Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 89 - 106 2016-09-05

Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur

Mustafa LAMBA [1] , Uysal KERMAN [2]

590 455

Bu çalışmanın amacı; yerel yönetişimin bir göstergesi olarak, kent konseylerinin belediye meclislerinin gündeminin belirlenmesindeki etkisini incelemektir. Çalışma kapsamında, Antalya, Afyonkarahisar ve Burdur illerinin belediye meclisleri ve kent konseyleri yer almaktadır. Bu kapsamda, belediye meclisi ve kent konseyi üyeleri için iki farklı anket formu hazırlanarak yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, Antalya ve Afyonkarahisar kent konseyi üyeleri belediye meclisinde gündem belirlemede etkili olduklarını ifade ederlerken, Burdur kent konseyi üyelerinde bu etki düşük kalmıştır. Karşılaştırma testlerinde de kent konseyleri arasında Antalya kent konseyi lehine, belediye meclisleri arasında da Afyonkarahisar belediye meclisi lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Mevzuattan kaynaklanan yetersizliklere rağmen, yapılan anket çalışması ve mülakatlara dayanılarak, kent konseylerinin üye sayıları ve yapısı, kurumsallaşma seviyeleri ve belediye yönetimi ile ilişkilerinin karar alma süreçlerinde etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Yerel Yönetişim, Kamu Yönetimi, Belediye, Kent Konseyi
 • Akbulut, Örsan Ö. (2007), “Belediye Yönetimi: Belediye Meclisi-Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı”, Edt. Ayşegül Sabuktay, Belediye Yönetimi, TODAİE Yayını No:334, Ankara.
 • Al, Hamza (2009), “Küreselleşme, Bölgeselleşme, Yerelleşme”, Edt. Veysel K. Bilgiç, Değişik Yönleriyle Yerelleşme, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Arıkboğa, Erbay (2008), “Yerel Yönetimler ve Organları: Organlar Arası İlişkilerin Üç Boyutlu Analizi”, Edt. Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya, Türkiye’de Yerel Yönetimler, Nobel Yayın, Ankara.
 • BM Kalkınma Programı, Sürdürülebilir İnsani Kalkınma, Türkiye Yönetişim Raporu, http://www.undp.un.org.tr/undp/governance;_tr.htm, (12.06.2010); HABİTAT II 2000 İstanbul +5 Ülke Raporu, Yönetişim Alt Bölümü Raporu, İstanbul
 • BM, İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II, İstanbul, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara, 1999, (02.03.2011) http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/yirminciyuzyilda/insan_yerlesimleri_konferansi.htm
 • Çukurçayır, M. Akif (2003), “Dünyada Yerel Yönetimlerin Değişen Rolü ve Yeni Kimliği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.12, Sayı.3, (5-21).
 • Emrealp, Sadun (2005), Yerel Gündem 21 El Kitabı, IULA-EMME Yayını, İstanbul.
 • Eryılmaz, Bilal (2014), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, 7. Baskı, Kocaeli.
 • Gaudin, Jean-Pierre (1998), “Modern Governance, Yesterday and Today Some Clarifications to be Gained From French Government Policies”, International Social Science Journal, No:155, (47-56).
 • Göymen, Korel (2000), “Türkiye‟de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksinmeler, Önermeler, Yönelimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.9, Sayı.2, (3-13).
 • Güzelsarı, Selime (2003), “Neo-Liberal Politikalar ve Yönetişim Modeli,” Amme İdaresi Dergisi, Cilt.36, Sayı.2, (17-34).
 • Haktankaçmaz, M. İlker (2004), “Türk Kamu Yönetiminde Yönetişimin Uygulanabilirliği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.37, Sayı.1, (45-62).
 • İnaç, Hüsamettin - Ünal, Feyzullah (2007), “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’de Belediyeler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.17, (1-24).
 • Kalabalık, Halil (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Keleş, Ruşen (1995), “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Avrupa ve Türkiye”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.4, Sayı.6, (3-19).
 • Kerman, Uysal - Altan, Yakup – Aktel, Mehmet - Lamba, Mustafa (2012), “Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa, (14-30).
 • Ökmen, Mustafa - Parlak, Bekir (2008), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler: İlkeler, Yaklaşımlar ve Mevzuat, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Ökmen, Mustafa ve Görmez, Kemal (2009), “Türkiye’de Yerel Gündem 21 ve Yerel Yönetişim Uygulamaları”, Edt. Kemal Görmez ve Mustafa Ökmen, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Beta Yayın, İstanbul.
 • Ömürgönülşen, Uğur (2003), “Kamu Sektörünün Yönetici Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği”, Edt. Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi-I Kuramlar, Kavramlar, , Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Özer, M. Akif (2005), Yeni Kamu Yönetimi: Teoriden Uygulamaya, Platin Yayınları, Ankara.
 • Resmi Gazete, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı, “Kent Konseyi Yönetmeliği”.
 • Resmi Gazete, 13.07. 2005 Tarih ve 25874 Sayılı, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”
 • Rhodes, R. A. W. (1996), “The New Governance: Governing Without Government”, Political Studies, XLIV, (652-667).
 • Sağır, Meral (2003), “Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.12, Sayı.4, (28-41).
 • Stoker, Gery (1998), “Governance As Theory: Five Propositions”, International Social Science Journal, No:155, (17-28).
 • Şengül, H. Tarık (1999), “Yerel Yönetim Kuramları: Yönetimden Yönetişime”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.8, Sayı.3, (3-19).
 • Toprak, Zerrin (2006), Yerel Yönetimler, Nobel Yayın, 6. Baskı, İstanbul.
 • World Bank, Sub Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Development, Washington D. C. The World Bank 1989.
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa LAMBA

Author: Uysal KERMAN

Bibtex @ { makusobed260843, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {89 - 106}, doi = {10.20875/sb.32956}, title = {Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur}, key = {cite}, author = {LAMBA, Mustafa and KERMAN, Uysal} }
APA LAMBA, M , KERMAN, U . (2016). Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 89-106. DOI: 10.20875/sb.32956
MLA LAMBA, M , KERMAN, U . "Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 89-106 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260843>
Chicago LAMBA, M , KERMAN, U . "Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 89-106
RIS TY - JOUR T1 - Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur AU - Mustafa LAMBA , Uysal KERMAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.32956 DO - 10.20875/sb.32956 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 106 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.32956 UR - https://doi.org/10.20875/sb.32956 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur %A Mustafa LAMBA , Uysal KERMAN %T Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.32956 %U 10.20875/sb.32956
ISNAD LAMBA, Mustafa , KERMAN, Uysal . "Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 89-106. https://doi.org/10.20875/sb.32956