Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 71 - 88 2016-09-28

Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power?

Eren Alper YILMAZ [1] , AHMET AKBULUT [2]

965 3472

Küreselleşme süreciyle beraber uluslararası sistemde siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda karar alma, düzenleme ve koruma rolleri üstlenen yeni aktörler ortaya çıkmış, böylelikle 17.yüzyıldan günümüze kadar gelen ulus-devletlerin varlığı sorgulanmaya başlanmıştır. Meşruiyetini uluslardan alan ve egemenlik yetkilerini hiçbir bağlayıcı üst bir otorite ile sınırlandırmayan ulus-devletler, özellikle Sovyet Rusya’nın çözülmesinden sonra küreselleşmenin getirdiği yeni sorunlar karşısında tek başına bazen yetersiz kalabilmişlerdir. Fakat yine de ekonomik alanda uluslararası sermayenin içeri girmesine izin veren, üretici ve tüketicinin haklarını tehlike arz edebilecek yabancı yatırımlara karşı koruyabilen, bunun yanı sıra uluslararası örgütlerin pasif kaldığı iç savaş ve istikrarsızlıklar karşısında güvenlik şemsiyesi rolü üstlenen ulus-devletlere olan ihtiyaç halen devam etmektedir. Ayrıca, değişen toplum yapısına bağlı olarak ülke içerisinde artan suç oranları, yozlaşan ikili ilişkiler ve toplumsal huzursuzluklar karşısında düzenleyici işlev görme, hızla yükselen göç dalgalarına karşı milliyetçi politikalar izleyerek kendi ulusunun çıkarlarını koruma ve ortak bir üst kimlik oluşturma noktalarında ulus-devletler yine başat aktörlerdir. Bu çalışmada küreselleşme karşısında ulus-devletlerin artan rolüne değinilecek, bu hegemon yapıların iç politikada ve uluslararası sistemde ne kadar ihtiyaç duyulan aktörler oldukları vurgulanacaktır.

