Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 140 - 164 2017-03-31

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT [1] , Nazmiye EKİNCİ [2] , Elif ERBAY [3]

428 446

Bu çalışmanın amacı; Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü lisans öğrencilerinin muhasebe eğitimine bakış açılarının ortaya konulması ve bu bakış açılarının bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesidir. Bu amaçla, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü lisans öğrencilerine anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların muhasebe eğitiminin gerekliliğinin ve öneminin farkında oldukları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin okulda aldıkları muhasebe eğitiminin staj döneminde ve mezun olduktan sonraki meslek kariyerlerinin başlangıçları için yeterli olduğunu düşündükleri; iş hayatlarında yeterli olup olmayacağı konusunda ise kararsız kaldıkları sonucuna varılmıştır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi sonucunda da, öğrencilerin muhasebe eğitimine bakış açıları ile sadece cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş, diğer değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Lisans Öğrencileri, Öğrencilerin Bakış Açıları
 • Ayanoğlu, Yıldız - Abuhanoğlu, Hüseyin - Teke, Abdülkadir (2013), “Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitiminde Muhasebe Ve Finansman Derslerinin Önemi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 15, Sayı. 1, (23-40).
 • Bekçi, İsmail - Titiz, İsmet - Ömürbek, Nuri (2006), “Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 29.
 • Coşkun, Ali (2006), “STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım”, Sivil Toplum Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 1, (105-106).
 • Çelenk, Hakan - Atmaca, Metin - Horasan, Emre (2010), “Marmara Üniversitesinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 33, (159-171).
 • Çil Koçyiğit, Seyhan (2012), Hastane İşletmelerinde Finansal Performans Ölçümü ve Türkiye Özel Hastaneler Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Danziger, Nira – Eden, Yoram (2006), “Student Career Aspirations and Perceptions: The Case of Israeli Accounting Students”, Accounting Education, Cilt.15, Sayı.2, (113-134).
 • Gençtürk, Mehmet- Demir, Yusuf-Çarıkçı, Oğuzhan (2008). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 1, (209-228).
 • http://www.kolayaof.com/ornek_ozet/SAK210U.pdf, (10.04.2016).
 • http://www.muhasebedersleri.com/genel-muhasebe.html, (10.04.2016).
 • http://iibf.gazi.edu.tr/posts/view/title/saglik-yonetimi-59444?siteUri=iibf, (17.04.2016).
 • Kaya, Uğur (2007), “İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 36, 125-133.
 • Kısakürek, Mustafa (2010), “Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 24, Sayı. 3, (229-255).
 • Kuşat, Nurdan (2014), “Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Çalışma: Eğirdir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı Örneği”, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı: 61, (65-80).
 • Marriott, Pru – Marriott, Neil (2003), “Are We Turning Them On? A Longitudinal Study of Undergraduate Accounting Students' Attitudes Towards Accounting as a Profession, Accounting Education, Cilt.12, Sayı.2, (113-133).
 • Mladenovic, Rosina (2000), “An Investigation Into Ways of Challenging Introductory Accounting Students' Negative Perceptions of Accounting” Accounting Education, Cilt.9, Sayı.2, (135-155).
 • Serçemeli, Murat- Kurnaz, Ersin- Özcan, Muhammet (2015), “Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.20, Sayı 1, (261-276).
 • Tavşancıl, Ezel (2006), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Terim, Burak - Öztürk, Ahmet (2009), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 2 , (153-168).
 • Tuğay, Osman (2014), “Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 3, (49- 68).
 • Yeşil,Yeliz- Vatan, Ahmet (2014), “Öğrencilerin Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama”, Electronic Journal of VocationalColleges – Ağustos, Bürokon Özel Sayısı, (410-425).
 • Yücel, İlhami - Ilgın, Kübra (2016), “Yaş ve Öğrenim Durumunun Duygusal Zeka ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Üzerindeki Aracılık Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 21, Sayı. 2, (623-641).
 • Zeytinoğlu, Emin (2012), “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 53, (103-116).
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Author: Nazmiye EKİNCİ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Author: Elif ERBAY
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed302762, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {140 - 164}, doi = {10.20875/makusobed.302762}, title = {SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY}, key = {cite}, author = {ÇİL KOÇYİĞİT, Seyhan and EKİNCİ, Nazmiye and ERBAY, Elif} }
APA ÇİL KOÇYİĞİT, S , EKİNCİ, N , ERBAY, E . (2017). SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 140-164. DOI: 10.20875/makusobed.302762
MLA ÇİL KOÇYİĞİT, S , EKİNCİ, N , ERBAY, E . "SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 140-164 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/302762>
Chicago ÇİL KOÇYİĞİT, S , EKİNCİ, N , ERBAY, E . "SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 140-164
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY AU - Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT , Nazmiye EKİNCİ , Elif ERBAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.302762 DO - 10.20875/makusobed.302762 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 164 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.302762 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.302762 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY %A Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT , Nazmiye EKİNCİ , Elif ERBAY %T SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.302762 %U 10.20875/makusobed.302762
ISNAD ÇİL KOÇYİĞİT, Seyhan , EKİNCİ, Nazmiye , ERBAY, Elif . "SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 140-164. https://doi.org/10.20875/makusobed.302762
AMA ÇİL KOÇYİĞİT S , EKİNCİ N , ERBAY E . SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 140-164.
Vancouver ÇİL KOÇYİĞİT S , EKİNCİ N , ERBAY E . SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES OF HEALTHCARE MANAGEMENT DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ON ACCOUNTING EDUCATION: CASE OF ANKARA UNIVERSITY AND GAZI UNIVERSITY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 164-140.