Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 236 - 264 2017-09-30

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH

Soner TASLAK [1] , Özgür TUNÇEL [2]

361 383

Bu araştırma, finansal hizmetler piyasasında faaliyet gösteren sigorta şirketlerindeki çalışanların duygusal zekâ becerileri ile örgütsel sessizlik / seslilik davranışları arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu araştırmada, çalışanların; baskın olan duygusal zekâ becerileri ve sergiledikleri sessizlik / seslilik davranışı türleri irdelenmektedir. Araştırma örneklemi; Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya İllerinde faaliyet gösteren sigorta şirketlerindeki 207 çalışandan oluşmaktadır. Nicel bir tasarım olan bu araştırmanın sonuçlarına göre, çalışanların baskın olan duygusal zekâ becerileri; yaşama bakış açısını ya da öz motivasyonu temsil eden genel ruh hali ve başkalarını anlama, onlarla ilişki kurma ve iyi geçinmeyi ifade eden kişilerarası beceriler olarak belirlenmiştir. Sessizlik / seslilik davranışı türleri açısından ise örgütsel seslilik, örgütsel sessizlikten kısmen daha yüksek olmasına rağmen, her iki davranışın da orta düzeyde gerçekleştiği bulunmuştur. Bunun yanında, çalışanların kabullenici ve savunmacı sessizlik-seslilik davranışlarına kıyasla yüksek bir oranda yardımsever seslilik ve yardımsever sessizlik davranışı gösterdikleri saptanmıştır. Son olarak, çalışanların duygusal zekâ becerilerinin eş zamanlı olarak örgütsel sessizlik / örgütsel seslilik davranışları üzerinde anlamlı etkileri tespit edilmiştir. 

Duygusal Zekâ, Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Seslilik, Sigorta Sektörü
 • Acar, Füsun (2002), “Duygusal Zekâ ve Liderlik”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.12, (53-68).
 • Alpan, Göksel - Efil, İsmail (2011), “Bir Yönetim Modeli Önerisi: Toplam Entropi Yönetimi”, Business and Economics Research Journal, Cilt. 2 Sayı. 1, (53-87).
 • Bar-On, Reuven (1997), Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) User’s Manual, Toronto: MHS Inc.
 • Bilgili, Emine. - Ecevit, Eyyup (2008), “Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt.11, Sayı.2, (201-228).
 • Çiftçi, Hakkı (2004), “Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.13 Sayı.1 (121-150).
 • Demireli, Cemalettin - Timur, M. Necdet (2011), “Kurumsal Müşterilerde Sigorta Şirketi Seçimi Üzerine Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.30, (1-18).
 • DPT (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara.
 • Dyne, Linn Van - Ang, Soon. - Botero, Isabel. C. (2003), “Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs”, Journal of Management Studies, Cilt.40, Sayı.6 (1359-1392).
 • Erdemir Ali Volkan (2009), “Japon Kültüründe Sessizlik Kavramı”, Türkiye Asya Pasifik Çalışmaları Yıllığı, Sayı 4, (32-39).
 • Goleman Daniel - Boyatzis Richard - Mckee Annie (2002), “Yeni Liderler”, Çev: Filiz Nayır ve Osman Deniztekin, 2.Baskı, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Goleman, Daniel (1999), “Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir”, Çev: Banu Seçkin Yüksel, 15. Baskı, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Goleman, Daniel (2000), “İş Başında Duygusal Zekâ”, Çev: Handan Balkara, 3. Baskı, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • İşseveroğlu, Gülsün - Hatunoğlu Zeynep (2012), “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 56, (155-174).
 • Kamilçelebi, Hatime (2012), “Türkiye’de Sigorta Sektörünün Swot Analizi ve Bir Araştırma”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt.4, Sayı.1, (45-54).
 • Morrison, Elizabeth Wolfe - Milliken, Frances J. (2000), “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in A Pluralistic World”, Academy of Management Review, Cilt. 25, Sayı 4, (706-725).
 • Ömürbek, Nuri - Altın, Fatma Gül (2008), “Sigortacılık Sektöründe Bilgi Teknolojilerinin Uygulanmasına İlişkin Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.13, Sayı.3, (105-127).
 • Rafaeli, Anat - Sutton, Robert I. (1987), “Expression of Emotion As Part of the Work Role”, Academy of Management Review, Cilt.12, Sayı.1, (23-37).
 • Seviçin, Ahmet (2006), “Kaynaklara Dayalı Rekabet Stratejisi Geliştirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 15, (109-124).
 • Tepecik, Filiz. - Yazıcı, Ayla (2012), "Sağlık Sektöründeki Etik Problemlerinin Nedenleri", International Conferance on Eurasian Economies, Almaty-Kazakistan, (382-388).
 • Torlak, Ömer - Özdemir, Şuayıp - Erdemir, Erkan (2008). “İGİAD İş Ahlakı Raporu”, (Ed) Ahmet Yaşar, İGİAD Yayınları, İstanbul.
 • Tunçel, Özgür (2015), ”Örgütlerde Duygusal Zekâ İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Sigorta Sektöründe Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Tunçel, Özgür - Taslak, Soner (2016), “Örgütsel Sessizlik”, (Ed) Soner Taslak ve Birgül Çiftçi, Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular, Beta Yayınları, İstanbul, (205-240).
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Soner TASLAK
Institution: MUGLA SITKI KOCMAN UNIV
Country: Turkey


Author: Özgür TUNÇEL
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed290155, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {236 - 264}, doi = {10.20875/makusobed.290155}, title = {SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH}, key = {cite}, author = {TASLAK, Soner and TUNÇEL, Özgür} }
APA TASLAK, S , TUNÇEL, Ö . (2017). SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 236-264. DOI: 10.20875/makusobed.290155
MLA TASLAK, S , TUNÇEL, Ö . "SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 236-264 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/290155>
Chicago TASLAK, S , TUNÇEL, Ö . "SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 236-264
RIS TY - JOUR T1 - SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH AU - Soner TASLAK , Özgür TUNÇEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.290155 DO - 10.20875/makusobed.290155 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 236 EP - 264 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.290155 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.290155 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH %A Soner TASLAK , Özgür TUNÇEL %T SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.290155 %U 10.20875/makusobed.290155
ISNAD TASLAK, Soner , TUNÇEL, Özgür . "SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOURS OF EMPLOYEES IN THE INSURANCE COMPANIES: AN EMPIRICAL RESEARCH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 236-264. https://doi.org/10.20875/makusobed.290155