Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 467 - 479 2018-12-30

Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Concept of Brand City and Brand City Studies in Turkey and Around the World

Ahmet UYAR [1]

77 559

Marka şehir kavramı son yıllarda giderek önem kazanan bir konudur. Şehirler marka olmak ve gelirlerini arttırmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu açıdan şehir imajının geliştirilmesi, yabancı yatırımların şehre çekilmesi, turizm gelirlerinin arttırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yerel yöneticiler marka kavramına bu nedenle daha fazla önem vermeye başlamıştır. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de marka şehir çalışmaları yapan şehirler ve bunların yaptıkları faaliyetler araştırılmıştır. İnternet üzerinden ikincil veriler toplanarak derlenmiş, kampanya sayfaları ve akademik çalışmalar üzerinden literatür araştırılmıştır. Ayrıca arama motorları üzerinden Türkiye’de marka şehir olduğunu iddia eden şehirlerin sayısı hesaplanmış, bu konuda açılan web siteleri incelenmiştir. Dünyadaki örnekleriyle karşılaştırma imkanı olması açısından dünyadan marka şehir çalışmalarına da yer verilmiştir. Çıkan sonuçlara göre Türkiye’de birçok il marka şehir olduğunu iddia etmekte ancak bunların önemli bir bölümü konuyla ilgili yeterli çalışma yapmamaktadır.

The concept of brand city is subject which steadily gaining more importance in recent years.  Cities have been taking great efforts to become a brand, and increase their incomes. In this context, various activities are carried out for improving city images, attracting foreign investments, and increasing tourism revenues. Thus, local administrators have begun to attach more importance to the concept of brand. Cities which carry out branding city studies in Turkey, and the activities which they did , have investigated.Secondary data were collected over the Internet, the data were compiled, and a literature search was carried out through campaign websites and academic studies. Besides, through web search engines, the number of Turkish cities which claim to be a brand city was calculated, and certain websites opened for this purpose were examined. In terms of the possibility of comparing with the examples in the world,  brand city studies from world were also included. According to the results of this study, many provinces of Turkey claim to be a brand city but an important part of them do not carry out adeaquate studies for this purpose

