Year 2018, Volume , Issue 12, Pages 0 - 0 2018-12-12

YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ

Oğuz ERSÖZ [1]

130 3572

Boşanmanın mali sonuçlarından birisi de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşılaşan ve diğer eşe nazaran daha fazla kusuru bulunmayan eşe ödenen nafaka türüdür. Bu nafakaya süreli ya da süresiz biçimde hükmedilebilir. Yoksulluk nafakası belirli durumlarda kendiliğinden ya da mahkeme kararı ile sona erebilmektedir. Bu sebepler kanunda düzenlenmektedir ve sınırlı sayıdadır. Çalışmamızda, yoksulluk nafakasının sona erme haline ilişkin yasal düzenlemenin uygulama alanı ile sona erme sebepleri ayrıntılı olarak inceleme konusu yapılmaktadır.
Yoksulluk, Nafaka, Sona Erme Halleri, Mahkeme Kararı, İrat
 • AKINTÜRK, Turgut, ‘’Boşanmanın Hukuki Sonuçları’’, Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı 1925-1975 Cilt: II Boşanma Hukuku Haftası, Sevinç Matbaası, Ankara 1977, ss. 175-204.
 • AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya, Türk Medeni Hukuku İkinci Cilt Aile Hukuku, Yenilenmiş 19. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2016.
 • ARAS, Bahattin, Boşanma Davalarında Yargılama Usulü ve Aile Mahkemeleri, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2011.
 • ARBEK, Ömer, ‘’Boşanmanın Mali Sonuçları’’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 54, Sayı. 1, Yıl. 2004, ss. 115-163.
 • ARKAN SERİM, Azra, ‘’Yoksulluk Nafakası’’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt. 65, Sayı. 1, Yıl. 2007, ss. 285-302.
 • ATEŞ, Mustafa, ‘’Medeni Kanunda Yapılan Son Değişiklikler Işığında Yoksulluk Nafakası (II), Yargıtay Dergisi, Cilt. 24, Sayı. 4, Yıl. 1998, s. 559-574.
 • BAŞPINAR, Murat, ‘’Boşanmanın Mali Sonuçları ve Özellikle Maddi ve Manevi Tazminat’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2008.
 • BOZOVALI, Haluk, Türk Medeni Hukukunda Bakım Nafakaları, Kazancı Hukuk Yayınları, 1990.
 • CEYLAN, Ebru, Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006.
 • ÇİTAK, Burçak, ‘’Yoksulluk Nafakası’’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt. 74, Sayı. 1, Yıl. 2016, s. 241-257.
 • DEDE, İsmail, ‘’Yoksulluk Nafakasının Fiili Birliktelik ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Sona Ermesi’’, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan Cilt I, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt. 15, Sayı. 2, Yıl. 2016 (Özel Sayı), ss. 557-575.
 • DEMİR, Mecit, Türk Medeni Hukuk Öğreti ve Uygulamasında Yoksulluk Nafakası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
 • DOĞAN, İzzet, ‘’Türk Medeni Kanununun Düzenlemelerine Göre Tedbir, Yoksulluk ve İştirak Nafakası’’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt. 35, Sayı. 1, Yıl. 2015, ss. 59-95.
 • DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan / GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2018.
 • ERDEM, Mehmet, Aile Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
 • FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Aile Hukuku, (Baskıyı Hazırlayanlar: H. Cumhur Özakman ve M. Enis Sarıal), Yeniden Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1986.
 • GENÇCAN, Ömer Uğur, 6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • HAMZAÇEBİ, Mehmet, Türk Medeni Kanununa Göre Boşanma ve Ayrılık Hallerinde Tedbir, Yoksulluk ve İştirak Nafakası’’, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 10, Sayı. 3-4, Yıl. 2002, ss. 23-
 • HATEMİ, Hüseyin / KALKAN OĞUZTÜRK, Burcu, Aile Hukuku, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.
 • KAÇAK, Nazif, Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat İle Yoksulluk Nafakası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.
 • KALELİ, Şakir, ‘’Nafaka ve Nafaka Davaları’’, Yargıtay Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 1-2, Yıl. 1978, ss. 115-131.
 • KESKİN, Alper, Boşanma Davaları Cilt I, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M., Aile Hukuku, Genişletilmiş 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2017.
 • KÖSEOĞLU, Bilal / KOCAAĞA, Köksal, Aile Hukuku ve Uygulaması, 2. Bası, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.
