Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 376 - 380 2018-09-01

İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF WORKING HOURS ON WORK-LIFE CONFLICT

Isik Cicek [1] , Aysen Gezici [2]

36 77

Amaç- Günümüzün artan rekabet koşulları, işletmeleri varlıkları daha yüksek düzeyde katma değere dönüştürmeye, temel yetkinliklerini sürdürülebilir boyutta korumaya daha çok itmektedir. Bu bağlamda, kurumsal yetenekler varlıkların karakteristikleri özellikleri ile yakın anlamsal ilişki gösterecektir. Gittikçe artan önemde kabul gören bir yaklaşımla entelektüel sermayede, işletmeler çalışanlarını sahip oldukları en önemli varklıklardan biri olarak görmekte, rekabetçi konumlarını sürdürebilmelerinde çalışanların üstlenecekleri rolleri değişen iç ve dış çevre şartlarına bağlı olarak yeniden tanımlayabilmektedirler. Bu açıdan çalışanların karşı karşıya kaldıkları bir durumsal değişken iş yükü ve ona bağlı olarak ortaya çıkacak iş/özel hayat çatışmasıdır. İş yükünün çalışan boyutunda algısal bir değerlendirilmesi ve objektif olarak ölçümlenecek haftalık çalışma saatine bağlı olarak iş/özel hayat çatışmasının işgörenlerce ne derecede deneyimleneceğini ölçümlemek bu çalışmanın temel amacıdır.

Yöntem- Çalışmada kolayda örnekleme yolu ile 303 katılımcı seçilmiş, bu katılımcıların 129’unun çalışma saatleri verisi elde edilebilmiştir. İş-aile çatışması Netenmeyer vd. (1996) tarafından geliştirilen 10 maddelik ölçek ile iş-aile ve aile-iş olmak üzere iki alt boyutta ölçümlenmiştir.

Bulgular- İş yoğunluğu ise Karasek (1990) tarafından geliştirilen ölçeğin 4 maddesi kullanılarak ölçümlenmiştir. Verilerin normallik sınamalarının ardından korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır.

Sonuç- Araştırma bulgularına göre iş-özel hayat çatışmasının deneyimlenmesinde çalışma saatlerinin açıklayıcı bir etkisi ortaya çıkmamış, çalışanlarca algılanan işyoğunluğu çatışmanın her iki yönü için olumlu bir etki göstermiştir.

Purpose- In today's increasingly competitive conditions, businesses are pushing more and more to transform assets into higher value added assets and to maintain their core competencies on a sustainable scale. In this context, institutional abilities will have a close semantic relationship with the characteristics of the characteristics of the assets. With an increasingly recognized approach, intellectual capital sees businesspeople as one of the most important assets they possess, and they can redefine the roles that employees can take to maintain their competitive position, depending on the changing internal and external environmental conditions. In this sense, a situational variable faced by employees is the workload and the work / private life conflict that will arise therefrom. The main purpose of this work is to perceive the workload in a working dimension and to measure how often the work / private life conflict will be experienced at work due to the weekly working hours measured objectively.

Methodology- In the study, 303 participants were selected through convenience-sampling method and the working hours data of 129 participants could have been obtained. Business-family conflict was measured by 10-item scales that developed by Netenmayer through two subscales that work-family and family-work.

Findings- Work intensity was measured with using 4 items of scale developed by Karasek (1990). Correlation and regression analysis were performed after the normality tests of the data.

Conclusion- According to research findings, there was no explanatory effect of working hours in the experience of work-private life conflict and the perceived workload was positive for both sides of the conflict.

 • Akdoğan, A. V. (2013). Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt. 17, sayı. 1, s. 273-293.
 • Arslan, M. (2012). İş-aile ve aile-iş çatışmaların kadın çalışanların iş doyumları üzerindeki etkisi. Birey ve Toplum Dergisi, cilt. 2, sayı. 3, s. 99-113.
 • Cam Kurt, M. Z. (2007). İşyeri çalişma sistemi ve işyeri fiziksel faktörlerinin iş kazalari üzerindeki etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt. 21, sayı. 1 s., 80-106.
 • Cengiz, M., Temir, A., Erdin, B. (2011). Elli soruda İş Kanunu’nda çalışma süreleri. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB).
 • Çil, Ş. (2007). 4857 sayılı iş kanununa göre fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma. Çalışma ve Toplum, sayı.3, s. 57-79.
 • Yavuz, M. (13 Nisan 2017 Perşembe 15:30). İş yoğunluğu sosyal hayatı doğrudan etkiliyor. (http://www.trthaber.com/haber/saglik/isyogunlugu- sosyal-hayati-dogrudan-etkiliyor-309155.html erişim tarihi: 01.03.2018).
 • Efeoğlu, İ. V. (2007). İş-ahlak yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: ilaç sektöründe bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt. 16, sayı.2, s. 237-254.
 • Frone, M. R. (1992). Prevalence of work-family conflict: are work and family boundraies asymmetrically permeable? Journal of Organizational Behavior, vol. 13, no. 7, p. 723-729.
 • Greenhaus, J. H. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, vol. 10, p. 76-88. Hennessy, K. (2005). Work-family conflict self-efficacy. A scale validation study. Masters, Of Arts, Universty of Maryland.
 • Karasek Jr, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative science quarterly, vol. 24, no. 2, p. 285-308.
 • Kapız, S. (2002). İş-aile yaşamı dengesi ve dengeye yönelik yeni bir yaklaşım: sınır teorisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt. 4. sayı. 3, s. 139-153.
 • Kılıç, K. (2008). Adana İli’ndeki özel sağlık merkezlerinde çalışan personellerin iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş doyumu ve iş stresleri üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt. 17, sayı. 2, s. 241-254.
 • Netemeyer, R. B. (1996). Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology, vol. 20, p. 400-409.
 • Presser, H. B. (2000). Nonstandard work schedules and marital instability. Journal of marriage and family, vol. 62, no. 1, p. 93-110.
 • Pınar, S. (2011). İnsan kaynaları yönetimi açısından fazla çalışma kavramı ve konuyla ilgili bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Sabil, S., Marican, S. (2011). Working hours, work-family conflict and work-family enrichment among professional women: a Malaysian case. Social Science and Humanity, vol. 5, p. 206-209.
 • Soysal, A. (2009). İş yaşamında stres. Çimento İşveren Dergisi, cilt. 23, sayı. 3, s. 17-4.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0870-3811
Author: Isik Cicek (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-7397-1479
Author: Aysen Gezici

Bibtex @research article { pap459525, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {376 - 380}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.920}, title = {İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Cicek, Isik and Gezici, Aysen} }
APA Cicek, I , Gezici, A . (2018). İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ. PressAcademia Procedia, 7 (1), 376-380. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.920
MLA Cicek, I , Gezici, A . "İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 376-380 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/459525>
Chicago Cicek, I , Gezici, A . "İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 376-380
RIS TY - JOUR T1 - İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ AU - Isik Cicek , Aysen Gezici Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.920 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.920 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 376 EP - 380 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.920 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.920 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ %A Isik Cicek , Aysen Gezici %T İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.920 %U 10.17261/Pressacademia.2018.920
ISNAD Cicek, Isik , Gezici, Aysen . "İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 376-380. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.920