Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 225 - 234 2017-12-31

MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES

Esra DALKIRAN [1]

351 620

Bu çalışmanın amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi müzik eğitimi ve resim eğitimi öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının, öğrencilerin bölüm, cinsiyet, çalgı ve mezun olunan ortaöğretim değişkenlerine göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada; veri toplama aracı olarak, McClellan ve Conti (2008) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Babacan (2012) tarafından yapılmış 27 maddeden oluşan “Çoklu Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin istenilen değişkenlerini tespit etmek için bilgi formu hazırlanmıştır. Ölçek, 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 76 öğrenci ve Resim Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören 65 öğrenci olmak üzere toplamda 141 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel analizler, grupların zeka alan karşılaştırılmasında ise ANOVA ve independent sample-t testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS (Ver.22) paket programından yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Verilerden elde edilen sonuçlara göre; bölüm değişkenine göre, içsel ve müziksel zeka alanlarında müzik eğitimi öğrencilerinin lehine, sözel zeka alanında resim eğitimi öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Müzik eğitimi öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre,  varoluşçu zeka alanında erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık oluşurken resim eğitimi öğrencilerin cinsiyet değişkeninde anlamlı farklılık oluşmamıştır. Müzik eğitimi bölümü öğrencilerinin çalgı değişkenine göre zeka alanlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Öğrencilerin mezun olunan ortaöğretim değişkenine göre zeka alanlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Çoklu Zekâ, Müzik Eğitimi, Resim Eğitimi
 • Altunışık, Remzi - Coşkun, Recai - Bayraktaroğlu, Serkan- Yıldırım, Engin (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, İstanbul.
 • Arslan, Mehmet (2015), Öğrenmenin Nörofizyolojisi Öğretimde Yeni Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Babacan, Tuğba - Dilci, Tuncay (2012), “Çoklu Zekâ Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışmaları”, e-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), (969-982).
 • Baran, Medine- Maskan, A.Kadir (2011), “11. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenler ve Fizik Dersi Başarıları Açısından İncelenmesi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (156-177).
 • Berkant, Hasan Güner - Ekici, Gülay, (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri İle Zeka Türleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, , s.113-132
 • Bümen, Nilay T. (2005). Okulda Çoklu Zeka Kuramı. 3. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Çeliköz, Mine (2016). Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Baskın Zeka (Çoklu Zekâ) Dağılımlarının İncelenmesi. I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, İstanbul.
 • Fumham, Adrian- Fong, Geraldyn- Martin, G. Nail (1999). Sex and cross-cultural differences in the estimated multifaceted intelligence quotient score for self, parents, and sibiings. Personality and Individual Differences, 26,1025-1034.
 • Güney, Nail - Aytan, Talat - Şengül, Murat (2014). Müziksel-Ritmik Zekâya Yönelik Etkinliklerin Dil Bilgisi Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 9(2):120-134
 • Keskin, Gülseren - Yıldırım, Gül Özlem (2008). Yapısalcı Yaklasım Normlarında Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme, Otonomi, Çoklu Zekâ Durumlarının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı:16 67–88
 • McClellan, Joyce A. - Conti, Gary J. (2008). Identifying the multiple intelligences of your students. Journal of Adult Education, 37 (1), 13-32.
 • Nasser, Ramzi - Singhal, Sushila - Abouchedid, Kamal (2008). Gender differences on self-estimates of multiple ıntelligences: a comparison between Indian and Lebanese Youth J. Soc. Sci., 16 (3), 235-243.
 • Piaget, Jean (1972). Intellectual Evolution from Adolescence to Adulthood. Human Development, 15, 1-15. (Alıntı: Selçuk, Z., Kayılı, H., Okut, L. (2004) . Çoklu Zekâ Uygulamaları. MAYA-GEN Eğitim Yayınları. 4. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.)
 • Saban Ahmet (2002). Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim. Ankara: Nobel yayıncılık
 • Saban, Ahmet (2005). Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim. 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Saban, Ahmet (2010). Çoklu Zeka Kuramı ve Türk Eğitim Sistemine Yansıması. 6. Baskı, Nobel Dağıtım, Ankara.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Esra DALKIRAN
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed342858, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {225 - 234}, doi = {10.20875/makusobed.342858}, title = {MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES}, key = {cite}, author = {DALKIRAN, Esra} }
APA DALKIRAN, E . (2017). MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 225-234. DOI: 10.20875/makusobed.342858
MLA DALKIRAN, E . "MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 225-234 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/342858>
Chicago DALKIRAN, E . "MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 225-234
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES AU - Esra DALKIRAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.342858 DO - 10.20875/makusobed.342858 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 234 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.342858 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.342858 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES %A Esra DALKIRAN %T MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.342858 %U 10.20875/makusobed.342858
ISNAD DALKIRAN, Esra . "MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 225-234. https://doi.org/10.20875/makusobed.342858