Year 2018, Volume , Issue 45, Pages 5 - 33 2018-12-24

Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği)
Students’ Reasons for Preferring Imam Preachers Schools (The Sample of Elazığ)

Şuayip Özdemir [1] , Tuncay Karateke [2]

74 323

Bu çalışmada, İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin bu okulları tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacını ortaya koyabilmek için nicel araştırma yönteminin betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminin başında Elazığ merkezde bulunan ikisi erkek, ikisi kız, biri proje okulu olmak üzere toplam beş İmam Hatip Lisesinden rastlantısal olarak seçilen 600 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Araştırmada, İmam Hatip Liselerine yönlendirici nedenler arasında en etkili faktörün “aile, kişisel tercih ve lise tercih puanı” olduğu görülmüştür. İmam Hatip Lisesinin tercih edilmesindeki en etkili faktörün ise “din eğitimi” faktörü olduğu tespit edilmiştir. Fakat Proje İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin bu okulu tercih etmesinde “okulun eğitim kalitesi”nin daha etkili olduğu belirlenmiştir.

This paper aims to determine the factors that were effective in choosing religious vocational schools by students who get education in these schools. The descriptive survey model of quantitative research method has been used in order to reveal the research goal. The population consists of 600 students who were randomly selected from five religious vocational schools, two of which include boys while other two of which include girls and the last one is a project school, all of which are located in the center of Elazığ, at the beginning of first term in 2017-2018 educational-training year. The research data has been obtained through survey. The frequency, percentage and arithmetic mean of the descriptive statistics in the analysis of data have been used. It has been seen that among the guiding reasons to religious vocational schools the most effective factors are “ family, personal preference and the preference score for a highschool”. This paper reveals that the most effective factor to prefer religious vocational school is “the religious education”. However, it has also been found out that “the school’s educational quality” is more effective in the preference of this school for the students who receive their education in the project religious vocational schools.

