Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 2388 - 2410 2018-12-30

Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak
Being A Woman in Fashion And Feminism

Şerife Yıldız [1] , Nihal Ulurasba [2]

146 577

Moda tasarımlarındaki yeni yaklaşımlar, kadının kamusal alandaki özgürlüğüne yeni bir anlam katabileceği gibi kadın haklarının savunulması, kadının sosyal dünyasındaki pozisyonunu giyim eğilimleriyle muhafaza ederek ilerlemesine imkân sağlayacaktır. “Kadın böyle giyinir” gibi emir cümleleri yerine “Kadın kendi istediği gibi giyinir, kendisini de giyindiği gibi ifade eder” biçiminde açıklayıcı, özgür bir yaklaşım moda tasarımı ve feminizm kavramı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu ilişkiyi açıklayabilmek için de moda ve feminizm konusunun ele alınması, irdelenmesi bu açıdan kadına bakış açısı feminizm bağlamında moda tasarımı açısından önemsenmiştir. Bu araştırmada henüz hâlâ tam anlamıyla oluşmamış kadın özgürlüğünü, dolayısıyla feminizmi, kadın bedeninde görünür hale getiren moda tasarımının anlaşılabilmesinin önemli olduğunu düşünülmüştür. Sosyal ve toplumsal haklarını arayan kadınların Feminizm ve sonrasında kıyafet değişimini ortaya koyma; modaya ve kadın özgürlüğüne katkısını ortaya koymaya çalışılan bir araştırmadır. Giysilerin değişimi ve seçiminde feminizm etkisi, feminizm ve modanın arasında ilişki olup olmadığı konusunda araştırma planlanmıştır. Feminizmi bir yaşam tarzı olarak benimseyenler kendini giysi bağlamında özgürce ifade edip etmediği ve görüşlerinin moda tasarımına nasıl yansıdığı görülmüştür. Bu konu; kadınların özgürlük hareketi olarak bilinen feminizm düşüncesinin moda üzerindeki kuvvetli etkisinden dolayı seçilmiştir. Araştırma tarama modelledir. Modanın tarihi süreç içerisindeki değişimlerinden yola çıkarak kadının feminist hareketler ile birlikte modaya yön verişine bu araştırma ile tanıklık edilecektir.

New approaches to fashion design can add a new meaning to the freedom of women in the public sphere, and the defense of women's rights will enable women to keep their position in the social world with their tendency to wear. Instead of order statements like ”Woman dresses like this“, “Woman dresses as she wants and express herself with her clothing style.” reveals that the relationship between the concept of fashion design and feminism which is a free approach. In order to explain this relationship, the subject of fashion and feminism and its point of view are examined in terms of feminism and fashion design. In this study, considered that important to understand the fashion design that makes women's feminism, visible in the female body, which is not yet fully formed. Furthermore, an attempt to reveal the contribution of women who seek social and social rights, feminism and their contribution to fashion and women's freedom. The study was planned to determine the relationship between feminism and fashion, the effect of feminism on the change and selection of clothing. Those who adopt feminism as a lifestyle, whether they express themselves freely in the context of clothing, and how their views reflect on fashion design are seen. This subject was chosen because of the strong influence of the idea of feminism, known as the freedom movement of women, on fashion. The research is survey modeled. With this research, the woman will be witness to the fashion as well as feminist movements, based on the changes in the history of fashion in the process, and witness the feminist movements.

