Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 80 - 87 2019-04-28

Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma
Participants’ experience about home visit within the scope of public health nursing course: Qualitative study

Nilgün Kuru Alıcı [1] , Oya Nuran Emiroğlu [2]

57 175

Amaç: Bu çalışmanın amacı, halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimlerinin tanımlanmasıdır. Yöntem: Kalitatif olarak yapılan bu çalışmada kendilerine ev ziyareti yapılan 10 bireyle yarı yapılandırılmış değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme kılavuzu bireylerin ev ziyaretlerine ilişkin deneyimleri ile ilgili 6 sorudan oluşmaktadır. Görüşmeler bireylerin evlerinde yapılmış olup yaklaşık 35 dakika sürmüş ve ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeler sırasında elde edilen tüm kayıtların çözümü yapılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların cevapları her iki araştırmacı tarafından da ayrı ayrı ve tekrarlı okunarak kodlamalar yapılmış ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma bulgularının geçerliğini güçlendirmek amacıyla, bulgular yorumlanırken katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların dokuzu kadın biri erkektir. Kadınların yaş aralığı 45-92 olup, erkek katılımcı 68 yaşındadır. Katılımcıların altısı üniversite, ikisi lise, ikisi de ortaokul mezunudur. Görüşmelerden elde edilen veriler “İstekli kabul ve katılım”, “sosyal destek”, “psikolojik destek” ve “tıbbı destek” olmak üzere dört tema altında toplanmıştır. Sonuç: Çalışmaya katılan bireylerin ev ziyaretlerinin yapılması ve sürdürülmesi konusunda istekli oldukları görülmüştür. Ziyaretlerin bireylere psikolojik, sosyal ve tıbbı destek açısından fayda sağladığının vurgulandığı saptanmıştır. Bu sonuçların Türkiye’de ev ziyaretlerinin sadece ders uygulaması kapsamında kalmaması, mevcut sağlık sistemi içerisinde yürütülmesine ihtiyaç duyulduğunu göstermesi açısından önemli bilgi sağladığı görülmektedir.

Aim: The aim of this study was to describe the exprience of participants’ about home visit within the scope of public health nursing course. Method: In this qualitative study, semi-structured interviews were performed with 10 individuals who home visited them. The interview guide prepared by the researchers consists of 6 questions about the experiences of individuals about home visits.  The interviews were held at homes of paticipants’ and lasted about 35 minutes and recorded on the tape recorder. All the recordings obtained during the interviews were transcribed verbatim and analyzed consecutively. The answers of the participants were read separately and repeatedly by both researchers and the themes were formed. In order to strengthen the validity of the survey findings, direct quotations were cited from the participants' comments when the findings were interpreted. Results: Nine of the participants in the study were female. Mean range of the female was 45-92 and male participant was 68 years old. Six of the participants were university graduates. Two were high school and the other two were middle school graduates. The data obtained from the interviews was collected under four main themes as "willing acceptance and participation", "social support", "psychological support" and "medical support". Conclusion: It was found that participants in the study were willing to do and conducting home visits. It was determined that the home visits were beneficial for the participants in terms of psychological, social and medical support. These results demonstrate that home visits should not remain only within the course in Turkey and this study provide important information in that it needs to be carried out within the existing health system.