 • AARON, Sharon (2013), “A Brief History Of The “I Love New York”, Logo, Logoworks, New York. http://www.logoworks.com/blog/a-brief-history-ofthe-i-love-new-york-logo/ (Erişim Tarihi: 06.08.2018).
 • AKÇİ, Yavuz ve ULUIŞIK, Özgün (2016), “Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği)”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13(34), ss.355-371.
 • AKSOY, Temel (2011), "Marka Şehirler", E-Makale, http://www.temelaksoy.com/marka-sehirler/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • ALTUNBAŞ, Hüseyin (2007), “Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması Şehirlerin Markalaşması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, S.4(4), ss.156-162.
 • AMERIKANINSESI.COM WEB SİTESİ (2017), "Trump'ın İlk İki Ayında New York’ta Turist Sayısı Azaldı", E-Haber, https://www.amerikaninsesi.com/a/trump-baskan-oldu-new-yorkta-turist-sayisi-azaldi/3780149.html (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • ANAYURT GAZETESİ (2017), "Marka Kent Bursa", E-Haber, http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Marka-kent-Bursa/632237 (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • ATILGAN, Eda (2005), “Marka Değeri Belirleyicilerinin Uluslararası Analizi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • BARCELONA CITY LOGO (2009), Barcelona City Logo, http://www.brandsoftheworld.com/logo/barcelona-city-logo (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • BOZKURT, İzzet (2006), İletişim Odaklı Pazarlama, Tüketiciden Müşteri Yaratmak, Media Cat Yayınları, İstanbul.
 • BURSA ŞEHİR LOGOSU (2018), Bursa şehir Logosu, https://markakentbursa.tr.gg/BURSA-SEHiR-LOGOSU.htm (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • BURSATANITIM WEB SİTESİ (2014), "Yeni Şehir Logomuzun Tanıtımı Gerçekleşti", E-Haber, http://www.bursatanitim.gov.tr/tr/lnk--duyurulardetay--86--0--bursa-sehir-logosu.html (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • CAN, Mevlüde Canan ve KAZANCI BAŞARAN, Zeynep (2014), “Kent Markası ve İmajının Belirlenmesi: Rize Örneği”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, S.11(42), ss.27-42.
 • DEFFNER, Alex ve LİOURİS, Chiristos (2005), "City Marketing:A Significat Planning Tool For Urban Development İn A Globalised Economy”, 45th Congress Of The European Regional Science Association, 23-27 August 2005, ss.1-21
 • ÇABUK, A. ve AR, A. (2006), “Markalaşmada Kalite Yönetiminin Yeri ve Önemi”, Toplam Marka Yönetimi (Ed. Türkay Dereli - Adil Baykasoğlu), Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 • DOĞAN, Mustafa (2017), “Turizm ve Şehir Vergisi: Kuramsal Bir Analiz ve Türkiye Üzerine Öneriler", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, S.28(2), ss.269-280.
 • EMLAKKULISI.COM WEB SİTESİ (2012), "Marka Kent Nasıl Yaratılır?", E-Makale, https://emlakkulisi.com/marka-kent-nasil-yaratilir/127523 (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • FARQUHAR, Peter (1989), “Managing Brand Equity”, Marketing Research, S.1(3), ss.24-33.
 • GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2016), Gaziantep Şehir Markalaşması I Mean It Creative, https://www.youtube.com/watch?v=Hxrns6ds7lU Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • GİRİTLİOĞLU, İbrahim ve AVCIKURT, Cevdet (2010), “Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler Ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama)”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.3(4), ss.74-89.
 • GÜNEY, Ziya (2016), "Bursa marka Kent Projesi", Bursa Erena Gazetesi, http://www.bursaarena.com.tr/bursa-marka-kent-projesi-makale,252.html (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • İZTO (2009), "Marka Kent Olmak", E-Makale, http://www.izto.org.tr/portals/0/pusuladergisi/2009/05-06/5.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • İZTO (2018), Logo ve Kurumsal Kimlik Rehberi, http://www.izto.org.tr/tr/logo-ve-kurumsal-kimlik (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • KAYPAK, Şafak (2013), “Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Markalaşması ve Marka Kentler”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S.14(1), ss.335-355.
 • KELLER, Kewin Lane (2003), “Brand Synthesis:The Multidimensionality of Brand Knowledge”, Journal of Consumer Research, S.29(4), ss.595-600.
 • KELLER, Kewin Lane (2009), “Building Strong Brands in A Modern Marketing Communications Environment”, Journal of Marketing Communications, S.15(2-3), ss.139-155.
 • KOTLER Philip ve GERTNER, David (2002), “Country as Brand Product and Beyond A Place Marketing and Brand Management Perspective”, Brand Management, S.9(4), ss.??-??.
 • LAREPUBLICA.CAT WEB SİTESİ (2016), "The Saffron European City Brand Barometer", E-Doküman, http://directe.larepublica.cat/documents /noticies/saff _ citybrandbarom.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • MARKA TESCİL OFİSİ (2016), "Marka Kent Bursa", E-Doküman, http://www.markatescilofisi.com/marka-kent-bursa/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • MARKAŞEHİR WEB SAYFASI (2003), "Marka Şehir Projesi", E-Doküman, http://www.markasehir.com/siteic.php~id=&altno=13&back=false.html (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • MARKAŞEHİR WEB SAYFASI (2018), "GSO Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu", E-Haber, http://www.markasehir.com/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • METAXAS, Theodoros (2002), “Place City Marketing As a Tool For Local Economic Development and City’s Competitiveness a Comparative Evaluation of Place Marketing Policies In European Cities”, Doktora Tezi, University of Thessaly, Greece.
