Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 138 - 157 2017-09-30

"HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME

Meral TİMURTURKAN [1] , Gönül DEMEZ [2] , Elife KART [3] , Cihan ERTAN [4] , Selim CANKURTARAN [5] , Salih AKTİN [6]

448 1232

Bu çalışma; bir suç işledikten sonraki hukuksal süreçler aşamasında yeniden topluma katılan ve “suçlu” veya “hükümlü” olarak etiketlenen bireylerin gündelik yaşam içinde karşılaştığı sorunlar ve sosyal dışlanma deneyimi üzerine bir tartışma yürütmeyi amaçlamaktadır. Hükümlü olmak, başlı başına birey ve toplum açısından sosyal uyum ve sosyal bütünleşme gibi süreçleri yeniden kurmayı ve sorgulamayı gündeme getirerek, bireyin hem özel yaşamında,  hem de sosyal yaşamında keskin kopuşlar yaşamasına neden olabilmektedir. Bu durum; dışlanma, damgalanma, ötekileştirilme gibi süreçlerin yanında, bireyin sahip olduğu sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamın bütünüyle yitirilmesini ve ceza sonrası yeniden inşa edilmesini de içermektedir. Çünkü toplumsal sapma ve suç söz konusu olduğunda, en önemli sorunların başında toplumsal soyutlanma, dışarda bırakılma, sosyal dışlanma ve damgalama gibi ayrışmaya neden olacak durumlar gelmektedir. Bu bağlamda çalışma;  özellikle bu kavramlar üzerinden yürütülen tartışmalardan yola çıkarak, mahkûmiyet durumunun toplumsal ilişkilere nasıl yansıdığını, aile yaşamının nasıl etkilendiğini, bireyin bu süreçte yaşadığı temel sorunların neler olduğunu, yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde edilen verilerin sonuçları üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.  Çalışma söz konusu bu  süreçleri “denetimli serbestlik” örneği üzerinden irdelemeyi hedeflemektedir.

Sosyal Dışlanma, Suç, Ceza, Damga
 • Atkinson T., (1998) “Chapter One: Social Exclusion, Poverty and Unemployment”, Exclusion, Employment and Opportunity, Atkinson A.B., Hill J., (Edt.) Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics (CASE), No: 4, London.
 • Bancroft A., Wilson, S., Burley C., Cunningham-Burley S., Backett Milburn K., Masters H., (2004) Parental Drug and Alcohol Misuse: Resilience and Transition Among Young People, York Publishing, Edinburgh.
 • Becker, H. S., (2013) Hariciler (Outsiders) - Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Çev. Ünsaldı, L., Geniş, Ş. İstanbul: Heretik Yayınları.
 • Bengtsson, T. T., (2016) “Performing Hypermasculinity: Experiences with Confined Young Offenders”, Men and Masculinities, 19, (4), pp. 410-428.
 • De Haan, A. (2000), Social exclusion: Enriching the Understanding of Deprivation, Studies in Social and Political Thought, 2(2), pp. 22-40.
 • Department of Human Services, Victoria, Australia. (2000) “What is stigma”.[Online]. Available: http://hna.ffh.vic.gov.au/acmh/mh/mental_illness/stigma.htm.
 • Dood T., Hunter P., (1992) The National Prison Survey, HMSO, London.
 • Durkheim, E., (1960) The Division of Labour in Society (1863), Free Press, New York.
 • Durkheim, E., (1995) Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, Çev. Akal, C. B., Engin Yayıncılık, İstanbul.
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction report (2008), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Gray P., (2005) “The Politics of Risk and Young Offenders Expreiences of Social Exlusion and Restorative Justice”, British Journal of Criminology, 45 (6), pp. 938-957
 • Goffman, E., (1961) Asylums: Essays On The Social Situation Of Mental Patients And Other İnmates, NY: Anchor Books, Garden City
 • Goffman, E., (1963) Stigma, Penguin, London. (Goffman, E., (2014) Damga, Yay. Haz. Levent Ünsaldı, Heretik Yayınları, Ankara).
 • Hale C. (2013) “Economic Marginalization, Social Exlusion and Crime”, Criminology, Hale C., Hayward K., Wahidin A., Wincup E.,(Edt.), Oxford University Press, Oxford.
 • Hale, C., Fitz, M. G., (2007) "Social Exclusion and Crime", Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research, Abrams, D., Christian, J., Gordon, D., (Edt.), John Wiley & Sons., West Sussex, pp.137-158.
 • Harding, D. J., (2003) “Jean Valjean’s Dilemma: The Management of Exconvict Identity in the Search for Employment”, Deviant Behavior, 24, pp.571–95.
 • Kirkwood S., McNeill F., (2015) “Integration and reintegration: Comparing Pathways to Citizenship Through Asylum and Criminal Justice”, Criminology & Criminal Justice (CCJ) 15(5), pp. 511– 526.
 • Krienert, J. L., (2003) “Masculinity and Crime: A Quantitative Exploration of Messerschmidt’s Hypothesis”, Electronic Journal of Sociology, 7(2), pp. 1-30.
 • LeBel, T. P., (2008) “Perceptions of and Responses to Stigma”, Sociology Compass, 2 (2), pp. 409–32.
 • Lemert, E. M., (1969) “Primary and Secondary Deviation, Crime and Social Process”, Harper and Row, New York.
 • Merton, R. K., (1938) “Social Structure and Anomie”, American Sociological Review, 3(5), pp. 672-682.
 • Peace R. (2001) “Social Exclusion: A Concept In Need Of Defınition?”, Social Policy Journal of New -Zealand , Issue:16, pp. 17-36.
 • Percy-Smith, J., (2000) “Introduction: The Contours of Social Exclusion”, Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusion, Percy-Smith, J., (Edt.), Open University Press, Buckingham, Philadelphia.
 • Pope, W., (2008) “Emile Durkheim”, Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar, Rob Stones (Yay. Haz.), Çev. Nihat Z. Erdoğan, Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 78-90.
 • Report by the Social Exclusion Unit (2002) “Reducing Re-Offending By Ex-Prisoners.
 • Sapancalı F., ( 2005) “AB’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 3, s. 51-106
 • Schneider A., McKim W., (2003), “Stigmatization Versus Self-Stigmatization of Probationers”, Journal of Offender Rehabilitation, Volume: 38, No: 1, pp.19-31.
 • Silver H., (1994a) “Three Paradigms”, International Labour Review, 133 (5-6), pp. 531-578.
 • Silver H., (1994b) “Social exclusion and Social Solidarity: Three paradigms”, Institute for Labour Studies, Geneva.
 • Silver H., Miller S. M. (2003), “Social Exclusion, The European Approach to Social Disadvantage”, Poverty & Race, 2 (2) , pp. 1-24
 • Smith D., Stewart J., (1997) “Probation and Social Exclusion” Social Policy Administration, 31 (5) pp. 96-115.
 • Stewart G., (1996) “Housing”, Beyond Offending Behaviour, Drakeford M., Vanstone M., (Edt), Arena, Aldershot.
 • Stewart G., Stewart J., (1993) Social Circumstances of younger Offenders Under Probation Supervision, ACOP, Wakefield.
 • Stiker H. J., (2011) "Yeni Özürlü Beden Algısı", Bedenin Tarihi-2, Corbin A., Courtine J. J., Vigarello G., (Edt.), Çev. Saadet Özen, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 219-235.
 • Tolan, B. 1981. Çağdaş Toplumun Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma, A.İ.T.İ.A., Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yayınları, Ankara.
 • Ünal H., (2012) “Sapma ve Suç”, Sosyolojiye Giriş, Tuna M. (Edt.), Detay Yayıncılık, Ankara, pp. 326-348.
 • Yavuz, Hakan A., (2016) “Türkiye’de Denetimli Serbestlik Mümkün Müdür? Dünü, Bugünü Ve Yarınıyla Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik”, Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Deniz Özyörük (Edt.), Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Atalay Matbası, Ankara, Http://Www.Cte-Ds.Adalet.Gov.Tr/E_Bulten/Sempozyum_E_Kitap.Pdf. s. 15-23).
 • Young J., (1999) The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Differencein Late Modernity, Sage, London.
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Meral TİMURTURKAN
Country: Turkey