 • OĞUZMAN, Kemal / DURAL, Mustafa, Aile Hukuku, 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
 • OĞUZOĞLU, H. Cahit, Medeni Hukuku II Aile Hukuku, 2. Basım, Ankara 1949.
 • OKYAR KARAOSMANOĞLU, Dila, ‘’Yargıtay Kararları Işığında Yoksulluk Nafakası Ödeme Yükümlülüğünün Şartları ve Ortadan Kalkması’’, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan Cilt II, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt. 15, Sayı. 2, Yıl. 2016 (Özel Sayı), ss. 421-434.
 • ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2015, (Aile).
 • ÖZTAN, Bilge, ‘’Batıl Evlenmelerde Eşlerin Durumu’’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 26, Sayı. 1, Yıl. 1969, ss. 193-215.
 • ÖZUĞUR, Ali İhsan, Nafaka Hukuku, 4. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul 2007.
 • RUHİ, Ahmet Cemal, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.
 • SAYMEN, Ferit H. / ELBİR, Halid K., Türk Medeni Hukuku Cilt III Aile Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 1960.
 • ŞEREN DEMİREL, Esra, ‘’Yoksulluk Nafakası’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007.
 • TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Türk Aile Hukuku, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1990.
 • TOPKAYA, Şahin, ‘’Yoksulluk ve İştirak Nafakası’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2017.
 • TOSUN, Yalçın, ‘’Türk ve İsviçre Hukukunda Yoksulluk Nafakasının ve Doğurduğu Hukuki Sorunların İncelenmesi’’, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 10, Sayı. 129-130, Y. 2015, ss. 53-77.
 • UYAR, Talih / UYAR, Alper / UYAR, Cüneyt, Türk Medeni Kanunu (Bibliyoğrafyalı-Gerekçeli-İçtihatlı) Aile Hukuku (MK. 175-202) Cilt II, Bilge Yayınevi, Ankara 2016.
 • UZUN, Mine, Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.
 • VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Türk Medeni Hukuku Cilt II Aile Hukuku Cüz 1, 4. Bası, Sermet Matbaası, İstanbul 1960.
 • YALÇINKAYA, Namık / KALELİ, Şakir, Boşanma Hukuku Cilt II, Ankara 1988.
 • YILDIRIM, Abdulkerim, ‘’Yoksulluk Nafakası ve Yoksulluk Nafakasında Süre Sorunu’’, Legal Hukuk Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 157, Yıl. 2016, ss. 59-88.
 • YILMAZ, Ejder, (Öğrenciler İçin) Hukuk Sözlüğü, Yenilenmiş 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.
 • ZEVKLİLER, Aydın / ACABEY, M. Beşir / GÖKYAYLA, K. Emre, Medeni Hukuk, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 1999.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Oğuz ERSÖZ
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: December 12, 2018

Bibtex @research article { mdergi496981, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2018}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {10.18771/mdergi.496981}, title = {YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ}, key = {cite}, author = {ERSÖZ, Oğuz} }
APA ERSÖZ, O . (2018). YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (12), 0-0. DOI: 10.18771/mdergi.496981
MLA ERSÖZ, O . "YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi (2018): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mdergi/issue/41103/496981>
Chicago ERSÖZ, O . "YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi (2018): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ AU - Oğuz ERSÖZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18771/mdergi.496981 DO - 10.18771/mdergi.496981 T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 12 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - doi: 10.18771/mdergi.496981 UR - https://doi.org/10.18771/mdergi.496981 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ %A Oğuz ERSÖZ %T YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ %D 2018 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V %N 12 %R doi: 10.18771/mdergi.496981 %U 10.18771/mdergi.496981
ISNAD ERSÖZ, Oğuz . "YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi / 12 (December 2018): 0-0. https://doi.org/10.18771/mdergi.496981
AMA ERSÖZ O . YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2018; (12): 0-0.
Vancouver ERSÖZ O . YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2018; (12): 0-0.