Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1515 - 1530 2019-04-27

Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri
Opinions of The Pedagogical Formation Education Students Related to The Criteria of Teacher Assignment

Hakan Polat [1] , Tuncay Yavuz Özdemir [2] , Murat Demirkol [3]

53 109

Bu araştırmada öğretmen atama kriterlerine ilişkin pedagojik formasyon öğrencilerinin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan çeşitli fakültelerden öğrencilerin oluşturduğu 52 kişi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler üzerinde içerik analizi uygulanmış ve çalışmada katılımcıların örnek görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrenciler KPSS’nin öğretmen atamaları için yeterli bir ölçme aracı olmadığını, bu sınavla akademik başarının dikkate alındığını Öğretmen adaylarının alan bilgilerinin ölçülmesi açısından alan sınavının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Sözlü sınavın adam kayırma ve adaletsizliğe neden olduğunu, bu nedenle gereksiz olduğunu ifade etmişlerdir. Atanacak öğretmenlerde anlatım becerisi, alan bilgisi, kişilik özellikleri ve iletişim becerilerinin dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

In this research, the opinions of the pedagogical formation students about teacher appointment criteria were examined. The study used case science pattern of qualitative research methods. The study group consisted of 52 students from various faculties who received pedagogical formation education in the Faculty of Education of Fırat University. Descriptive analysis was applied on the data obtained and the sample views of the participants were included in the study. According to the results of the study; the students stated that KPSS is not an adequate measurement tool for assignment of teachers and that the academic achievement was taken into consideration and the quality of teachers is ignored. They stated that the oral examination caused favoritism and injustice and therefore was unnecessary. It has been concluded that the expression skill, field knowledge, personality traits and communication skills should be taken into consideration for the teachers to be appointed. 

 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-31. http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view/167 adresinden alınmıştır.
 • Erdem, E., & Soylu, Y. (2013). Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 223-236.
 • Gençtürk, E., Akbaş, Y., & Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bakış açısıyla ideal öğretmenin özellikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1559-1572.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N., & Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Karataş, S., Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.
 • Kılıçkaya, F. (2009). “İngilizce Öğretmen Adaylarının KPSS Hakkındaki Görüş Ve Önerileri”, XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 1-3 Kasım 2009, Ege Üniversitesi, İzmir https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=103124 adresinden erişilmiştir.
 • Köroğlu, M., (2015). Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlikleri ve Öğrenme Stili Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Kuran, K. (2013). Öğretmen Adaylarının Kpss Kursu Veren Dersanelere ve KPSS’ye İlişkin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 143-157.
 • Memduhoğlu, H. B., Kayan, M. F. (2017). Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1259-1288.
 • Nartgün, Ş. S. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Olson, Joanne K. 2008. The crucial role of the teacher. Science and Children. 46(2), 45-49.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitapçığı (Cilt-I), 413-423. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3351-1101
Author: Hakan Polat (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6474-5915
Author: Tuncay Yavuz Özdemir
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3351-1101
Author: Murat Demirkol
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @conference paper { mjss494414, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1515 - 1530}, doi = {10.33206/mjss.494414}, title = {Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Polat, Hakan and Özdemir, Tuncay Yavuz and Demirkol, Murat} }
APA Polat, H , Özdemir, T , Demirkol, M . (2019). Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1515-1530. DOI: 10.33206/mjss.494414
MLA Polat, H , Özdemir, T , Demirkol, M . "Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1515-1530 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/494414>
Chicago Polat, H , Özdemir, T , Demirkol, M . "Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1515-1530
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri AU - Hakan Polat , Tuncay Yavuz Özdemir , Murat Demirkol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.494414 DO - 10.33206/mjss.494414 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1515 EP - 1530 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.494414 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.494414 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri %A Hakan Polat , Tuncay Yavuz Özdemir , Murat Demirkol %T Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.494414 %U 10.33206/mjss.494414
ISNAD Polat, Hakan , Özdemir, Tuncay Yavuz , Demirkol, Murat . "Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1515-1530. https://doi.org/10.33206/mjss.494414
AMA Polat H , Özdemir T , Demirkol M . Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri. MJSS. 2019; 8(2): 1515-1530.
Vancouver Polat H , Özdemir T , Demirkol M . Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1530-1515.