Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 296 - 318 2018-12-30

Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi
Relationship Between Healthy Lifestyle Behaviors In Midwifery Students And The Exams

Ayşegül Durmaz [1] , Çiğdem Gün [2]

68 251

Üniversite süreci bireylerin yaşamında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Gelecekteki sağlık durumlarını, kişisel ve mesleki yaşam biçimlerini öğrenmek ve pekiştirmek için ideal bir dönemdir. Fakat üniversite sürecinde öğrencilerde sağlıksız davranışlara yönelim artmaktadır. Bu yönelimlerde öğrencilerin sağlık davranışlarındaki değişimler, stres belirtileriyle ilişkili bulunmuştur. Özellikle sınav sürecinin, yoğun bir baskıya ve stres gelişimine neden olabileceği bildirilmiştir. Amaç: Ebelik bölümü öğrencilerinde sınav süreci ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı tasarlanan araştırmada tanıtıcı bilgi formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Çalışmaya 376 ebelik öğrencisi alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.33±1.69, beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması 21.38±3.45 ve kardeş sayısı ortalaması 2.56±1.79 olarak saptanmıştır. %35.1'inin yurtta kaldığı, %57.2'sinin çekirdek aile yapısında olduğu ve %45.5'inin gelirinin giderine eşit olduğu bulunmuştur. Sınavlardan önceki Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II toplam puan ortalaması 125.54±10.56, sınavlardan sonraki sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II toplam puan ortalaması 152.04±11.73 olarak bulunmuştur. Sınav öncesi-sonrası ölçek toplam puan ortalaması ile ölçek alt boyutları (sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişiler arası ilişkiler, stres yönetimi) puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, katılımcılarda sınav sürecinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur.

University is a period when significant changes in the lives of individuals are experienced. It is an ideal period for the individuals to learn and enhance their future health conditions, personal and professional lifestyles. However, there is an increasing trend towards unhealthy behaviors in students during the university period. In these trends, changes in health behaviors of the students were related to stress symptoms. It has been reported that the exam process in particular can cause intense pressure and stress development. Objective: This study was designed to determine the relationship of the exam process with the healthy lifestyle behaviors in midwifery students. Method: In this descriptive study, a descriptive information form and Healthy Lifestyle Behavior Scale II was used. The study included 376 midwifery students. Results: The age average of the participants was 20.33 ± 1.69, the average of body mass index (BMI) was 21.38 ± 3.45, and the mean number of siblings was 2.56 ± 1.79. It was found that 35.1% of the students stayed in the dormitory, 57.2% had a nuclear family and 45.5% had equal income and expense. Total score average of Healthy Lifestyle Behavior Scale II was found as 125.54±10.56 before the exams, whereas total score average of healthy lifestyle behavior scale II was found as 152.04±11.73 after the exams. There was a significant difference between total score average of the pre- and post-exam scale and the sub-dimensions of the scale (health responsibility, physical activity, nutrition, spiritual development, interpersonal relations, stress management) (p<0.05). Conclusion, It has been found that the exam process has adverse effects on the healthy lifestyle behaviors in the participants