Author: Gönül DEMEZ

Author: Elife KART

Author: Cihan ERTAN

Author: Selim CANKURTARAN

Author: Salih AKTİN

Bibtex @research article { makusobed331822, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {138 - 157}, doi = {10.20875/makusobed.331822}, title = {"HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME}, key = {cite}, author = {TİMURTURKAN, Meral and DEMEZ, Gönül and KART, Elife and ERTAN, Cihan and CANKURTARAN, Selim and AKTİN, Salih} }
APA TİMURTURKAN, M , DEMEZ, G , KART, E , ERTAN, C , CANKURTARAN, S , AKTİN, S . (2017). "HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 138-157. DOI: 10.20875/makusobed.331822
MLA TİMURTURKAN, M , DEMEZ, G , KART, E , ERTAN, C , CANKURTARAN, S , AKTİN, S . ""HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 138-157 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/331822>
Chicago TİMURTURKAN, M , DEMEZ, G , KART, E , ERTAN, C , CANKURTARAN, S , AKTİN, S . ""HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 138-157
RIS TY - JOUR T1 - "HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME AU - Meral TİMURTURKAN , Gönül DEMEZ , Elife KART , Cihan ERTAN , Selim CANKURTARAN , Salih AKTİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.331822 DO - 10.20875/makusobed.331822 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 157 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.331822 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.331822 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute "HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME %A Meral TİMURTURKAN , Gönül DEMEZ , Elife KART , Cihan ERTAN , Selim CANKURTARAN , Salih AKTİN %T "HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.331822 %U 10.20875/makusobed.331822
ISNAD TİMURTURKAN, Meral , DEMEZ, Gönül , KART, Elife , ERTAN, Cihan , CANKURTARAN, Selim , AKTİN, Salih . ""HÜKÜMLÜ” OLMANIN SOSYAL TEZAHÜRLERİ: SOSYAL DIŞLANMA, DAMGA VE SUÇ - SOCIAL APPEARENCES OF BEING AN OFFENDER: SOCIAL EXCLUSION, STIGMA AND CRIME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 138-157. https://doi.org/10.20875/makusobed.331822