Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1931 - 1950 2018-12-30

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi
The Investigation about Nomofobi Levels of the Students of Theology Faculty in Terms of Various Factors

Emine Zehra Turan [1] , Gökçe Becit İşçitürk [2]

68 264

Bu araştırmada, akıllı telefonlardan yoksun kalma korkusu olarak bilinen nomofobi kavramının İlahiyat Fakültesi öğrencileri arasındaki yaygınlığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nicel ve nitel veriler nicel verileri elde etmek için araştırmanın alt amaçları; i) Öğrencilerin nomofobi düzeyleri nedir? ii) Öğrencilerin nomofobi ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin ortalamaları nasıldır? iii) Öğrencilerin nomofobi düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Araştırmada, analiz tekniği olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilen ve Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış Nomofobi ölçeği(NMP-Q), demografik bilgi formu ve nitel yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda 276 öğrenciye ulaşılmıştır. Katılımcıların 172’si kadın (%62,3), 104’ü erkektir (%37,7). Araştırmanın nitel boyutu için, nicel boyuta katılan öğrencilerden 20’si rastsal olarak seçilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Toplanan nitel veriler betimsel istatistikler ile, nicel veriler ise bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi(ANOVA) ile analiz edilmiştir. 

In this study, it is aimed to examine the prevalence of nomophobia, which is known as fear of lack of smart phones, among the students of the Faculty of Theology. For this purpose, quantitative and qualitative data obtained from the sub-objectives of the research data; i) What are the students' nomophobia levels? ii) What are the students' mean scores on the sub-dimensions of the nomophobia scale? iii) Do the students' nomophobia levels differ significantly by gender? In the research, mixed method including quantitative and qualitative dimensions was used as analysis technique. The research was carried out with voluntary participation of the students of the Faculty of Theology of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. For the purpose of the study, the data was collected trough a scale made by Yildirim and Correia (2015) and adapted to Turkish by Yildirim, Shumuer, Adnan and Yildirim (2016) based on the Nomophobia scale (NMP-Q), demographic information form and qualitative semi-structured interview form. In the quantitative dimension of the study, 276 students were reached. 172 of the participants were female (62.3%) and 104 were male (37.7%). For the qualitative dimension of the study, 20 of the students who participated in the quantitative dimension were randomly selected and interviews were conducted.

 • Adnan, M., ve Gezgin, D. M. (2016). Modern çağın yeni fobisi: Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(1), 141-158. Bragazzi, N.L. ve Pente, G.D. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Research and Behavior Management, 7, 155-160.
 • Broughton, G. (2015). The changing face [Book] of friendship, fellowship and formation. St Mark's Review, 233, 74-86.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Y. Dede, S. B. Demir, Dü, & A. Delice, Çev.) Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık. 2. Baskı
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., ve Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.2s3m.
 • Gezgin, D.M, Şahin, Y.L. ve Yıldırım Soner, (2017) Sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 1-15. DOI: 10.17943/etku.288485.
 • Green, J. C., Krayder, H., ve Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage.
 • Öztürk, U. C. (2015). Bağlantıda kalmak ya da kalmamak işte tüm korku bu: İnternetsiz kalma korkusu ve örgütsel yansımaları. Journal of International Social Research, 8(37), 629-638.
 • Şar, A. H. ve Işıklar, A. (2012). Adaptation of problem mobile phone use scale to Turkish. Journal of Human Sciences, 9(2), 264-275.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yusufoğlu, Ö.Ş. (2017). Boş zaman faaliyeti olarak akıllı telefonlar ve sosyal yaşam üzerine etkileri: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6(5), 2414-2434.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5635-0032
Author: Emine Zehra Turan (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6375-342X
Author: Gökçe Becit İşçitürk
Institution: nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi

Bibtex @research article { opus461523, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1931 - 1950}, doi = {10.26466/opus.461523}, title = {İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Turan, Emine Zehra and Becit İşçitürk, Gökçe} }
APA Turan, E , Becit İşçitürk, G . (2018). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1931-1950. DOI: 10.26466/opus.461523
MLA Turan, E , Becit İşçitürk, G . "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1931-1950 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/461523>
Chicago Turan, E , Becit İşçitürk, G . "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1931-1950
RIS TY - JOUR T1 - İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi AU - Emine Zehra Turan , Gökçe Becit İşçitürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.461523 DO - 10.26466/opus.461523 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1931 EP - 1950 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.461523 UR - https://doi.org/10.26466/opus.461523 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi %A Emine Zehra Turan , Gökçe Becit İşçitürk %T İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.461523 %U 10.26466/opus.461523
ISNAD Turan, Emine Zehra , Becit İşçitürk, Gökçe . "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1931-1950. https://doi.org/10.26466/opus.461523