Ulus-devlet, Küreselleşme, Egemenlik, Uluslararası Sistem, Aktör
 • Akça, Gürsoy ( 2005), “Postmodernite ve Ulus Devlet”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.7, Sayı.2, (235).
 • Akdoğan, Muzaffer (2010), “Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik İlişkisi”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt. 6, Sayı. 24, (55-76).
 • Akıllı, Erman (2010), “Laeken Zirvesinden Lizbon Antlaşması’na: Anayasallaşamayan Anayasallaşma Süreci”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt.6, Sayı.24, (35-54).
 • Aktan, Can- Vural, İstiklal Y, (2008), “Globalleşme Sürecinde Çokuluslu Şirketler”, http://www.canaktan.org/ekonomi/cok-uluslu/aktan-makale.pdf, (23.07.2008).
 • Alıcı, Orhan Veli (2010), “Küreselleşmenin Ulus Devletlerin Düzenleme Gücü Üzerindeki Etkileri”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.19, Sayı.3, (324).
 • Amerikanın Sesi (2015), “Fransa ve İngiltere’den Göçmen Anlaşması”, http://www.amerikaninsesi.com/content/fransa-ve-ingiltere-den-gocmenanlasmasi/2926544.html, (25.01.2016).
 • Ateş, Davut (2006), “Küreselleşme: Ne Kadar Tek Boyutlu?”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt.7, Sayı.1, (31).
 • Bakan, Selahaddin -Tuncel, Gökhan (2012), “Küreselleşmeni Ulus Devletler Üzerindeki Etkisi”, Birey ve Toplum, Cilt.2, Sayı.3, (58).
 • Bozkurt, Nilüfer (1998), “Globalleşme ve Devlet”, İktisat Dergisi, Sayı. 382, (56).
 • Cebeci, Kemal (2008), “Küreselleşme Bağlamında Ulus Devletin Egemenlik Gücünün Dönüşümü”, Sayıştay Dergisi, Sayı.71, (27).
 • Cengiz, Semran (2014), “İmparatorluktan Ulus-Devlete Çok Kültürlü Kimliklerin İfade Alanı: Kültürlerarası Edebiyat”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl. 2, Sayı. 6, Eylül, (50-57).
 • Choudhury, Tufyal (2007), Muslims and Discrimination, European Islam: Challenges for Society and Publicy Policy, (Ed) Samir Amghar, Amel Boubekeur, and Michael Emerson, Center for European Policy Studies, Bruksel, (77-106).
 • Çakmak, Cenap- Atılgan, Cansu (2012), “BM, Bosna Soykırımı ve Küresel Adalet”, Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı.7, Güz, (12).
 • Çalışkan, Abdulkerim (2001), Sosyal Refahın Sağlanmasında Devletin etkinliği ve Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çeçen, Baran (2013), Ulus Devletin Geleceği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • DPT (2011), Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
 • Duru, Bülent (2006), “Küresel Sermaye Birikimi ve Ekolojik Bunalım”, Birikim Dergisi, Sayı. 201, (48).
 • DW (2013), “ Avrupalının AB’ye Güveni Sarsıldı”, http://www.dw.com/tr/avrupal%C4%B1n%C4%B1nabye-g%C3%BCveni-sars%C4%B1ld%C4%B1/a-15842865, (02.02.2016)
 • DW (2013), “AB Karşıtlarının Yükselişi”, http://www.dw.com/tr/abkar%C5%9F%C4%B1tlar%C4%B1n%C4%B1n-y%C3%BCkseli%C5%9Fi/a-16841122, ( 01.02.2016)
 • Erdal, Süleyman ( 2012), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti Uygulamaları Açısından İsveç Modelinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Erkış, İbrahim Uğur (2013), “Ulus Devletin Tarihsel Gelişimi Üzerine”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı.26, (62).
 • Esgin, Ali (2001), “Ulus-Devlet ve Küreselleşmeye İlişkin Bazı Tartışmalar”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.25, Sayı.2, (185-192).
 • Euronews (2015), “Fransa’da terör suçlularının vatandaşlık hakları ellerinden alınacak”, http://tr.euronews.com/2015/12/23/fransa-da-teror-suclularinin-vatandaslik-haklari-ellerindenalinacak/, (14.01.2016) European Commission (2015), European Citizenship Report, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_citizen_en.pdf, (10.01.2016)
 • Evrensel (2002), “Arap Dünyası’nda Boykot Dalgası”, https://www.evrensel.net/haber/131432/arapdunyasinda-boykot-dalgasi, ( 01.07.2016).
 • Fukuyama, Francis (2009), Büyük Çözülme, Çev: Hasan Kaya, Profil Yayınları, İstanbul.
 • Glatzer, Miguel – Rueschemeyer, Dietrich (2005), “An Introduction to the Problem”,Globalization and the Future of the Welfare State, Ed. Miguel Glatzer and Dietrich Rueschemeyer, Pittsburgh University Press, Pittsburgh.
 • Global Research (2008), “Foreign Boycotts over Iraq War: A Factor in US Economic Downturn”, http://www.globalresearch.ca/foreign-boycotts-over-iraq-war-a-factor-in-us-economicdownturn/7862, (03.02.2016).
 • Habermas, Jurgen (2002), Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Çev: Medeni Beyaztaş, Bakış Yayınları, İstanbul.
 • Held, David – Mcgrew, Anthony (2008), Küresel Dönüşümler, 2.Baskı, Phoenix Yayınları, Ankara.