 • Aceijas, C., Waldhäusl, S., Lambert, N., Cassar, S. ve Bello-Corassa, R. (2017). Determinants of health-related lifestyles among university students. Perspectives in public health, 137(4), 227-236.
 • Aksoy, T. ve Uçar, H. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(2), 53-67.
 • Bahar, Z., Beşer, A., Gördes, N., Ersin, F. ve Kıssal, A. (2008). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 1-13.
 • Burrows, T. L., Whatnall, M. C., Patterson, A. J. ve Hutchesson, M. J. (2017). Associations between dietary ıntake and academic achievement in college students: a systematic review. In Healthcare, 5(4), 60.
 • Cabrera, J. C., Rodriguez, M. C., Karl, S. R. ve Chavez, C. (2018). In what ways do health behaviors impact academic performance, educational aspirations, and commitment to learning? Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New York,2-24. https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/19-5435/2018-HeathBehaviors-AERA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim Tarihi:20.08.2018).
 • Can, G., Ozdilli, K., Erol, O., Unsar, S., Tulek, Z., Savaser, S., ... Durna, Z. (2008). Comparison of the health-promoting lifestyles of nursing and non-nursing students in Istanbul, Turkey. Nursing & Health Sciences, 10(4), 273-280. https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2008.00405.x
 • CDC, (2018). Centers for Disease Control and Prevention.Youth Risk Behavior Surveillance System. https://www.cdc.gov/healthyyouth/data-/yrbs/index.htm (Eri-şim Tarihi:20.08.2018).
 • Chapell, M. S., Blanding, Z. B., Silverstein, M. E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A. ve McCann, N. (2005). Test anxiety and academic performance in undergraduate and graduate students. Journal of educational Psychology, 97(2), 268-274.
 • Correa-Burrows, P., Burrows, R., Blanco, E., Reyes, M. ve Gahagan, S. (2016). Nutritional quality of diet and academic performance in Chilean students. Bulletin of the World Health Organization, 94(3), 185.
 • El Ansari, W., Suominen, S. ve Draper, S. (2017). Correlates of achieving the guidelines of four forms of physical activity, and the relationship between guidelines achievement and academic performance: undergraduate students in Finland. Central Euro-pean journal of public health, 25(2), 87.
 • Faught, E. L., Gleddie, D., Storey, K. E., Davison, C. M. ve Veugelers, P. J. (2017). Healthy lifestyle behaviours are positively and independently associated with academic achievement: An analysis of self-reported data from a nationally representative sample of Canadian early adolescents. PloS one, 12(7), e0181938. https://journals.-plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181938 (Eri-şim Tarihi:20.08.2018).
 • Hacıhasanoğlu, R., Yıldırım, A., Karakurt, P. ve Sağlam, R. (2011). Healthy lifestyle behaviour in university students and influential factors in eastern Turkey. International Journal of Nursing Practice, 17(1), 43-51.
 • Hahn, H., Kropp, P., Kirschstein, T., Rücker, G. ve Müller-Hilke, B. (2017). Test anxiety in medical school is unrelated to academic performance but correlates with an effort/reward imbalance. PloS one, 12(2), e0171220. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28182781(Erişim Tarihi: 20.08.2018).
 • Karaaslan, M. ve Çelebioğlu, A. (2018). Lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Journal of Human Scien-ces, 15(2), 1355-1361.
 • Kavakci, O., Semiz, M., Kartal, A., Dikici, A. ve Kugu, N. (2014). Test anxiety prevalance and related variables in the students who are going to take the university entrance examination. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27, 301-307.
 • Kumandaş, H. ve Kutlu, Ö. (2014). Yükseköğretime öğrenci seçmede ve yerleştirmede kullanılan sınavların oluşturduğu risk faktörlerinin okul başarısı üzerindeki etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 29(74), 15-31.
 • Kurt, A. S. (2015). The relationship between healthy lifestyle behaviors and health locus of control among nursing and midwifery students. American Journal of Nursing Research, 3(2), 36-40.
 • Mak, Y. W., Kao, A. H., Tam, L. W., Virginia, W. C., Don, T. H. ve Leung, D. Y. (2018). Health-promoting lifestyle and quality of life among Chinese nursing students. Primary health care research & development, 1-8.
 • Murathan, F., Uğurlu, F. M., Murathan, T. ve Koç, M. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri ile sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının karşılaştırılması (adıyaman üniversitesi örneği). Electronic Turkish Studies, 12(3), 493-504.
