Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1459 - 1478 2019-04-27

Content Analysis of The Articles Published in Manas Journal of Social Studies between The Years 2012 and 2018
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi

Hasan Gül [1] , Azamat Maksüdünov [2]

144 234

Beggining of scientific journals, which are indispensable tools of scientific communication, dates back to the 17th century. The number of scientific and academic journals is increasing day by day over the world. This increase leads to intensive competition among scientific journals, and also directs the journals to new searches due to changes in science and technology. In this context, it is seen that researches have been conducting on broadcasting policies and performances of academic journals. This paper evaluates articles published in Manas Journal of Social Studies within the years 2012-2018. The articles were subjected to content analysis according to the categories such as number of articles, type, number of authors, author affilations, method used in the article, data collection and analysis method. According to the results, it was found that the published articles were prepared by one author, mainly by assistant professors, in Turkish and on business issues. In addition, it was determined that quantitative research methods, survey as data collection method, convenience sampling method and descriptive statistics as data analysis techniques are more preferred methods.

Bilimsel iletişimin vazgeçilmez aracı olan bilimsel dergilerin geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Dünya genelinde her geçen gün bilimsel ve akademik dergilerin sayısı artmaktadır. Bu artış bilimsel dergiler arasında rekabete yol açtığı gibi, ayrıca bilim ve teknoloji alanındaki değişimlerden dolayı dergileri yeni arayışlara da yönlendirmektedir. Bu kapsamda bilimsel dergilerin geçmiş dönemlerde izlemiş oldukları yayın politikalarını ve performanslarını incelemek adına dergileri konu alan araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Bu makalede 2001 yılında yayın hayatına başlayan MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 yılları arasında yayınlanan makalelerin değerlendirmesi yapılmıştır. Makaleler önceden belirlenen makale sayısı, türü, yazar sayısı, yazarların bağlı olduğu kurumlar, makalede kullanılan yöntem, veri toplama ve analizi yöntemi gibi kategorilere göre içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre en fazla makalenin İşletme alanında, Türkçe, tek yazarlı ve daha çok Dr. Öğretim Üyeleri tarafından yazıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu çalışmada araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinin, veri toplam aracı olarak anketlerin, örneklem yöntemi olarak kolayda örnekleme yönteminin ve veri analiz tekniği olarak da tanımlayıcı istatistiklerin daha çok tercih edildiği belirlenmiştir.    

