Year 2014, Volume 11, Issue 28, Pages 123 - 137 2015-01-20

GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ

Tuba YAVAŞ [1] , Cemal AKÜZÜM [2] , Çetin TAN [3] , M. Berat UÇAR [4]

198 311

This descriptive research study aims to identify the opinions of students’ parents toward how today’s school principals should be trained. Within this scope, a total of 100 opinions of students’ parents were obtained in written via semi-structured interview forms. The study was designed based on phenomenological method in accordance with the qualitative research approach. According to results, while students’ parents described an ideal school principal as strong human affairs and leadership ability, well-disciplined and having vision and mission; they described inefficient school principal as person who is failing in communication, treating biased, not taking care of students. In addition, it was found that school principals should especially get psychology and management training and graduate degree in the theme of necessary training or education school principals should take. In line with these findings, the necessity of defining a school principal identity for every school has become a current issue

Bu araştırma, günümüz okul müdürlerinin nasıl yetiştirilmeleri gerektiğine yönelik öğrenci velilerinin görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan betimsel nitelik taşıyan bir araştırmadır. Bu kapsamda yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 100 öğrenci velisinden yazılı olarak görüş alınmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgu bilim desenine uygun olarak tasarlanan çalışmada veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda veliler, başarılı bir okul müdürünü insan ilişkileri ve liderlik özelliği güçlü, disiplinli ve vizyon-misyon sahibi, yetersiz bir okul müdürünü iletişimi kopuk, taraflı davranan ve öğrencilerle ilgilenmeyen kişiler olarak betimlemişlerdir. Bunun dışında okul müdürlerinin özellikle insan psikolojisi ve müdürlük eğitimi almaları ve yüksek lisans yapmaları, almaları gereken eğitimler temasında ortaya çıkmıştır. Bu bulgular doğrultusunda her okula yönelik bir okul müdürü kimliğinin tanımlanması ihtiyacı gündeme gelmiştir.

Okul Müdürü, Yetiştirme, Öğrenci Velisi
 • Aktepe, V. (2014). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 9(2), 89-105.
 • Aslanargun, E. ve Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 349 -368.
 • Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 196-208.
 • Balkar, B. (2009). Okul yönetiminin amaçlarına ilişkin ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 153-171.
 • Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 75-93.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 182-197.
 • Bristol, L. S. M., Brown, L. ve Esnard, T. (2014). Socialising principals: Early career primary school principals in Trinidad and Tobago. Journal of Educational Administration and History, 46(1), 17-37, DOI: 10.1080/00220620.2014.855178.
 • Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.
 • Clark, D., Martorell, P. ve Rockoff, J. (2009). School Principals and School Performance. CALDER (National center for analysis of longitudinal data in education research) Working Paper No.38. 20.04.2014 tarihinde www0.gsb.columbia.edu/faculty/.../cmr_principals_calder_WP38.pdf‎ adresinden alınmıştır.
 • Demirtaş, H. ve Özer, N. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1-24.
 • Fasasi, Y. A. ve Oyeniran, S. (2014). Assessing principals’ quality assurance strategies in Osun State Secondary Schools. International Journal of Instruction, 7(1), 166-176.
 • Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2013). Gelecekte okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri gereken roller. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-54.
 • Hale, E. L. ve Moorman, H. N. (2003). Preparing School Principals: A National Perspective on Policy and Program Innovations. Institute for Educational Leadership, Washington, DC and Illinois Education Research Council, Edwardsville, IL. 20.04.2014 tarihinde http://www.ibhe.state.il.us/academic%20affairs/CSLP/Sep/preparingprincipals.pdf. adresinden alınmıştır.
 • Hoşgörür, V. ve Arslan, İ. (2014). Okul örgütünün finansal kaynaklarının yönetimi sorunu (Yatağan ilçesi örneği). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 91-102.
 • Işık, H. (2003). Okul müdürlerinin yetiştirilmelerinde yeni bir model önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 206-211.
 • Kadji-Beltran, C., Zachariou A. ve Stevenson, R. B. (2013). Leading sustainable schools: Exploring the role of primary school principals. Environmental Education Research, 19 (3), 303-323, DOI: 10.1080/13504622.2012.692770.
 • Kafka, J. (2009). The principalship in historical perspective. Peabody Journal of Education, 84(3), 318-330, DOI: 10.1080/01619560902973506.
 • Karip, E. ve Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 193-207.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar, çözümler- öneriler. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237-252.
 • Lee, J. C. K., Kwan, P. ve Walker, A. (2009). Vice‐principalship: Their responsibility roles and career aspirations. International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 12(2), 187-207, DOI: 10.1080/13603120802449652.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Murphy, J. (1998). Preparation for the school principalship: The United States' story. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 18(3), 359-372. DOI:10.1080/13632439869556.
 • Okçu, V. (2011). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin mevcut durum, beklentiler ve öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 244-266.
 • Özdemir, M. (2009). Okul yöneticiliğinin hukuksal temelleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 279-300.
 • Printy, S. (2010). Principals' influence on instructional quality: Insights from US schools. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 30(2), 111-126, DOI: 10.1080/13632431003688005.
 • Retna, K.S. (2011). The relevance of ‘personal mastery’ to leadership: The case of school principals in singapore. School Leadership and Management, 31(5), 451-470, DOI: 10.1080/13632434.2011.587403.
 • Selesho, J. M. ve Ntisha, A. A. (2014). Impact of school principal leadership style on performance management: A schooling agenda. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(3), 211-218.
 • Taş, A. ve Önder, M. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(12), 171-185.
 • Turan, S. ve Şişman, M. (2000). Okul yöneticileri için standartlar: Eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 68-87.
 • Wong, P. M. (2004). The professional development of school principals: Insights from evaluating a programme in Hong Kong. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 24(2), 139-162, DOI: 10.1080/1363243041000695796.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zachariou, A., Kadji-Beltran, C. ve Manoli, C. C. (2013). School principals’ professional development in the framework of sustainable schools in Cyprus: A matter of refocusing. Professional Development in Education, 39(5), 712-731, DOI: 10.1080/19415257.2012.736085.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Tuba YAVAŞ

Author: Cemal AKÜZÜM

Author: Çetin TAN

Author: M. Berat UÇAR

Bibtex @ { mkusbed208788, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {123 - 137}, doi = {}, title = {GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {YAVAŞ, Tuba and AKÜZÜM, Cemal and TAN, Çetin and UÇAR, M. Berat} }
APA YAVAŞ, T , AKÜZÜM, C , TAN, Ç , UÇAR, M . (2015). GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28), 123-137. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19574/208788
MLA YAVAŞ, T , AKÜZÜM, C , TAN, Ç , UÇAR, M . "GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015): 123-137 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19574/208788>
Chicago YAVAŞ, T , AKÜZÜM, C , TAN, Ç , UÇAR, M . "GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015): 123-137
RIS TY - JOUR T1 - GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ AU - Tuba YAVAŞ , Cemal AKÜZÜM , Çetin TAN , M. Berat UÇAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 137 VL - 11 IS - 28 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ %A Tuba YAVAŞ , Cemal AKÜZÜM , Çetin TAN , M. Berat UÇAR %T GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 28 %R %U
ISNAD YAVAŞ, Tuba , AKÜZÜM, Cemal , TAN, Çetin , UÇAR, M. Berat . "GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 28 (January 2015): 123-137.