarını, kamu kurumlarının kariyer mesleklerinde işe yeni başlayanlar oluşturmaktadır. Yetişmiş personeli elde tutma ve personelden en yüksek verim elde etmenin nasıl sağlanabileceği, araştırma içerisinde yer alan hipotezlerin test edilmesini zorunlu kılmıştır. Sonuçların bu alanda kafa yoran sosyal bilimcilere fayda sağlayacağına ilişkin inancımız tamdır. 

Örgütsel Bağlılık, Kamu Kurumu, Kariyer Meslek, Nicel Araştırma
 • Allen, Natalie J. ve Meyer, John P. (1996), “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity”, Journal Of Vocational Behavior, No.49, (252–276).
 • Bakan, İsmail (2011), Örgütsel Bağlılık, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Balay, Refik (2001), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Bayram, Levent (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, Sayı:59, (125-139).
 • Çelen, Özay; Abuhanoğlu ve Teke, Hüseyin A.(2014), “Memnuniyet, Bağlılık ve Yalnızlık İlişkisi: TSK Ankara Özel Bakım Merkezinde Bir Araştırma”, V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Kasım, Ankara, (25-34).
 • Celep, Cevat (2000), Eğitimde Örgütsel Adanma ve Öğretmenler, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Cengiz, Aytül Ayşe (2000), “Enformasyon Çağında Örgüt Bağlılığını Geliştirmenin Yollarına Genel Bir Bakış”, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.1-2, Sayı:16, (509-538).
 • Demirel, Yavuz (2008), “Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt.2, Sayı.15, (179-194).
 • Eren, Erol (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Gül, Hasan (2002), “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi,” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt.2, Sayı.1, (37-55).
 • Gül, Hasan (2003), Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • İnce, Mehmet ve Gül, Hasan (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma, Çizgi Kitabevi, Ankara.
 • Kırel, Çiğdem (1999), “Esnek Çalışma Saatleri Uygulamasında Cinsiyet İş Tatmini İş Bağlılığı İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı.2, (115-136).
 • Lauture, Renaud; Amewokunu, Yao ve Lewis, Sherrie (2012), “Impact Of Culture On The Organizational Commitment Of Public-Sector Employees In Haiti”, International Business & Economics Research Journal, Volume.11, Number.3, (331-342).
 • Meyer, John P. ve Allen, Natalie (1991), “A Three- Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, Vol.1, No.1, Kanada. (61-89).
 • Öztürk, Muhammed (2013), Örgütsel Bağlılık Ve Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Kırklareli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sabuncuoğlu, Ebru Tolay. (2007), “Eğitim, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt.7, Sayı.2, (621-636).
 • Samadov, Sakit (2006), İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Özel Sektörde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Sarıdere, Ufuk ve Doyuran, Şöheyda (2004), Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma
 • Niyetine Etkisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi.
 • Sarıkaya, Özkan. (2014), Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi (Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde Bir Alan Çalışması), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Scholl, Richard W. (1981), “Differentiating Organizational Commitment From Expectancy As A Motivating Force”, Academy of Management Review, Vol.6, No.4, (589-599).
 • Soykan, Ersoy (2012), Örgütsel Bağlılık Ve Tükenmişlik İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Şirin, Rukkiye (2014), Yöneticilerin Liderlik Davranışları İle İşgörenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uygur, Akyay (2009), Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık, Barış Platin Kitabevi, Ankara.
 • Yavuz, Ercan (2008), Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışının Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Münire KARABEKİR

Author: Ufuk ÜNLÜ

Dates

Publication Date: January 11, 2016

Bibtex @ { makusobed206901, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {296 - 308}, doi = {10.20875/sb.22987}, title = {Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions}, key = {cite}, author = {KARABEKİR, Münire and ÜNLÜ, Ufuk} }
APA KARABEKİR, M , ÜNLÜ, U . (2016). Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 296-308. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206901
MLA KARABEKİR, M , ÜNLÜ, U . "Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 296-308 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206901>
Chicago KARABEKİR, M , ÜNLÜ, U . "Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 296-308
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions AU - Münire KARABEKİR , Ufuk ÜNLÜ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 296 EP - 308 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions %A Münire KARABEKİR , Ufuk ÜNLÜ %T Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD KARABEKİR, Münire , ÜNLÜ, Ufuk . "Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 296-308.
AMA KARABEKİR M , ÜNLÜ U . Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 296-308.
Vancouver KARABEKİR M , ÜNLÜ U . Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 308-296.