 • Özveren, H. ve Doğan Yılmaz, E. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile egzersiz davranışlarının incelenmesi. Journal of Human Sciences, 15(3), 1505-1518.
 • Özyazıcıoğlu, N., Kılıç, M., Erdem, N., Yavuz, C. ve Afacan, S. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 277-332.
 • Peltzer, K. ve Pengpid, S. (2014). Health behaviour and self-reported academic performance among university students: an international study. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(27 P2), 998.
 • Rezazadeh, M. ve Tavakoli, M. (2009). Investigating the Relationship among Test Anxiety, Gender, Academic Achievement and Ye-ars of Study: A Case of Iranian EFL University Students. English Language Teaching, 2(4), 68-74.
 • Şen, M. A., Ceylan, A., Kurt, M. E., Palancı, Y. ve Adın, C. (2017). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. Dicle Tıp Dergisi, 44(1), 1-12.
 • Stea, T. H. ve Torstveit, M. K. (2014). Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study. BMC public health, 14(1), 829.
 • Sumen, A. ve Oncel, S. (2017). Factors that affect healthy lifestyle behaviors of high school students in Turkey: A systematic review. European Journal Of Therapeutıcs, 23(2), 74-82.
 • Tambağ, Y. D. D. H. (2011). Hatay sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 18(2), 47-58.
 • Varela-Mato, V., Cancela, J. M., Ayan, C., Martín, V., ve Molina, A. (2012). Lifestyle and health among Spanish university students: differences by gender and academic discipline. International jo-urnal of environmental research and public health, 9(8), 2728-2741.
 • Wald, A., Muennig, P. A., O'Connell, K. A. ve Garber, C. E. (2014). Associations between healthy lifestyle behaviors and academic performance in US undergraduates: a secondary analysis of the American College Health Association's National College He-alth Assessment II. American Journal of Health Promotion, 28(5), 298-305.
 • Wang, D., X.H. Xing. ve X.B. Wu. (2013). Healthy lifestyles of university students in China and influential factors. Scientific World Journal, 9: 1-10.
 • WHO, (1999). World Health Organization. Regional Office for Europe. Healthy living : what is a healthy lifestyle?. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe. http://www.who.int/iris/handle-/10665/108180 (Erişim Tari-hi:20.08.2018).
 • WHO, (2018). World Health Organization. A healthy lifestyle. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/257919/Fact-sheet-2014-Food-and-Nutrition-Eng.pdf?ua=1 (Erişim Ta-rih: 12. 08. 2018).
 • WHO, (2018). World Health Organization. Unhealthy diets are the leading factor affecting health and wellbeing in every Euro-pean country Erişim: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-preven-tion/nutrition/a-healthy-lifestyle (Erişim Tarih:12.08.2018).
Primary Language tr
Subjects Social, Education, Scientific Disciplines, Psychology, Political Science, Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3092-8841
Author: Ayşegül Durmaz (Primary Author)
Institution: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1951-563X
Author: Çiğdem Gün
Institution: Mehmet AKif Ersoy Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus460834, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {296 - 318}, doi = {10.26466/opus.460834}, title = {Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Durmaz, Ayşegül and Gün, Çiğdem} }
APA Durmaz, A , Gün, Ç . (2018). Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 296-318. DOI: 10.26466/opus.460834
MLA Durmaz, A , Gün, Ç . "Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 296-318 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/460834>
Chicago Durmaz, A , Gün, Ç . "Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 296-318
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi AU - Ayşegül Durmaz , Çiğdem Gün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.460834 DO - 10.26466/opus.460834 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 296 EP - 318 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.460834 UR - https://doi.org/10.26466/opus.460834 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi %A Ayşegül Durmaz , Çiğdem Gün %T Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.460834 %U 10.26466/opus.460834
ISNAD Durmaz, Ayşegül , Gün, Çiğdem . "Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 296-318. https://doi.org/10.26466/opus.460834
AMA Durmaz A , Gün Ç . Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi. opus. 2018; 9(16): 296-318.
Vancouver Durmaz A , Gün Ç . Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 318-296.