 • Alper, A. & Gülbahar, Y. (2009). “Trends and Issues in Educational Technologies: A Review of Recent Research in TOJET”, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2): 124-135.
 • Atalay, A. (2017). “Türkiye’de Spor Yönetimi Araştırmalarındaki Eğilimler: Bir İçerik Analizi”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(29): 107-128.
 • Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). “Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1): 177-201.
 • Berríos, R. & Lucca, N. (2006). “Qualitative Methodology in Counseling Research: Recent Contributions and Challenges for a New Century”, Journal of Counseling & Development, 84(2): 174-186.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Bozbay, Z. (2008). “Content Analysis of Articles Published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and Marketing Research (1972-2007)”, Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 37(1): 1-12.
 • Candaş, Z. ve Karataş, A. (2017). “Türkiye’de 1996-2016 Yılları Arasında Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi”, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, Aralık 2017, 5(2): 143-159.
 • Clarivate Analitics. (2018). Web of Science, https://clarivate.ru, ET. 13.02.2019.Çalışkan, M. ve Serçe, H. (2018). “Türkiye’de Eğitim Alanındaki Eylem Araştırması Makaleleri: Bir İçerik Analizi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1): 57-79.
 • Çatır, O. (2017). “Turizm Eğitimi (1981-2017): SSCI’da Yayınlanan Uluslararası Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 3(5): 800-818.
 • Dan, W., Fesenmaier, D. R., Werthner, H. & Wöber, K. (2010). “The Journal of Information Technology & Tourism: A Content Analysis of the Past 10 Years”, Information Technology & Tourism, 12(1): 3-16.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2018). “Akademik Yazma Açısından Dergi Yazar Rehberleri”, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4): 1210-1225.
 • Duran, E. ve Dolaylar Özkul, İ. (2018). “Türk Çocuk Dergileri ile İlgili Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi”, Journal of History Culture and Art Research, 7(1): 467-478.
 • eLIBRARY. (2018). Russian Science Citation Index, https://elibrary.ru, ET. 18.02.2019.
 • Erdoğan, İ. ve İder, S. (2016). “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 3(6): 445-464. Ralık
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). “Türkiye’deki Eğitim Araştırmalarında Eğilimler: Bir İçerik Analizi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1): 443-460.
 • Güven, M., Özhan, M. B., Kaynak, S. ve Kurt Demirbaş, N. (2018). “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi ile Journal of Counseling Psychology’deki Araştırma Eğilimleri”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49): 193-208.
 • Hatipoğlu, G., Özkan Hıdıroğlu, Y., ve Tok, N. T. (2018). “Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanındaki Makalelere Yönelik Bir İçerik Analizi”, Journal of Human Sciences, 15(2): 1362-1380.
 • İnceelli, A., Candemir, Ö. ve Demiray, U. (2005). “Elektronik Akademik Uzaktan Eğitim Dergisi: TOJDE İçerik Analizine Dayalı Bir Değerlendirme”, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), October, 4(4): 99-124.
 • İşçi, S. (2013). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Tematik, Metodolojik ve İstatistiksel Açıdan İncelenmesi (Master's thesis, ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Karadağ, R. (2014/1). “Okuma İlgisi, Tutumları ve Alışkanlığı Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi: YÖK ve ProQuest Veri Tabanları Örneklemi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ocak, 35: 1-17.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Karataş, Z. (2017). “Sosyal Bilim Araştırmalarında Paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi”, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1): 67-88.
 • Kaya, A., Fışkın, R. ve Nas, S. (2013). ““Safety Science” Dergisinde 2006-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 5(1): 121-139.
 • Kayasandık, A. E., Kalıpçı Çağıran, F. ve Alacalar Çakır, A. (2017). “İşletme Alanındaki Çalışmalara “Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi” Bağlamında Bakış: Bir İçerik Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 12-18.
 • Kızıltepe, Z. (2015). “İçerik Analizi Nedir? Nasıl Oluşmuştur?”, F. N. Seggie ve Y. Bayyurd (Ed.), Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (ss.253-266), Arı Yayıncılık, Ankara.
 • Kozak, N. (2003). “Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir inceleme”, Bilgi Dünyası, 4(2): 146-174.
 • Kurulgan, M. ve İspir, B. (2009). “Bilgi-Belge Merkezlerinin Yönetimi: Türkiye’deki Literatüre Yönelik İçerik Analizi”, Bilgi Dünyası, 10(2): 205-230.
 • Kutluca, T. ve Demirkol, M. (2016). “Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisinin Bibliyometrik Analizi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 108-118.
 • Kuyucu, M. (2016). “Çocuk Dergilerinde İçerik Çeşitliliği: TRT Çocuk Dergisi Örneği”, Proceeding of ADVED 2016 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 10-12 October 2016, Istanbul, Turkey, 150-167.
 • Mabe, M. (2003). “The Growth and Number of Journals”, Serials, 16(2): 191-197.
 • Marcouiller, W. D. & Deller, S. C. (2001). “Thirty Years of Academic Publishing in Regional Studies: A Content Analysis of MCRSA's Scholarly Output”, Journal of Regional Analysis and Policy, 31(2): 33-43.
 • MJSS. (2019). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, http://dergipark.gov.tr/mjss/page/4788, ET. 18.02.2019
