Year 2014, Volume 11, Issue 27, Pages 277 - 296 2014-10-18

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR [1]

306 603

Current study aimed to examine the relationship between job satisfaction and burnout levels of public schools’ mathematic teachers schools in Kahramanmaraş Province. The study was designed as a correlational research. Maslach Burnout Inventory developed by Maslach and Jackson (1981) and adapted to Turkish by Ergin (1992) was used to identify mathematic teachers’ burnout levels. Minnesota Satisfaction Questionnaire short form developed by Davis, Weis, England and Lofquist (1967) was utilized to assess mathematic teachers’ job satisfaction. Data was analyzed survey method which is a quantitative research method. Working group of the study was composed of 124 mathematics teachers selected through simple random sampling employed in Kahramanmaraş province. Research results show that
Matematik Öğretmeni, İş Tatmini, Mesleki Tükenmişlik
 • Akın, U., Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (51), 353-370.
 • Akman, B., Taşkın. N., Özden, Z., Çörtü, F. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinde Tükenmişlik Üzerine Bir Çalışma. Elementary Education Online, 9(2), 807-815.
 • Ardıç, K., Polatçı, S. (2009). Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü İşle Bütünleşme. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (32) 22-46.
 • Babaoğlan, E. (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Tükenmişlik, Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Balcı, A (1985). Eğitim Yöneticisinin İşdoyumu. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Başalp, N. (2001). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Başol, G., Altay, M. (2009). Eğitim Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 15 (58), 191- 216.
 • Baymur, F. (1993). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Campell, L. L. (1983). Teacher Burnout. Description and Prescription. The Clearing House.
 • Çavuşoğlu, İ. (2005). Endüstri Meslek Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri İle Bazı Kişisel Değişkenler Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Cemaloğlu, N., Erdemoğlu Şahin. D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15(2), 465-484.
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Davis, K (1995). İşletmelerde İnsan Davranışı (Çev. Kemal Tosun ve vd). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını No: 199. İstanbul.
 • Erdemoğlu Şahin. D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Girgin, G., Baysal, A. (2005). Tükenmişlik Sendromuna Bir Örnek. Zihinsel Engelli Öğrencilere Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4(4). 172-187.
 • Gündüz, B. (2004) Öğretmenlerdeki Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar Ve Mesleki Bazı Değişkenlere Göre Yordanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Işıkhan, V. (2004). Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları. Ankara: Sandal Yayınları.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler. 10. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi
 • Kayabaşı, Y. (2008). Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi. (20), 190-212.
 • Khan, J. H., Schneider, KT, Jenkins-Henkelman, TM, Moyle, LL (2006). Emotioanal Social Support And Job Burnout Among High School Teachers: Is It All Due To Dispositional Affectivity? Journal of Organizational Behavior. (27), 793-807.
 • Kırılmaz, A. Y., Çelen, Ü., Sarp, N. (2003). İlköğretimde çalışan Bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu araştırması. İlköğretim Online. 2 (1), 2-9.
 • Koçak. R. (2009). Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19( 1), 65- 83.
 • Luthans, F (1994). Organizational Behavior. Newyork: McGraw_Hill, İnc.
 • Maslach, C., Jackson S.E. (1981). The Measurement the Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior. (2), 99-113.
 • Oshagbemi, T. (2000). Gender Differences İn The Job Satisfaction Of University Teachers’. Women in Management Rewiev. 15 (7), 331-343.
 • Özipek, A. (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Ve Nedenleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Özkaya, H. (2006). Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Ve İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Öğretmen Görüşleri Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Peker, R. (2002). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XV( 1), 305- 318.
 • Robbins S.P., Judge, T.A. (2012). Örgütsel Davranış Organizational Behavior. Çev. Ed. İnci Erdem. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Sarpkaya, R. (2000). Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu (Manisa İli Örneği). Amme İdaresi Dergisi, 33 (3), 121- 123.
 • Stres, R.M., Porter. L.W. (1979). Motivation and Work Behaviour. McGraw- Hill.
 • Şişman, M., Turan, S. (2004). Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş Doyumu Ve Sosyal- Duygusal Yalnızlık Düzeyleri. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (1), 117-128.
 • Tan, N. (2003). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ting, Y. (1997). Determinonts Of Job Satisfaction Of Federal Goverment Employees. Public Personal Management. 26(3), 313-334.
 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., Özer, A. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Vural, B. (2004). Yetkin-İdeal-Vizyoner Öğretmen. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Wlodkowski, R. J. (1984). Motivation and Teaching. Washington D.C.: National Education Association.
 • Yıldız Kırılmaz, A., Çelen, Ü., Sarp, N. (2003). İlköğretim’de Çalışan Bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu, Araştırması. İlköğretim- Online 2(1), 2- 9.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Mahmut SAĞIR

Dates

Publication Date: October 18, 2014

Bibtex @ { mkusbed208711, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {277 - 296}, doi = {}, title = {MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {SAĞIR, Mahmut} }
APA SAĞIR, M . (2014). MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (27), 277-296. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19573/208711
MLA SAĞIR, M . "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 277-296 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19573/208711>
Chicago SAĞIR, M . "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 277-296
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Mahmut SAĞIR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 296 VL - 11 IS - 27 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Mahmut SAĞIR %T MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 27 %R %U
ISNAD SAĞIR, Mahmut . "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 27 (October 2014): 277-296.
AMA SAĞIR M . MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(27): 277-296.
Vancouver SAĞIR M . MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(27): 296-277.