Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 19 - 37 2016-09-05

Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study

Ümmühan KAYGISIZ [1]

860 606

Kamu Denetçiliği Kurumu, insan haklarının korunmasında aktif önem taşıyan kurumlardan en önemlilerinden biridir. Bu bağlamda ülkemiz açısından yeni olan oluşuma dair farkındalık ve algılanma düzeyinin açığa çıkarılması  önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili temel veriler üzerinden Kuruma yönelik algıyı belirlemek için ilk kez geliştirilen Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ)’nin, geçerlilik ve güvenilirliğini incelemektir.

KDKKAÖ’nin,  yapı geçerliliğini sınamak amacıyla keşfedici (açımlayıcı) faktör analizi yapılmıştır. KDKKA Ölçeği, “kurumsal amaçları karşılayabilme”, “mekanizmanın etkililiği”, “kurumsal kapasite”, “misyon sınırı”, “şeffaflık ve erişilebilirlik” olmak üzere beş faktörlü bir yapı göstermiştir. Analizler, KDKKAÖ’nin yeterli düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir.

Kamu Denetçiliği, farkındalık, Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ), geçerlilik, güvenilirlik.
 • Abdioglu, Hasan (2007), “Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu Ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Açısından Önemi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2007/2, Yıl:6, Sayı.11, (79-102).
 • Aktel, Mehmet, Kerman, Uysal, Altan, Yakup, Lamba, Mustafa, Burhan, Orhan (2013), “Türkiye İçin Yeni Bir Denetim Modeli: Kamu Denetçiliği (Ombudsman)”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı. 9, Güz 28, (21-37).
 • Atay, Ender Ethem, (2014) “Hukuk Devleti İlkesi Işığında İdarenin Denetimi Ve Kamu Denetçiliği Kurumu”, Kamu Denetçiliği Kurumu Dergisi (Journal of Turkish Ombudsman Institute), Aralık 2014, Sayı. 1, (1-31).
 • Aydın, A. H., Taş, İ. E., Ersöz, M.,( 2012) “Önemi ve Uygulanabilirliği Açısından Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II: Küresel Değişim ve
 • Demokratikleşme, İnönü Üniversitesi, Malatya, 19-20 Nisan,
 • http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/AhmetHamdiAydin.pdf(e.t.21.10.2014).
 • Ayeni, Victor O. (2014) “Ombudsmen as Human Rights Institutions”, Journal of Human Rights, 13, (498–511).
 • Büyükşahin, Ayda, (2005), “Çok Boyutlu İlişki Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Türk Psikiyatri Dergisi; Cilt:16, Sayı.2, (97-105).
 • Dew, Jeffery and Jing Jian Xiao, (2011), “The Financial Management Behavior Scale: Development and Validation”, Journal of Financial Counseling and Planning, Volume 22, Issue 1, (43-59) .
 • Doğan, Nuri, T. Oğuz Başokçu, (2010) “İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2010, Cilt.1, Sayı.2, (65-71).
 • Efe, Haydar, Demirci, Murat (2013) “Ombudsmanlık Kavramı Ve Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumundan Beklentiler”, Sayıştay Dergisi, ̇ Temmuz-Eylül 2013, Sayı. 90, (49-72).
 • Erkmen, Turhan, Esen, Emel, (2013), “Psikolojik Sermaye Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması”, Öneri. Ocak, C.10.Sayı.39, (23-30).
 • Esgün, İbrahim Uğur, “Ombudsman Kurumunun Türkiye İçin Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme”, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/297/2711.pdf. ( 17.11.2014)
 • Fendoğlu, Hasan Tahsin (2013), “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı.4, (1-30)
 • Hair, Joseph F., Anderson, Rolp, E., Tatham, Ronald L., Black, William C. (1998), “Multivariate Data Analysis”, New Jersey, PrenticeHall.
 • İnsan Hakları: Temel Bilgiler, Koruma Mekanizmaları, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, (2006), 1.Baskı, Ankara, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, (7-8,117)
 • Kahraman, Mehmet, (2011) “Hukuk Devletine Katkıları Bakımından Kamu Denetçiliği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: Cilt/Volume: 8, Sayı/Issue. 16, (355-373).
 • Kalaycı, Şeref , (Ed.) (2010), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kessıng, Peter Vedel (2000), “Implementation of the Western Ombudsman Modelin Countries in Democratic Transition”, National Human RightsInstitutions: Articles and Working Papers: Input To the Discussions on the Establishment and Development of the Functions of NationalHuman Rights Institutions, Edited by Birgit Lindsnaes, Lone Lindholt,Kristine Yigen, The Danish Centre for Human Rights ISBN: 87-90744- 18-7, Printed in Denmark 2001, (121- 140).
 • Kestane, Doğan (2006), “Çağdaş Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği)” Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık, Sayı. 151, (128-142).
 • Satyanand, Hon Judge Anand (2010) “Human Rights İn The Commonwealth: The Ombudsman Role Ombudsman”, New Zealand, Commonwealth Law Bulletin,  Volume 28, Sayı. 1, (547-552).
 • Sipahi, Beril, E. Yurtkoru, Serra, Çinko, Murat (2010), Sosyal Bilimlerde SPSS’LE Veri Analizi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Şencan, Hüdai, (2011), Bazı Ülkelerde Ombudsmanlık Kurumu, TBMM Araştırma Merkezi Yayını, Ocak, 8-40
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tuna, Muharrem, Bircan, Hüdaverdi, Yeşiltaş, Murat (2012), “Etik Liderlik Ölçeği’nin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması: Antalya Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı. 2, (143-155).
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. 2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ümmühan KAYGISIZ

Dates

Publication Date: September 5, 2016

Bibtex @ { makusobed260838, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {19 - 37}, doi = {10.20875/sb.40564}, title = {Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study}, key = {cite}, author = {KAYGISIZ, Ümmühan} }
APA KAYGISIZ, Ü . (2016). Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 19-37. DOI: 10.20875/sb.40564
MLA KAYGISIZ, Ü . "Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 19-37 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260838>
Chicago KAYGISIZ, Ü . "Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 19-37
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study AU - Ümmühan KAYGISIZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.40564 DO - 10.20875/sb.40564 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 37 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.40564 UR - https://doi.org/10.20875/sb.40564 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study %A Ümmühan KAYGISIZ %T Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.40564 %U 10.20875/sb.40564
ISNAD KAYGISIZ, Ümmühan . "Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 19-37. https://doi.org/10.20875/sb.40564
AMA KAYGISIZ Ü . Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(16): 19-37.
Vancouver KAYGISIZ Ü . Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(16): 37-19.