 • Nazmi Kozak, (2003), “Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme”, Bilgi Dünyası, 4(2): 146-174.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). “Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri”, Sakarya University Journal of Education, 4(1): 116-136.
 • Özdemir, A. N. ve Alpaydın, Y. (2018). “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yayıncılık: Üniversite Dergilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yükseköğretim Dergisi, 8(1): 9–22. doi:10.2399/yod.17.026.
 • Özgül, B. ve Gürol, Y. (2019). “Kurumsal Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü Üzerine Bir İçerik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(1): 107-126.
 • Sakimbaev, E. (2016). “O Znaçenii Nauçnıh İzdaniy V Kırgızskom İndekse Nauçnogo Sitirovaniye”, Obşestvenno-obrazovatelnaya i nauçno-populyarnaya gazeta Kutbilim. http://kutbilim.journalist.kg/2016/04/29/o-znachenii-nauchnyih-izdaniy-v-kyirgyizskom-indekse-nauchnogo-tsitirovaniya/, ET. 13.02.2019
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. ve Dündar, H. (2014). “Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi”, Eğitim ve Bilim, 39(173): 430-453.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012).Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1-3 Şubat 2012 / Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Singleton, A. (2014). “The First Scientific Journal”, Editorial, Learned Publishing, 27 (1): 2-4.
 • Stead, G. B., Perry, J. C., Munka, L. M., Bonnett, H. R., Shiban, A. P. & Care, E. (2012). “Qualitative Research in Career development: Content Analysis from 1990-2009”, International Journal for Educational and Vocational Guidance, 12(2): 105-122.
 • STM. (2018). An Overview of Scientific and Scholarly Publishing, The STM Report: Fifth edition, https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf, ET. 13.02.2019.
 • Suphan, N. (2005). “The Development, Change, and Transformation of Management Information Systems (MIS): A Content Analysis of Articles Published in Business and Marketing Journals”,. International Journal of Information Management, 25: 442-457.
 • The Royal Society Publishing. (2019). https://royalsocietypublishing.org/rstl/about#question1, ET. 13.02.2019.
 • Tiryakioğlu, Ö. (2014). “Content Analysis of the Articles Published in the Ankara University Special Education Journal Within the Years 2004-2013”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143: 1164-1170.
 • Üstündağ, D. A. (2013). “Türkiye'de Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Araştırma Eğilimleri”, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 55-71.
 • Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H. H. (2012/2). “2000-2011 Yılları Arasında Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Matematik Öğretimi Alternatif Yöntemleri İle İlgili Makalelerin İçerik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2, 6: 31-45.
 • Yaşar, Ş. ve Papatğa, E. (2015). “İlkokul Matematik Derslerine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 113-124.
 • YBK. (2018). Pereçen Retzenziruemıh Nauçnıh Periodiçeskih İzdaniy Dlya Opublikovaniya Osnovnıh Nauçnıh Resultatov Dissertatsii, http://vak.kg/#/regulations, ET. 18.02.2019.
 • Yeşilpınar Uyar, M. (2017). “Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs 2017, 25(3): 1009-1024.
 • Yıldız, D. (2016). “Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin Amaç/Konu ve Yöntem Açısından İncelenmesi”, GEFAD/GUJGEF, 36(2): 399-425.
 • ВАК. (2018). Перечень рецензируемых научных периодических изданий для опубликования основных научных результатов диссертации, http://vak.kg/#/regulations, ET. 18.02.2019.
 • Сакимбаев Элимбай. (2016). О значении научных изданий в Кыргызском индексе научного цитирования, Общественно-образовательная и научно-популярная газета Кутбилим. http://kutbilim.journalist.kg/2016/04/29/o-znachenii-nauchnyih-izdaniy-v-kyirgyizskom-indekse-nauchnogo-tsitirovaniya/, ET. 13.02.2019.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Editorial
Authors

Orcid: 0000-0002-3720-5451
Author: Hasan Gül (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5010-513X
Author: Azamat Maksüdünov
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Kyrgyzstan


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @editorial { mjss539653, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1459 - 1478}, doi = {10.33206/mjss.539653}, title = {Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {Gül, Hasan and Maksüdünov, Azamat} }
APA Gül, H , Maksüdünov, A . (2019). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1459-1478. DOI: 10.33206/mjss.539653
MLA Gül, H , Maksüdünov, A . "Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1459-1478 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/539653>
Chicago Gül, H , Maksüdünov, A . "Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1459-1478
RIS TY - JOUR T1 - Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi AU - Hasan Gül , Azamat Maksüdünov Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.539653 DO - 10.33206/mjss.539653 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1459 EP - 1478 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.539653 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.539653 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi %A Hasan Gül , Azamat Maksüdünov %T Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.539653 %U 10.33206/mjss.539653
ISNAD Gül, Hasan , Maksüdünov, Azamat . "Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1459-1478. https://doi.org/10.33206/mjss.539653
AMA Gül H , Maksüdünov A . Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi. MJSS. 2019; 8(2): 1459-1478.
Vancouver Gül H , Maksüdünov A . Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1478-1459.