 • Işığıçok, Özlem (2009), “Küreselleşme Sürecinde İnsana Yakışır İş”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56. Kitap. İstanbul, (307-331).
 • Kalın, İbrahim “Türkiye Bir Ulus Devlet Olabilir mi?”, http://www.ibrahimkalin.com/test/turkiye-birulus-devleti-olabilir-mi/, (23.11.2015).
 • Kalın, İbrahim- Esposito, John (2011), İslamofobi: 21.Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu, Çev:İsmail Eriş, İnsan Yayınları, İstanbul
 • Karyelioğlu, Selim (2012), “Ulus Devlet ve Milliyetçiliğin Tarihsel Dayanakları ve Küreselleşmenin Ulus Devlet ve Milliyetçilik Üzerindeki Etkileri”, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 5(1), Ocak (163-164).
 • Kazgan, Gülten (2004), Küreselleşme ve Ulus Devlet, İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları, İstanbul
 • Kirkpatrick, Jeane (1995), ‘Weak President Worsens Bosnian Situation under U.N.’, Human Events, Vol.51, No.25, (18).
 • Merkel, Wolfgang (2002), “Social Justice and the Three Worlds of Welfare Capitalism”, European Journal of Sociology, Volume 43, Issue 01, ( 59-91).
 • Meyers, Michelle (2016), “Obama seeks $4 billion to reboot tech education”, CNET, http://www.cnet.com/news/obama-seeks-4-billion-to-reboot-tech-education/, (27.01.2016)
 • Oğuzlu, Tarık (2007), “Dünya Düzenleri ve Güvenlik: Ulus Devlet Güvenlik Anlayışı Aşılıyor mu?”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl.3, Sayı.6, (3).
 • Özdemir, Süleyman (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İTO Yayınları, Yayın No. 2007/57, İstanbul.
 • Özdemir, Hakan (2012), “Ulus Devlet ve Ulusçuluğun Küreselleşmeyle Etkileşimi : Vazgeçilmeyen Ulus Devlet, Yükselen Ulusçuluk”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XIV, Sayı 1, (54).
 • Özpınar, Ömer - Şimşek, Ergün (2003), “Küreselleşmenin Getirdiği Sorunlar ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.22, Sayı.2, (4).
 • Phillpott, Daniel (1999), “Westphalia, Authority and International Society,” (Ed) R. Jackson, Sovereignty at the Millennium, Blackwell Pub, Massachusetts, ( 144-167).
 • Phillpott, Daniel (2001), Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations, Princeton University Press, Princeton/ Oxford.
 • Ritzer, George (2011), Toplumun McDonaldlaştırılması, Çev: Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Serter, Nur (1994), Devlet Görevlerindeki Gelişmelerin Sonucu Olarak Sosyal Devlet, İÜ İktisat Fakültesi Yay. (40-41).
 • Sitembölükbaşı, Şaban (2005), “Liberal Demokrasinin Çıkmazlarına Çözüm Olarak Müzakereci Demokrasi”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı.10, (139-162).
 • Şaylan, Gencay (1995), Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yay, No.109, Ankara.
 • T24 (2013), “Avrupa Çapında Avrupa Birliği’ne Güven Azalıyor”, http://t24.com.tr/haber/avrupacapinda-avrupa-birligine-guven-azaliyor,228547 , (12.01.2016).
 • Yıldırım, Murat (2004), “Küreselleşme Sürecinde Egemenlik”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.28, Sayı. 1, Sivas, (45).
Journal Section Articles
Authors

Author: Eren Alper YILMAZ

Author: AHMET AKBULUT

Bibtex @ { makusobed260842, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {71 - 88}, doi = {10.20875/sb.47221}, title = {Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power?}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Eren Alper and AKBULUT, AHMET} }
APA YILMAZ, E , AKBULUT, A . (2016). Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 71-88. DOI: 10.20875/sb.47221
MLA YILMAZ, E , AKBULUT, A . "Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 71-88 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260842>
Chicago YILMAZ, E , AKBULUT, A . "Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 71-88
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power? AU - Eren Alper YILMAZ , AHMET AKBULUT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.47221 DO - 10.20875/sb.47221 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 88 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.47221 UR - https://doi.org/10.20875/sb.47221 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power? %A Eren Alper YILMAZ , AHMET AKBULUT %T Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power? %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.47221 %U 10.20875/sb.47221
ISNAD YILMAZ, Eren Alper , AKBULUT, AHMET . "Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 71-88. https://doi.org/10.20875/sb.47221