Year 2015, Volume 12, Issue 30, Pages 13 - 25 2015-07-21

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülker Şen [1] , Emrah Boylu [2]

312 539

It is seen that anxiety level plays an important role for students learning Turkish as a foreign language in terms of improving and using language skills. In this regard, identification of elements affecting anxiety level regarding language skills (speaking, writing, reading, listening) will be guididing. In light of this hypothesis, this study aims to identify anxiety level of Iranian learners learning Turkish as foreign language and interpret their anxiety levels in terms of various variables. “Second Language Speaking Anxiety Questionnaire” consisting of 12 items and developed by Woods (2006) was employed in the study. Sample of the study is composed of 111 students who have been learning Turkish as a foreign language at Tahran Yunus Emre Turkish Culture Center at B level(intermediate) and C level(advanced). After data analyses, it has been seen that speaking anxiety level of Iranian learners learning Turkish as foreign language does not demostrate statistically significant results with regard to age, gender, educational status, language level, daily watching frequency of TV channels broadcasting in Turkish and frequency of listening Turkish songs. However, it has been seen that speaking anxiety levels of Iranian learners learning Turkish as foreign language show statistically significant results with the variable of frequency of daily speaking with Turkish native speakers

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil becerilerine hâkimiyetlerinde ve dil becerilerini kullanma durumlarında kaygı düzeyinin etkili rol oynadığı görülmüştür. Bu kapsamda dil becerilerine (konuşma, yazma, okuma, dinleme) yönelik kaygı düzeyini etkileyen unsurların tespiti Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yol gösterici olacaktır. Bu varsayımdan hareketle çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen İranlı öğrencilerin Türkçe konuşma kaygı düzeylerini belirlemek ve kaygılarını çeşitli değişkenler açısından değerlendirmektir. Çalışmada Woodrow (2006) tarafından geliştirilen 12 maddelik “İkinci Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tahran Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen B seviyesi (Orta Türkçe) ve C Seviyesi (Yüksek Türkçe) kurlarındaki 107 öğrenci oluşturmaktadır.

Verilerin değerlendirilmesinden sonra Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen İranlı öğrencilerin Türkçe konuşma kaygı düzeyleri yaş; cinsiyet; eğitim durumu; kur düzeyi; Türkçe yayın yapan televizyon kanallarını günlük izleme sıkılığı ve günlük Türkçe müzik dinleme sıklığı değişkenine göre istatistikî olarak anlamlı düzeyde bir farklılık ortaya çıkarmamıştır. Buna karşılık Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen İranlı öğrencilerin Türkçe konuşma kaygı düzeylerinin ana dili Türkçe olan biriyle günlük konuşma sıklığı değişkenine göre istatistikî olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.

Yabancı Dil Olarak Türkçe, Konuşma Kaygısı, Türkçe Öğretimi
 • Aydın, S. ve Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğretiminde kaygı: bir literatür özeti. Journal Of Language And Linguistic Studues, 4 (1), 81-94.
 • Batumlu, Z. D. ve Erden, M. (2007). Yıldız teknik üniversitesi yabancı diller yüksek okulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygıları ile ingilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 24-38.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, E. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğan, A. (2008). Lise öğrencilerinin ingilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Dil Dergisi, (139), 48-67.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Melanlıoğlu, D. ve Demir, T. (2013). Türkçe öğrenen yabancılar için konuşma kaygısı ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal Of Social Science, 6(3), 389-404.
 • Öner, G. ve Gedikoğlu, T. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin ingilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 144-155.
 • Özdemir, E. ve Gür, H. (2011). Matematik kaygısı-endişesi ölçeğinin(MKEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 39-50.
 • Özdemir, E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pong, K (2010), Learners’ Anxieties on Posting Their Own Speeches on Youtube.com: Facilitative or Debilitative? In Selected Papers from the Third Conference on College English. Colleğe English: Issues and Trends, 3, 73-100. http://flc.nccu.edu.tw/Conference/3rd/05.pdf
 • Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 2199-2218. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1829740418_121Sallaba%C5%9F%20Muhammed%20Eyy%C3%BCp_S-2199-2218.pdf
 • Türkçe Sözlük. (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yoğurtçu, K. ve Yoğurtçu, G. (2013). Yabancı dil olarak türkçenin öğreniminde kaygının akademik başarıya etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 1115-1158.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Ülker Şen

Author: Emrah Boylu

Dates

Publication Date: July 21, 2015

Bibtex @ { mkusbed208912, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {13 - 25}, doi = {}, title = {TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Şen, Ülker and Boylu, Emrah} }
APA Şen, Ü , Boylu, E . (2015). TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 13-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208912
MLA Şen, Ü , Boylu, E . "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 13-25 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208912>
Chicago Şen, Ü , Boylu, E . "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 13-25
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ülker Şen , Emrah Boylu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 25 VL - 12 IS - 30 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ülker Şen , Emrah Boylu %T TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 30 %R %U
ISNAD Şen, Ülker , Boylu, Emrah . "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 30 (July 2015): 13-25.
AMA Şen Ü , Boylu E . TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(30): 13-25.
Vancouver Şen Ü , Boylu E . TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(30): 25-13.