Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 72 - 88 2017-10-20

YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL

Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI [1] , Eda TELLİ [2]

258 360

Bu çalışmanın amacı, yöre halkının Ağlasun Meslek Yüksekokulu’na yönelik algısını ekonomik, yöresel imaj, sosyal ve kültürel açılardan ölçmektir. Bu çalışmanın sahasını yaklaşık 3.800 civarı nüfusa sahip ve ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayanan Burdur iline bağlı Ağlasun ilçesi oluşturmaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış olup, verilerin analizinde frekans dağılımları, ortalama ve standart sapma değerleri ve Mann - Whitney U Testi ile Kruskal Wallis Test analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın ulaştığı en genel sonuç, Ağlasun’da yaşayan yöre halkının Ağlasun Meslek Yüksekokuluna yönelik algıları değerlendirildiğinde sosyal etki ve yöresel imaj açısından olumlu algıya sahip olduğu söylenebilir. 

Yöre Halkı, Üniversite algısı
  • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., &Dulupçu, M.A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (22), 165-178. Akengin, H. &Kaykı, A. (2013). Şehirleşme Üniversite İlişkisine Bir Örnek: Gazimağusa, Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 501-525. Arslan, H. (2014). Çankırı Karatekin Üniversitesinin Kente Ekonomik Katkısı ve Öğrenci Harcamalarının Farklı Değişkenler Açısından Analizi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 114-127. Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi Binici, F.Ö. & Koyuncu, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin 2012-2013 Harcamalarının Bitlis İli Ekonomisine Katkısının İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4 Sayı:1, 113-126. Ceyhan, S. & Güney, G. (2011). Bartın Üniversitesinden Bartın İlinin Ekonomik Gelişimine 20 Yıllık Projeksiyonda Katkılarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 183-207. Çalışkan, Ş. & Demir, F. (2013). Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Harcamalarının Bileşimi ve İlçe Ekonomisindeki Yeri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Manisa Özel Sayısı, 3(11), 357-371. Çayın, M. & Yapraklı, S. (2014). Üniversitelerin Yerel Gelir ve İstihdam Üzerindeki Etkileri: Batman Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 155-172. Çetin, M. (2007). Bölgesel Kalkınma Ve Girişimci Üniversiteler. Ege Akademik Bakış/Ege AcademicReview, 7(1) 217–238. Dalğar, H., Tunç, H., & Kaya, M. (2009). Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Güz, s. 39-50. Gasset, J. O. (1998). Üniversitenin Misyonu. (Çevi. N. G. Işık). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Gültekin, N., Çelik, A. & Nas, Z. (2008). Üniversitelerin Kuruldukları Kente Katkıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-journal), (24), 297-305. Gürkaynak, M.R.,& Kasımoğlu, M.(2004). Türkiye’de Üniversite-Komşu Çevre Etkileşimi: İşbirliği İçin Bir Ön Çalışma. Amme İdaresi Dergisi, 3 (37), 147-162. IŞIK, Ş. (2008). Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(10), 159-181. Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayıncılık. Kaslı, M. &Serel, A. (2008). Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 15 (2), 99-113. Korkmaz, Ö. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının İl Ekonomisine Katkısı: Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, 233-250. Lorcu, F. (2015), Örneklerle Veri Analizi Spss Uygulamalı, 1.Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık. Öztürk, S., Torun, İ. & Özkök, Y. (2011). Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(8), 145-158. Saatci, G.,Avcıkurt, C. &Demirbulat, Ö.G. (2015). Yerel Halkın Üniversiteye Bakış Açısı:Harmancık Meslek Yüksekokulu Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 47, 126-140. Sağır, A. & İnci, Ü. H. (2013). Karabük’te Üniversite Algısı: Karabük Üniversitesi Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 49-82. Sankır, H. & Gürdal, A. D. (2014). Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 90-98. Tasçı, D., Gökalp, E., Kumtepe, E. G., Kumtepe, A. T. & Toprak, E. (2011). Kentin Üniversite Algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Örneği. Amme İdaresi Dergisi, 2(44), 131-146. Torun, İ. (2005). Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Niğde Üniversitesi Örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9. Sayı, 156-176. Yavuzçehre, P.S.(2016). Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.1, s.235-250. Yaylalı, M., Özer, H. & Dilek, Ö. (2011). Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 1-13. Yılmaz, M. K. & Kaynak, S. (2012). Sosyo - Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü ve Yöre Halkının Üniversiteden Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (4), 55-73.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI
Institution: Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Country: Turkey


Author: Eda TELLİ
Institution: Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2017

Bibtex @conference paper { makusobed308580, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {72 - 88}, doi = {10.20875/makusobed.308580}, title = {YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL}, key = {cite}, author = {MUMCU KÜÇÜKÇAYLI, Fatma and TELLİ, Eda} }
APA MUMCU KÜÇÜKÇAYLI, F , TELLİ, E . (2017). YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 72-88. DOI: 10.20875/makusobed.308580
MLA MUMCU KÜÇÜKÇAYLI, F , TELLİ, E . "YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 72-88 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/308580>
Chicago MUMCU KÜÇÜKÇAYLI, F , TELLİ, E . "YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 72-88
RIS TY - JOUR T1 - YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL AU - Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI , Eda TELLİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.308580 DO - 10.20875/makusobed.308580 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 88 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.308580 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.308580 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL %A Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI , Eda TELLİ %T YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.308580 %U 10.20875/makusobed.308580
ISNAD MUMCU KÜÇÜKÇAYLI, Fatma , TELLİ, Eda . "YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 72-88. https://doi.org/10.20875/makusobed.308580
AMA MUMCU KÜÇÜKÇAYLI F , TELLİ E . YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 72-88.
Vancouver MUMCU KÜÇÜKÇAYLI F , TELLİ E . YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 88-72.