  • KAYNAKLARReferans1 . Maurer F.A., Smith C.M. Community/public health nursing practice: Health for families and populations, Elsevier Health Sciences, 2013. Referans2. Nies M.A., McEwen M. Community health nursing: promoting the health of populations, Elsevier Health Sciences, 2001. Referans3. Diem E., Moyer A. Community health nursing projects: Making a difference, Lippincott Williams & Wilkin, 2005.Referans4. Hitchcock J.E., Schubert P.E., Thomas S.A. Community health nursing: Caring in action (Vol. 1), Cengage Learning, 2003. Referans5. T.C. Resmi Gazete. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun Tatbikatına Dair Tamim, Kanun No: 21, 19 Temmuz 1931. Resmi Gazete Sayı:1852. Referans6. T.C. Resmi Gazete. 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun. 12. Ocak 1961. Resmi Gazete Sayı: 10705.Referans7. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta Dönüşüm Programı. Ankara. 2003.Referans8. T.C. Resmi Gazete. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik. 10 Mart 2005. Resmi Gazete Sayı: 25751. Referans9. Özer Ö., Şantaş F. Kamunun sunduğu evde bakım hizmetleri ve finansmanı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;3(2):96-103.Referans10. Altuntaş M, Yılmazer T.T, Güçlü Y.A, Öngel K. Evde sağlık hizmeti ve günümüzdeki uygulama şekilleri. Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2010;20(3):153-158.Referans11. Bahar Z., Ersin F. Evde bakım hizmetleri: Türkiye perspektifi. J Public Health Nurs-Special Topics 2016;2(3):1-7.Referans12. Stanhope M., Lancaster J. Public health nursing-e-book: Population-centered health care in the community. Elsevier Health Sciences. 2015. Referans13. Lundy K.S., Janes S. Community health nursing. Jones & Bartlett Learning. 2009.Referans14. Izzo C.V., Eckenrode J., Smith E G., Henderson C.R., Cole R., Kitzman H., Olds D.L. Reducing the impact of uncontrollable stressful life events through a program of nurse home visitation for new parents. Prevention Science 2005; 6(4):269-274.Referans15. Brown M.J., McLaine P., Dixon S., Simon P.A. Randomized, community-based trial of home visiting to reduce blood lead levels in children. Pediatrics 2006; 117(1):147-153.Referans16. Dodge K.A., Goodman W.B., Murphy R.A., O’Donnell K., Sato J. Randomized controlled trial of universal postnatal nurse home visiting: impact on emergency care. Pediatrics 2013; 132(Supplement 2): 140-146.Referans17. Elkan R., Egger M., Kendrick D., Dewey M., Hewitt M., Robinson J., … Brummell K. Effectiveness of home based support for older people: systematic review and meta-analysis Commentary: When, where, and why do preventive home visits work?. BMJ 2001; 323(7315): 719-725.Referans18. Huang T.T., Acton G.J. Effectiveness of home visit falls prevention strategy for taiwanese community‐dwelling elders: Randomized trial. Public Health Nursing, 2004;21(3): 247-256.Referans19. Di Monaco M., Vallero F., De Toma E., De Lauso L., Tappero R., Cavanna A. A single home visit by an occupational therapist reduces the risk of falling after hip fracture in elderly women: A quasi-randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 2008: 40(6);446-450.Referans20. Stuck,A.E., Egger M., Hammer A., Minder C. E., Beck J.C. Home visits to prevent nursing home admission and functional decline in elderly people: systematic review and meta-regression analysis. JAMA 2002; 287(8):1022-1028.Referans21. Stuck A.E., Minder C.E., Peter-Wüest I., Gillmann G., Egli C., Kesselring A., ... & Beck, J.C. A randomized trial of in-home visits for disability prevention in community-dwelling older people at low and high risk for nursing home admission. Archives of İnternal Medicine, 2000:160(7);977-986.Referans22. Vass M., Avlund K., Hendrikse, C., Philipson L., Riis P. Preventive home visits to older people in Denmark. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2007:40(4); 209-216.Referans23. Avellar S.A., Supplee L.H. Effectiveness of home visiting in improving child health and reducing child maltreatment. Pediatrics 2013: 132(Supplement 2); 90-99.Referans24. Easterbrooks M.A., Bartlett J.D., Raskin M., Goldberg J., Contreras M.M., Kotake, C., ... & Jacobs, F.H. Limiting home visiting effects: maternal depression as a moderator of child maltreatment. Pediatrics, 2013:132(Supplement 2);126-133.Referans25. Yıldırım A., Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011.Referans26. dos Santos L.C., Balaminut T., de Souza D.H., Nancy S., Giovanini Rossetto E. Perception of premature infants' mothers on home visits before and after hospital discharge. Investigacion Y Educacion En Enfermeria 2014: 32(3);393-400.Referans27. Gür K., Erol S., Sezer A., Şişman, F.N. Ev ziyaretleriyle ev kazası risk faktörlerinin saptanması ve belirlenen kazaların özellikleri. STED 2013;22(6): 226-233. Referans28. Ramsdell J.W., Jackson J.E., Guy H.J., Renvall M.J. Comparison of clinic-based home assessment to a home visit in demented elderly patients. Alzheimer Disease & Associated Disorders 2004:18(3); 145-153.Referans29. Ozkan O., Ozdemir S. Outcomes of planned home visits of ıntern public health nurses: An example from Turkey. Annals of Global Health 2016;82(5): 885-896.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5200-6821
Author: Nilgün Kuru Alıcı (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5722-5660
Author: Oya Nuran Emiroğlu
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: April 28, 2019

Bibtex @research article { mersinsbd432202, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0830}, address = {Mersin University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {80 - 87}, doi = {10.26559/mersinsbd.432202}, title = {Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma}, key = {cite}, author = {Kuru Alıcı, Nilgün and Emiroğlu, Oya Nuran} }
APA Kuru Alıcı, N , Emiroğlu, O . (2019). Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12 (1), 80-87. DOI: 10.26559/mersinsbd.432202
MLA Kuru Alıcı, N , Emiroğlu, O . "Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2019): 80-87 <http://dergipark.org.tr/mersinsbd/issue/41500/432202>
Chicago Kuru Alıcı, N , Emiroğlu, O . "Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2019): 80-87
RIS TY - JOUR T1 - Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma AU - Nilgün Kuru Alıcı , Oya Nuran Emiroğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.432202 DO - 10.26559/mersinsbd.432202 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 87 VL - 12 IS - 1 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.432202 UR - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.432202 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma %A Nilgün Kuru Alıcı , Oya Nuran Emiroğlu %T Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma %D 2019 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 12 %N 1 %R doi: 10.26559/mersinsbd.432202 %U 10.26559/mersinsbd.432202
ISNAD Kuru Alıcı, Nilgün , Emiroğlu, Oya Nuran . "Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 / 1 (April 2019): 80-87. https://doi.org/10.26559/mersinsbd.432202
AMA Kuru Alıcı N , Emiroğlu O . Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2019; 12(1): 80-87.
Vancouver Kuru Alıcı N , Emiroğlu O . Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında ev ziyareti yapılan bireylerin uygulamaya ilişkin deneyimleri: Nitel çalışma. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 12(1): 87-80.