Year 2016, Volume 13, Issue 33, Pages 227 - 242 2016-04-14

Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students

Kamile ŞANLI KULA [1] , Turan SARAÇ [2]

521 2522

Bu araştırmanın amacı, Ahi Evran Üniversitesi 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin kaygı düzeylerini bazı sosyodemografik değişkenler açısından incelemektir. Bu değişkenler başlıca öğrencilerin üniversiteye giriş yılı, cinsiyeti, öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokul, ağırlıklı genel not ortalaması, anne-baba tutumu, ailesinin ortalama aylık geliri ve barındıkları yerlerden oluşmaktadır. Araştırmanın evreni 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Ahi Evran Üniversitesi’ne bağlı 4 yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların 4. sınıflarında öğrenim gören 2489 öğrencinin tamamından oluşmaktadır. Araştırma doğrudan evren üzerinde yapıldığından örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Spielberger ve Gorsuch tarafından geliştirilen toplam 40 sorudan oluşan Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği’nin sürekli kaygıyı ölçen 20 soruluk kısmı kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken frekans, yüzde, t-testi, varyans analizi ve Bonferroni testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; cinsiyet, fakülte/yüksekokul, anne-baba tutumu, ailenin ortalama aylık geliri ve barınılan yer değişkenlerine göre öğrencilerin sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu, üniversiteye giriş yılı ve ağırlıklı genel not ortalamalarına göre sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Kaygı, Üniversite, Öğrenci, Gelecek
 • Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299. http://www.esosder.com/dergi/20283-299.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2013).
 • Çakmak, Ö. & Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji öğretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004 içinde. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Çakmak, Ö. & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127. http://www.esosder.com/dergi/14115-127.pdf (Erişim Tarihi: 10.03.2013).
 • Dursun, S. & Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öner, N. & Le Compte A. (1985). Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Öner, N. (2009). Türkiye’de kullanılan psikolojik testlerden örnekler: bir başvuru kaynağı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özkan, K. K. (2011). Kaygı (Anksiyete). http://www.sokrates-psikiyatri.com.tr/index.php/makaleler/detay/18 (Erişim Tarihi: 20.09.2014)
 • Sesti, A. M. (2000). State-Traid Anxiety inventory in medication clinical trials, QoL Newsletter, 25, 15-16.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle üniversitesi eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 32-45.
 • http://www.esosder.com/dergi/203245.pdf (Erişim Tarihi: 20.04.2013)
 • Tümkaya, S., Aybek, B. & Çelik, M. (2007). KPSS’ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 953-974.
 • Varol, Ş. (1990). Lise son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Kamile ŞANLI KULA

Author: Turan SARAÇ

Bibtex @ { mkusbed209022, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {227 - 242}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students}, key = {cite}, author = {ŞANLI KULA, Kamile and SARAÇ, Turan} }
APA ŞANLI KULA, K , SARAÇ, T . (2016). Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 227-242. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209022
MLA ŞANLI KULA, K , SARAÇ, T . "Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 227-242 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209022>
Chicago ŞANLI KULA, K , SARAÇ, T . "Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 227-242
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students AU - Kamile ŞANLI KULA , Turan SARAÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 242 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students %A Kamile ŞANLI KULA , Turan SARAÇ %T Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD ŞANLI KULA, Kamile , SARAÇ, Turan . "Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (April 2016): 227-242.