 • MİLLİYET GAZETESİ (2010), "İzmir’i ‘Marka Kent’ Yapacak Proje Hazır", E-Haber, http://www.milliyet.com.tr/izmir-i-marka-kent-yapacak-proje-hazir/ege/haberdetay/03.04.2010/1219923/default.htm (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • MİLLLİYET GAZETESİ (2014), "Marka Şehir İzmir Sempozyumu Ege Üniversitesinde Yapıldı", E-Haber, http://www.milliyet.com.tr/marka-sehir-izmir-sempozyumu-ege-universitesi-izmir-yerelhaber-523292/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • MİLLİYET GAZETESİ (2017), "Barselona Turizme Sınırlama Getiriyor", E-Haber, http://www.milliyet.com.tr/barselona-turizme-sinirlama-tatil-2387950/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • MORGAN, Nigel (2011), Annette Pritchard, Roger Pride, Destination Brands Managing Place Reputation, Elsevier Ltd. Published, Oxford (USA).
 • ÖZDEMİR, Şuayip ve KARACA, Yusuf (2009), “Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, S.10(2), ss.113-134.
 • ÖZER, Mehmet (2011), “Risk Algısının Marka Sadakatine Etkisi: Cep Telefonları Kategorisinde Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış Dergisi, S.11(2), ss.267–276.
 • ÖZGEN EROL, Ebru (2002), "Marka Sadakati Yaratmak”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S.2(12), ss.739-750.
 • ÖZKAN, Sadık (2011), "Marka Şehirler", E-Makale, http://sadikozkan.blogspot.com.tr/2014/10/marka-sehirler.html (Erişim Tarihi: 02.09.2017).
 • ÖZKUL, Suna (2017), “Türkiye’deki Marka Şehir Kamu Politikaları”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • PAMUK, Bilgehan (2014), “Marka Şehir Gaziantep”, Gaziantep'te Değişim Rüzgarı Dergisi, S.3(3), ss.2.
 • PARISINFO.COM WEB SİTESİ (2017), "Paris: Record Tourist Numbers In 2017", E-Haber, https://press.parisinfo.com/news/press-releases/Paris-record-tourist-numbers-in-2017 (Erişim Tarihi: 03.07.2017).
 • PEKTAŞ, Güzide Öncü ve KARADENİZ, Mustafa (2014), Kent İmajının Marka Değeri Üzerine Etkisi: Gaziantep ve Baklava Örneği, 19.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, 18-22 Haziran, Gaziantep, ss.543-553.
 • PORTER, Michael (2001), "Regions and the New Economics of Competition", Global-City Regions: Trends, Theory, Policy (Ed. Allen Scott), Oxford University Press, Oxford (USA), ss.155-156.
 • SEPPO, Rainisto (2003), "Success Factors Of Place Marketing:A Study of Place Marketing Practices In Northern Europe And The United States", Doctoral Dissertation, Helsinki University.
 • ŞAHİN, Gözde (2010), “Turizmde Marka Kent Olmanın Önemi: İstanbul Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • TORLAK, Ömer (2015), “Marka Şehir Oluşturma ve Bursa Şehrinin Markalaşması İçin Yol Haritası”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, S.7(2), ss.47-93.
 • ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, S. Kadri (2006), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 3. Baskı.
 • VEKTOREL ÇİZİM KURUMSAL WEB SAYFASI (2016), "Marka Şehir Gaziantep’e Yeni Logo", E-Haber, http://vektorelcizim.net/marka-sehir-gaziantep-e-yeni-logo (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • ZEREN, Halim Emre (2011), “Stratejik Kent Yönetimi ve Kent Markası Oluşturma Süreci”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.1(2), ss.175-200.
 • WHEZ.COM WEB SAYFASI (2018), ""A Call To Remove" I Love New York "Signs”", E-Haber, https://www.whec.com/news/call-remove-quoti-love-nyquot-signs/4770694/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7481-4045
Author: Ahmet UYAR
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { mana499187, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {Mehmet MECEK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {467 - 479}, doi = {}, title = {Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {UYAR, Ahmet} }
APA UYAR, A . (2018). Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1 (3), 467-479. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/499187
MLA UYAR, A . "Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 467-479 <http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/499187>
Chicago UYAR, A . "Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 467-479
RIS TY - JOUR T1 - Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma AU - Ahmet UYAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 467 EP - 479 VL - 1 IS - 3 SN - 2636-8048- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Management Academy Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma %A Ahmet UYAR %T Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD UYAR, Ahmet . "Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 / 3 (December 2019): 467-479.
AMA UYAR A . Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Akademisi. 2018; 1(3): 467-479.
Vancouver UYAR A . Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2018; 1(3): 479-467.