 • Antmen, A. (2010). Sanat / cinsiyet sanat tarihi ve feminist eleştiri (2. Baskı). (Çev. Esin Soğancı- Ahu Antmen) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Barbarosoğlu, F.(1995). Modernleşme sürecinde moda ve zihniyet. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Bock, G. (2004). Avrupa tarihinde kadınlar. (Çeviren: Zehra Aksu Yılma-zer). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Crane, D. (2003). Moda ve gündemleri: giyimde sınıf, cinsiyet ve kimlik. İstanbul: Ayrıntı Yayınları,
 • Çeğindir, N. Y. (2017). 100 soruda giysi mimarisi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Demir, Z. (2014). Modern ve postmodern feminizm. İstanbul: Sentez Yay.
 • Donovan, J.(1997). Feminist teori. İstanbul: İletişim Yayıncılık,
 • Elçi, E. (2011). Türkiye'de "Kadın Olmak" söylemi: kadınlarla yapılmış bir söylem çalışması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 31, 1-28,
 • Emin, M. (1994). Feminizm. Bursa: Özel Matbaacılık.
 • Er, D. (2011). Fatma Aliye(Topuz) Hanım(1862-1936) ve kadının toplumdaki yeri hakkındaki fikirleri. Fırat Üniversitesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2),380-395
 • Ersoy Çak, Ş. (2010). Toplumsal cinsiyet ve feminizm teorileri bağlamında Türkiye’deki reklam filmleri ve popüler müzik videoları. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 4, 101 - 110
 • Ertürk, N. vd., (2013). Moda tasarım (1. Baskı). Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Web-Odset Tesisleri.
 • Fogg, M. (2014). Modanın tüm öyküsü. Çin-İstanbul: Hayal Perest Yayınevi.
 • Fraenkel, J.R. ve Wallen, N.E. (2000). How to design and evaluate research in education. (4th Edt.) Boston: McGraw-Hill.
 • Gürcüm, B. H. ve Arslan, A. (2017). 19. yüzyıl süfraj hareketinde sessiz direnişin sembolü olarak reform kıyafeti. İdil Dergisi, 6(32), 1385-1411
 • İlter, N. (2014). Toplumsal cinsiyet gerilimleri üzerinden feminizmi tartışmak. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.
 • İmre, M. H. (2016). Tarihsel gelişim içerisinde insan, Moda, Ayakkabı İlişkisi. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2 (Special Issue 1), 189-204.
 • Mackenzie, M. (2017). İzmler. Modayı anlamak. İstanbul:Hayal Perest Yayınevi,
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. Çeviren: Osman Akınbay ve Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları,
 • Öztürk, E. (2003). Türk kadınının feminizme bakış açısı (Erzurum Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Pektaş, H. (2006). Moda ve postmodernizm. Yayımlanmamış Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Polat, G. ve Arslan-Yüceer H. (2015). Kadınların pantolon giyinmelerine ilişkin kişilerin dini açıdan görüşlerinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 47, 63-70.
 • Rouse, E.(1989). Understanding fashion. London: Blackwell Science Ltd.
 • Sancar, S. (2003). Üniversitede feminizm bağlamı gündem ve olanaklar. Toplum ve Bilim Dergisi, 97(Yaz), 164-182.
 • Schroeder, S. K. (2007). Popüler feminizm. İstanbul: Bağlam Yayıncılık,
 • Terlikli, S. (2013). 1850 ve 1950 yılları arası batı toplumlarında sanat, toplumsal yapı ve moda etkileşimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Thomas, R. M. (1998). Conducting educational research: A comparative view. West Port, Conn: Bergin & Garvey.
 • Tür, Ö.ve Aydın-Koyuncu, Ç.(2013). Feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımı: Temelleri, gelişimi, katkı ve sorunları. Uluslararası İlişkiler Akademik Dergisi, 7(26), 3-24.
 • Üstün, G. (2011). Cumhuriyetten günümüz toplumda ve çalışma hayatında kadın, giysilerdeki değişimler ve moda faktörü. Gazi Üniversitesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 36-52
 • Vural, D. (2014). Viktoryan dönemi kıyafet reformu. Robert Kolej Tarih Dergisi 11,41-43. https://issuu.com/rctarih/docs/tarih_magazine_-_may_2014
 • Waquet,D., M.Laporte (2011). Moda, Ankara: Dost Kitabevi
 • URL-1: http://bloggermaisiyah.blogspot.com.tr/2016/02/rokoko-stili_11.-html, Erişim Tarihi:10.09.2018
 • URL-2: https://victorianparis.files.wordpress.com/2012/01/crinoline1.jpg, Erişim Tarihi: 21.10.2018
 • URL-3: http://bloggermaisiyah.blogspot.com/2016/02/rokoko-stili_11.-html, Erişim Tarihi:18.09.2018
 • URL4:https://www.britannica.com/biography/AmeliaBloomer/media/69991/112413
 • URL-5: https://www.britannica.com/biography/Amelia-Bloomer/,Erişim Tarihi: 12.10.2018
 • URL-6: https://mirabiledictu.org/2013/08/25/the-colette-project-claudine-married/, Erişim Tarihi:14.11.2018
 • URL-7: http://www.pazartesidergisi.com/pdf/2.pdf, Erişim Tari-hi:17.11.2018
 • URL-8: https://vogue.com.tr/trend/diordan-favori-parcalar/2, Erişim Tarihi: 11.11.2018
 • URL-10: https://www.wannart.com/10-beyonce-sarkisi-ile-feminizme-giris/, Erişim Tarihi:11.11.2018
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7234-983X
Author: Şerife Yıldız (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7426-3239
Author: Nihal Ulurasba

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { opus487892, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {2388 - 2410}, doi = {10.26466/opus.487892}, title = {Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak}, key = {cite}, author = {Yıldız, Şerife and Ulurasba, Nihal} }
APA Yıldız, Ş , Ulurasba, N . (2018). Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 2388-2410. DOI: 10.26466/opus.487892
MLA Yıldız, Ş , Ulurasba, N . "Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 2388-2410 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/487892>
Chicago Yıldız, Ş , Ulurasba, N . "Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 2388-2410
RIS TY - JOUR T1 - Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak AU - Şerife Yıldız , Nihal Ulurasba Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.487892 DO - 10.26466/opus.487892 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2388 EP - 2410 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.487892 UR - https://doi.org/10.26466/opus.487892 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak %A Şerife Yıldız , Nihal Ulurasba %T Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.487892 %U 10.26466/opus.487892
ISNAD Yıldız, Şerife , Ulurasba, Nihal . "Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 2388-2410. https://doi.org/10.26466/opus.487892
AMA Yıldız Ş , Ulurasba N . Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak. opus. 2018; 9(16): 2388-2410.
Vancouver Yıldız Ş , Ulurasba N . Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 2410-2388.