 • Aşlamacı, İbrahim. “İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitiminin Niteliği İle İlgili Sorunlar: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma”. Turkish Studies 12/10 (2017): 49-80.
 • Aşlamacı, İbrahim. Öğrenci ve Öğretmenlerine Göre İmam-Hatip Liseleri Profiller, Algılar, Memnuniyet, Aidiyet. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi, 2017.
 • Aşlamacı, İbrahim. Paydaşlarına Göre İmam Hatip Ortaokullarında Din Eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 2017.
 • Ateş, Pembegül. İmam Hatip Lisesi’nde Okuyan Öğrencilerin İmam Hatip Lisesi’ni Tercih Nedenleri ve Beklentileri (Gaziantep Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, 2016.
 • Ayhan, Halis. Türkiye’de Din Eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 2014.
 • Buyrukçu, Ramazan. Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye’de Mesleki Din Eğitimi-Öğretimi. Isparta: Fakülte Kitabevi, 2007.
 • Büyüköztürk, Şener - Kılıç Çakmak, Ebru – Akgün, –Özcan Erkan - Karadeniz, Şirin - Demirel, Funda. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 13. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
 • Can, Abdullah. SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi, 2017.
 • Cebeci, Suat. “İmam-Hatip Liselerinden Mezun Olanların Yönelişleri ve Sebepleri”. Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi. İstanbul: İslam Medeniyeti Vakfı Yayını, 1993.
 • Çetin, İsa. Anadolu İmam Hatip Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okula İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2017.
 • Dündar, F. Gonca. Çocuklarını İmam Hatip Lisesine Gönderen Anne Babaların İmam Hatip Liselerini Tercih Nedenleri ve Beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, An-kara Üniversitesi, 2008.
 • Ergin, Osman. Türkiye Maarif Tarihi. C. 1-5, İstanbul: Eser Matmaası, 1977.
 • Gündoğdu, Y. Bahri. “Seçmeli Din Dersleri Neden Tercih Edilmiyor? (Ordu Örneği)”. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16/32 (2017): 557-282.
 • Gündoğdu, Y. Bahri. “Seçmeli Din Derslerini Tercih Eden Öğrencilerin Tercihle-rini Etkileyen Faktörler: Ordu Örneği”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 15/2 (2015): 121-155.
 • Kara, F. Rana. İmam Hatip Ortaokulu Öğrenci Velilerinin Beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2016.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 20. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009.
 • Karateke, Tuncay. "İmam-Hatip Liselerinde İdarecilerin Karşılaştıkları Sorun-lara Yönelik Nitel Bir Çalışma”. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/5 (2015): 145-171.
 • Karateke, Tuncay. İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Sorun ve Beklentileri (Batman İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2010.
 • Korkmaz, Mehmet. “İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okulu Tercih Süreçle-ri: Nasıl? Ve Neden?”. 100. Yılında İmam Hatip Liseleri Sempozyumu. Ed. Recep Kaymakcan, Nuri Tınaz, Z. Şeyma Altın, Mahmut Zengin, Ahmet Yasin Okudan, Hulisi Yiğit. 563-599. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi, 2015.
 • Korkmaz, Mehmet. “İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okulu Tercih Süreçleri”. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1/16 (2013): 7-40.
 • Meydan, Hasan. “Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinde Karşılaşılan Problemler (Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma)”. Turkish Studies 10/3 (Kış 2015): 673-694.
 • Meydan, Hasan. “Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”. Atatürk Üniversitesi İlahi-yat Fakültesi Dergisi 40 (2013): 219-250.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Elazığ’a Hayırlı Olsun”. Erişim: 08 Kasım 2017, http://elazig.meb.gov.tr/www/sehit-eyyup-oguz-anadolu-imam-hatip-lisesi-fen-ve-sosyal-bilimler-proje-okulu-elazig8217a-hayirli-olsun/icerik/1076.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi”. Tebliğler Dergisi, Mart 2007/2594. Erişim: 13 Ekim 2018. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/538.pdf.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. “Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2016-2017”. Erişim: 11 Haziran 2018, https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/08151328_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2016_2017.pdf.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, “Genel Liselerin Anadolu Liselerine Dönüştürülmesi”, Genelge 2010/30, 06. 05. 2010/3669, http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/934.pdf Erişim: 04.12.2018.
 • Neuman, W. Lawrence. Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Trc. Sedef Özge, 6. Baskı, Ankara: Yayın Odası, 2013.
 • Öcal, Mustafa. “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi”, Din Eğitimi. Ed. Mustafa Köylü-Nurullah Altaş. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014.
 • Öcal, Mustafa. 100. Yılında İmam Hatip Liseleri (1913-2013). İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013.
 • Öcal, Mustafa. İmam Hatip Liseleri ve İlköğretim Okulları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 1994.
 • Özdemir, Şuayip -Karateke, Tuncay. “İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okullarından Memnuniyet Durumları ve Lise Tercihleri (Elazığ Örneği)”. Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları. Ed. İlhan Erdem - İbrahim Aşlamacı - Recep Uçar. Cilt 2: 583-598. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2017.
 • Parmaksızoğlu, İsmet. Türkiye’de. Din Eğitimi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1966.
 • Resmi Gazete. “Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, erişim: 10 Haziran 2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm.
 • Ünsür, Ahmet. Kuruluşundan Günümüze İmam hatip Liseleri. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
 • Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği, Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri: İmkanlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul:İlke İlim Kültür Eğitim Derneği, 2013.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık / December 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2672-8625
Author: Şuayip Özdemir (Primary Author)
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0061-1405
Author: Tuncay Karateke (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { omuifd438465, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {5 - 33}, doi = {10.17120/omuifd.438465}, title = {Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği)}, key = {cite}, author = {Özdemir, Şuayip and Karateke, Tuncay} }
APA Özdemir, Ş , Karateke, T . (2018). Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (45), 5-33. DOI: 10.17120/omuifd.438465
MLA Özdemir, Ş , Karateke, T . "Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 5-33 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/41470/438465>
Chicago Özdemir, Ş , Karateke, T . "Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 5-33
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği) AU - Şuayip Özdemir , Tuncay Karateke Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17120/omuifd.438465 DO - 10.17120/omuifd.438465 T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 33 VL - IS - 45 SN - -2587-1854 M3 - doi: 10.17120/omuifd.438465 UR - https://doi.org/10.17120/omuifd.438465 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği) %A Şuayip Özdemir , Tuncay Karateke %T Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği) %D 2018 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V %N 45 %R doi: 10.17120/omuifd.438465 %U 10.17120/omuifd.438465
ISNAD Özdemir, Şuayip , Karateke, Tuncay . "Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 45 (December 2018): 5-33. https://doi.org/10.17120/omuifd.438465